Dz.U.98.151.987

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 10 września 1998 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 grudnia 1998 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

Dział I
Przepisy ogólne

(§1-5)
Dział II
Zabudowa i zagospodarowanie obszaru kolejowego

Rozdział 1
Usytuowanie linii kolejowej i budowli kolejowych

(§6-8)

Rozdział 2
Skrajnia budowli

(§9)

Rozdział 3
Bezpieczeństwo ruchu kolejowego

(§10-11)

Dział III
Budowle kolejowe na liniach normalnotorowych

Rozdział 1
Klasyfikacja linii kolejowych

(§12-14)

Rozdział 2.
Klasyfikacja torów kolejowych
(§15)

Rozdział 3
Podtorze kolejowe
(§16-18)

Rozdział 4
Nawierzchnia kolejowa
(§19-29)

Rozdział 5
Rozstaw torów i skrajnia budowli
(§30)

Rozdział 6
Układ geometryczny torów
(§31-38)

Rozdział 7
Kształtowanie układów torowych stacji
(§39-45)

Rozdział 8
Urządzenia odwadniające linii kolejowych i stacji
(§46-47)

Rozdział 9
Kolejowe obiekty inżynieryjne
(§48-52)

Rozdział 10
Urządzenia zasilania elektrotrakcyjnego
§(53-57)

Dział IV
Budowle kolejowe na liniach wąskotorowych

Rozdział 1
Warunki ogólne i klasyfikacja linii wąskotorowych
(§58-60)

Rozdział 2
Podtorze kolejowe
(§61-63)

Rozdział 3
Nawierzchnia kolejowa
(§64-67)

Rozdział 4
Skrajnia budowli
(§68)

Rozdział 5
Kształtowanie położenia toru na szlaku
(§69-74)

Rozdział 6
Kształtowanie położenia torów na stacji
(§75-79)

Rozdział 7
Urzadzenia stacyjne
(§80-82)

Rozdział 8
Obiekty inżynieryjne
(§83-85)

Dział V
Budowle kolejowe na liniach szerokotorowych

Rozdział 1
Warunki ogólne
(§86)

Rozdział 2
Nawierzchnia kolejowa
(§87-93)

Rozdział 3
Skrajnia budowli
(§94)

Rozdział 4
Kształtowanie układów torowych stacji
(§95-97)

Dział VI
Kolejowe budowle towarzyszące

Rozdział 1
Obiekty do obsługi podróżnych
(§98-99)

Rozdział 2
Przejścia przez tory kolejowe
(§100-103)

Rozdział 3
Obiekty dla obsługi przewozów towarowych
(§104-109)

Rozdział 4
Obiekty zaplecza technicznego taboru kolejowego
(§110-111)

Rozdział 5
Budowle i urządzenia sterowania ruchem kolejowym
(§112-117)

Rozdział 6
Budowle i urządzenia telekomunikacyjne
(§118)

Rozdział 7
Urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej i sieci techniczne
(§119-125)

Dział VII
Budowle szybkich kolei miejskich
(§126-130)
Dział VIII
Budowle kolei niekonwencjonalnych

Rozdział 1
Ogólne wymagania techniczno-eksploatacyjne
(§131-132)

Rozdział 2
Koleje linowe
(§133-136)

Dział IX
Przepisy przejściowe i końcowe
(§137-138)