R-1

INSTRUKCJA
O PROWADZENIU RUCHU POCIĄGÓW
NA
PKP s.a.

Z uwzględnieniem poprawek:
Zarządzenie Nr 118 Zarządu PKP z dnia 22 listopada1999 r.;
Zarządzenie Nr 2 Zarządu PKP z dnia 7 stycznia 2000 r.
Zarządzenie Nr 93 Zarządu PKP z dnia 28 czerwca 2000 r.
Zarządzenie Nr 21 Zarządu PKP S.A. z dnia 29.05.2001 r.

Zarządzenie Ministra Komunikacji

Postanowienia wprowadzające

Wykaz jednostek organizacyjnych PKP i innych instytucji otrzymujących
"Instrukcję o prowadzeniu ruchu pociągów na PKP" R-1:

Wykaz stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy otrzymują
Instrukcję do osobistego użytku:

Spis treści

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Cel i zakres ważności instrukcji
§ 2 Podział sieci kolejowej pod względem technicznym
§ 3 Posterunki ruchu i punkty ekspedycyjne
§ 4 Posterunki techniczne
§ 5 Urządzenia na posterunkach ruchu
§ 6 Kolejowe pojazdy szynowe
§ 7 Ogólne obowiązki pracowników związanych z budową i eksploatacją kolei
§ 8 Podział i zakres czynności pracowników na posterunku ruchu
§ 9 Przekazywanie i obejmowanie dyżuru
§ 10 Okreś1enie i podział pociągów
§ 11 Rozkład jazdy pociągów i zarządzanie zmian
Rozdział II MANEWRY
§ 12 Ogólne zasady
§ 13 Pracownicy zatrudnieni przy manewrach
§ 14 Wykonywanie manewrów
§ 15 Manewry na torach głównych
§ 16 Manewrowanie przez przejazdy i przejścia
§ 17 Hamowanie manewrującego taboru
§ 18 Sprzęganie i rozprzęganie składu manewrowego
§ 19 Odrzucanie i staczanie wagonów
§ 20 Zabezpieczenie przed zbiegnięciem taboru, który me może być uruchomiony własnym napędem
§ 21 Przetaczanie wagonów bez użycia szynowego pojazdu trakcyjnego
Rozdział III ZESTAWIANIE POCIĄGÓW
§ 22 Warunki włączania wagonów do pociągów
§ 23 Ogólne zasady zestawiania pociągów
§ 24 Zestawianie pociągów pasażerskich
§ 25 Zestawianie pociągów towarowych
§ 26 Ustawianie lokomotyw i tendrów w pociągach
§ 27 Sprzęganie taboru w pociągach
§ 28 Długość pociągu
§ 29 Masa pociągu
Rozdział IV HAMOWAN1E POCIĄGÓW
§ 30 Zasady użytkowania hamulców
§ 31 Rzeczywista masa hamująca
§ 32 Wymagana masa hamująca
§ 33 Próba hamulców
Rozdział V OBSADA I PRZYGOTOWANIE POCIĄGÓW DO JAZDY
§ 34 Obsada I wyposażenie pociągów
§ 35 Znajomość linii przez drużyny pociągowe
§ 36 Przygotowanie pociągów do jazdy
§ 37 Prowadzenie dokumentów pociągowych
Rozdział VI PROWADZENIE RUCHU POCIĄGÓW NA SZLAKU
§ 38 Ogólne zasady prowadzenia ruchu pociągów na szlaku
§ 39 Zasady zapowiadania pociągów
§ 40 Telefoniczne żądanie i danie pozwolenia na wyprawienie pociągu.Wstrzymanie wyprawienia pociągów
§ 41 Telefoniczne oznajmienie odjazdu pociągu
§ 42 Telefoniczne potwierdzenie przyjazdu pociągu
§ 43 Prowadzenie ruchu pociągów na szlakach z półsamoczynną blokadą liniową
§ 44 Prowadzenie ruchu pociągów na szlakach z samoczynną blokadą liniową
§ 45 Jazda na widoczność
§ 46 Prowadzenie ruchu pociągów w czasie całkowitej przerwy łączności.
§ 47 Stosowanie szczególnych sposobów prowadzenia ruchu pociągów
§ 48 Prowadzenie ruchu pociągów w odstępie czasu
§ 49 Prowadzenie ruchu pociągów do obsługi bocznic i ładowni
§ 50 Prowadzenie ruchu pojazdów trakcyjnych luzem
§ 51 Prowadzenie ruchu pociągów gospodarczych i roboczych
§ 52 Prowadzenie ruchu pociągów ratunkowych
§ 53 Prowadzenie dziennika ruchu
Rozdział VII PRZYJMOWANIE, WYPRAWIANIE I PRZEPUSZCZANIE POCIĄGÓW NA POSTERUNKACH RUCHU
§ 54 Wyznaczanie torów na stacji dla wjazdu, wyjazdu tub przejazdu pociągów
§ 55 Polecenie przygotowania drogi przebiegu pociągu
§ 56 Przygotowanie drogi przebiegu pociągu
§ 57 Sprawdzanie i zgłaszanie gotowości drogi przebiegu pociągu
§ 58 Podawanie na semaforze sygnału zezwalającego na jazdę pociągu
§ 59 Zależności semaforów, zwrotnic, wykolejnic, rygli, tarcz zaporowych i manewrowych
