Przepisy techniczne utrzymania i eksploatacji nawierzchni na liniach kolejowych normalnotorowych użytku publicznego
D1

SPIS TREŚCI

Zarządzenie ministra komunikacji
Postanowienia wprowadzające
Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawowe zadania utrzymania torów
Rozdział II Konstrukcja nawierzchni i toru
§ 2. Tory kolejowe
§ 3. Rodzaje nawierzchni
§ 4. Szerokość toru
§ 5. Przechyłka toru
§ 6. Rampy przechylkowe
§ 7. Położenie toru w planie
§ 8. Zasady stosowania przechyłki toru, ramp przechyłkowych prostych i krzywych przejściowych
§ 9. Zaokrąglenia załomów profilu podłużnego
§ 10. Dopuszczalna prędkość na łukach
§ 11. Tor bezstykowy
§ 12. Znaki drogowe
§ 13. Podtorze i nawierzchnia w przekroju poprzecznym
§ 14. Skrajnia budowli i odległość torów
§ 15. Kozły oporowe
Rozdział III Materialy nawierzchni
§ 16. Szyny
§ 17. Złączki szynowe i opórki przeciwpełzne
§ 18. Podkłady i podrozjazdnice
§ 19. Podsypka
§ 20. Obchodzenie się z materiałami nawierzchni
Rozdział IV Przygotowanie torowiska i układanie nawierzchni
§ 21. Przygotowanie torowiska do ułożenia toru
§ 22. Ogólne warunki układania nawierzchni
§ 23. Układanie toru na przejazdach
§ 24. Układanie rozjazdów i skrzyżowań torów
§ 25. Układanie toru na mostach
Rozdział V Utrzymanie nawierzchni i toru
§ 26. Warunki ogólne
§ 27. Kontrola i ocena stanu torów
§ 28. Konserwacja i naprawy nawierzchni i torów
Rozdział VI Zasady wykonywania robót nawierzchniowych i torowych
§ 29. Wymiana pojedynczych szyn
§ 30. Wymiana złączek
§ 31. Wymiana pojedynczych podkładów
§ 32. Oczyszczanie podsypki
§ 33. Uzupełnianie podsypki
§ 34. Odchwaszczanie torów
§ 35. Naprawianie elementów nawierzchni
§ 36. Zapewnienie odwadniania nawierzchni
§ 37. Dokręcanie śrub i wkrętów oraz dobijanie haków
§ 38. Nasuwanie szyn spełzłych i regulacja luzów w torze stykowym
§ 39. Poprawianie szerokości toru
§ 40. Poprawianie bocznego pochylenia szyn
§ 41. Usuwanie dołków (wyboi)
§ 42. Ciągłe podbicie toru z podnoszeniem
§ 43. Nasuwanie toru w planie
§ 44. Naprawianie toru na wysadzinach
§ 45. Ciągła wymiana podsypki
§ 46. Ciągła wymiana podkładów
§ 47. Ciągła wymiana szyn ze złączkami
§ 48. Kompleksowa wymiana nawierzchni
§ 49. Wzmocnienie nawierzchni
§ 50. Układanie i utrzymanie torów bezstykowych
§ 51. Utrzymanie i wymiana rozjazdów i skrzyżowań torów oraz wymiana podrozjazdnic
§ 52. Wymiana mostownic
§ 53. Warunki utrzymania nawierzchni w tunelach
§ 54. Odbiory robót
§ 55. Wykonywanie robót w różnych warunkach eksploatacyjnych
§ 56. Osłonięcie miejsca robót sygnałami
§ 57 Kierownictwo i nadzór nad robotami
§ 58. Bezpieczństwo pracy przy robotach naprawczych nawierzchni i toru
§ 59. Zabezpieczenie szlaku z przerwą w torowisku

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1 Wykresy nawierzchni linii kolejowych
2 Zasady obliczania przechylki toru
3 Zasady obliczania i układania krzywych przejściowych
4 Zaokrąglenie załomów profilu podłużnego
5 Metryka odcinka toru bezstykowego
6 Kolejowe znaki drogowe
7 Przekroje poprzeczne torów i podtorza
8 Skrajnia budowli
9 Typy szyn częściej stosowanych w torach PKP
10 Uszkodzenia i zużycie szyn, złączek i części rozjazdów
11 Zasady obliczania i układania szyn skróconych
11a Zastosowanie szyn skróconych do ułożenia w toku
12 Tabela wartości luzów w stykach szyn
13 Barwne oznakowanie szyn
14 Środki przeciwko pełzaniu szyn i toru
15 Warunki techniczne dla podkładów, podrozjazdnic i mostownic drewnianych
15a Warunki techniczne dla podkładów betonowych
16 Zasady stosowania podkładów w torach
16a Rozmieszczenie podkładów w przęśle szynowym
17 Zasady gospodarki materiałami nawierzchni
17a Gospodarka materiałami drewnianymi nawierzchni
18 Warunki sprawdzania położenia toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej
19 Warunki spawania rozjazdów i skrzyżowań torów
20 Wytyczne wykonywania i utrzymania złączy szynowych izolowanych klejono-sprężonych
21 Zabezpieczenie pękniętych szyn w torach kolejowych
22 Wymiana pojedynczych szyn
23 Zasady kwalifikacji i wymiany złączek szynowych
24 Klasyfikacja wad i uszkodzeń podkładów betonowych
24a Wymiana dybli w podkładach betonowych
25 Wymiana pojedynczych podkładów
26 Chemiczne odchwaszczanie torów
27 Naprawa podkładów drewnianych w torze
28 Smarowanie złączek i szyn oraz części rozjazdów w torze
29 Regulacja luzów i nasuwanie szyn odpełzlych
30 Poprawienie szerokości toru na podkładach drewnianych
31 Nasuwanie toru w planie
32 Naprawa toru na wysadzinach
33 Wymiana i oczyszczanie warstwy podsypki
33a Wymiana lub przesiewanie podsypki wykonywane sposobem ręcznym bez zamknięcia toru
34 Naładunek na wagony, transport i wyładunek długich szyn zgrzewanych
35 Wymiana mostownic
36 Sprawdzenie przyrządów pomiarowych stosowanych w robotach torowych
37 Kierownictwo, nadzór i zabezpieczenie miejsca robót
38 Zasady wyznaczania punktów stałych i pomiarów przemieszczeń toru bezstykowego
39 Wyładunek podsypki z wagonów samowyładowczych
40 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót w zakresie budowy i utrzymania nawierzchni kolejowej