§ 60 Zezwolenie na wjazd, wyjazd tub przejazd pociągu bez podania sygnału zezwalającego
§ 61 Obserwacja przejeżdżającego pociągu
§ 62 Nastawienie sygnału ,,Stój" na semaforze i rozwiązanie drogi przebiegu
§ 63 Nieprawidłowości przy podawaniu sygnałów na semaforze i przejeździe pociągu obok semafora
§ 64 Zatrzymanie lub przepuszczanie pociągu me przewidziane w rozkładzie jazdy
§ 65 Prowadzenie książki przebiegów
§ 66 Stosowanie środków pomocniczych (zabezpieczających lub ostrzegających)
§ 67 Regulowanie ruchu pociągów
Rozdział VIII ZAMKNIĘCIA TORÓW. PROWADZENIE RUCHU DWUKIERUNKOWEGO
§ 68 Zamknięcie i otwarcie toru szlakowego
§ 69 Prowadzenie ruchu jednotorowego dwukierunkowego, po torze czynnym w czasie zamknięcia jednego toru szlaku dwutorowego
§70 Prowadzane ruchu po torze zamkniętym
§ 71 Zamknięcie toru szlakowego w czasie całkowitej przerwy łączności.
§ 72 Zamknięcie toru stacyjnego
§ 73 Prowadzenie ruchu dwukierunkowego po torze na szlaku dwutorowym przy czynnych obu torach
Rozdział IX § 74 Postępowanie w razie otwarcia i zamknięcia posterunków ruchu
Rozdział X POWIADAMIANIE DRUŻYN POCIĄGOWYCH I MANEWROWYCH
§ 75 Rozkazy szczególne
§ 75a Komputerowy wydruk rozkazu szczególnego
§ 76 Ostrzeżenia
Rozdział XI JAZDA POCIĄGÓW
§ 77 Zezwolenie na wyjazd tub przejazd pociągu
§ 78 Podawanie sygnałów przez drużynę pociągową przed odjazdem pociągu
§ 79 Prędkość jazdy pociągów
§ 80 Postępowanie drużyny pociągowej w czasie jazdy pociągu
§ 81 Postępowanie przy pociągu z podwójną trakcją
§ 82 Postępowanie przy pociągu popychanym
§ 83 Postępowanie przy pociągu pchanym
§ 84 Prowadzenie pociągów bez obsady konduktorskiej
§ 84a Prowadzenie pociągów towarowych z jednoosobową obsadą pojazdów trakcyjnych bez drużyny konduktorskiej
§ 85 Jazda w kabinie maszynisty i w przedziale kierownika pociągu
§ 86 Obsługa i bezpieczeństwo podróżnych oraz zachowanie porządku
Rozdział XII POSTĘPOWANIE W RAZIE SZCZEGÓLNYCH WYDARZEŃ, ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I WYPADKÓW KOLEJOWYCH
§ 87 Ogólne zasady
§ 88 Cofanie, dzielenie I zabieranie częściami składu pociągu ze szlaku
§ 89 Rozerwanie pociągu na szlaku i zbiegnięcie wagonów
§ 90 Pożar w pociągu
§ 9l Zaspy śnieżne
§ 92 Gwałtowna ulewa lub przybór wód
§ 93 Pęknięcie szyny lub deformacja toru
§ 94 Uszkodzenie wagonu w pociągu
§ 95 Brak sygnałów na pociągu lub niewłaściwe jego osygnalizowanie
§ 96 Uszkodzenie sieci trakcyjnej
§ 97 Zasłabnięcie, zranienie i śmierć osób
Rozdział XIII RUCH POJAZDÓW POMOCNICZYCH
§ 98 Ogólne zasady
§ 99 Wyposażenie pojazdów pomocniczych
§ 100 Uprawnienia I obowiązki kierowcy pojazdu pomocniczego
§ 101 Prowadzenie ruchu ciężkich pojazdów pomocniczych
§ 102 Postępowanie z ciężkimi pojazdami pomocniczymi z przyczepami.
§ 103 Prowadzenie ruchu lekkich pojazdów pomocniczych
Rozdział XIV § 104 Powiadamianie dróżników przejazdowych o odjeździe pociągów i o innych okolicznościach
Dodatki do instrukcji
I Tablice hamowania pociągów
II Wykaz wzorów telefonogramów zapowiadawczych
III Sygnały dzwonkowe i znaki wywoławcze w telefonicznej łączności ruchowej
IV Przewóz w komunikacji wewnętrznej wagonów załadowanych przesyłkami przekraczającymi skrajnię ładunkową PKP lub wyjątkowo ciężkimi.
V Postanowienia obowiązujące na odcinkach zdalnego prowadzenia ruchu (zpr)
ZAŁĄCZNIKI (WZORY DRUKÓW)
Nr 1a Dziennik ruchu posterunku zapowiadawczego
Nr 1b Dziennik ruchu posterunku odstępowego
Nr 2 Książka przebiegów
Nr 3 Rozkaz szczególny O
Nr 4 Rozkaz szczególny S
Nr 5 Rozkaz szczególny N
Nr 5a Rozkaz szczególny Nrob
Nr 6 Rozkaz szczególny P
Nr 7 Zawiadomienie o wyprawianiu pociągów podczas całkowitej przerwy łączności
Nr 8 Książka ostrzeżeń doraźnych
Nr 9 Pozwolenie dla jazdy lekkiego pojazdu pomocniczego
Nr 10 Kontrolka zajęcia torów wjazdowych