PKP CARGO Spółka Akcyjna

Cw1 (Mw56)

Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego

Warszawa, 2005

Instrukcja zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Decyzją Nr TBT-501-45/05/06

 

Spis treści:

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Cel i zakres obowiązywania instrukcji
§ 2. Pracownicy, których obowiązuje instrukcja
ROZDZIAŁ II. PODSTAWOWE OKREŚLENIA Z ZAKRESU BUDOWY I DZIAŁANIA HAMULCÓW KOLEJOWYCH
§ 3. Hamulec zespolony, jego zasadnicze podzespoły, sposób działania, oznaczenia
§ 4. Inne rodzaje hamulców w pojazdach
§ 5. Inne podzespoły stosowane w układach hamulcowych
§ 6. Inne określenia stosowane w instrukcji
ROZDZIAŁ III. PRZYGOTOWANIE DO PRACY URZĄDZEŃ HAMULCOWYCH POJAZDU Z NAPĘDEM
§ 7. Sprawdzenie stanu urządzeń hamulcowych
§ 8. Próba szczegółowa hamulców lokomotywy, wagonu silnikowego lub pojazdu specjalnego z napędem
§ 9. Próba szczegółowa hamulców zespołów trakcyjnych
§ 10. Nastawianie hamulca zespolonego
§11. Wyposażenie pojazdu z napędem lub wagonu sterowniczego w części zapasowe hamulca
§ 12. Usterki w urządzeniach hamulcowych uniemożliwiające skierowanie pojazdu do ruchu
ROZDZIAŁ IV. UTRZYMANIE URZĄDZEŃ HAMULCOWYCH WAGONÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH
§ 13. Postanowienia ogólne
§ 14. Oględziny techniczne "z drogi"
§ 15. Oględziny techniczne przed wyprawianiem pociągu "w drogę"
§ 16. Naprawa bieżąca
ROZDZIAŁ V. PRZYGOTOWANIE HAMULCÓW DO PRACY W SKŁADZIE POCIĄGU
§ 17. Ogólne zasady nastawiania hamulców
§ 18. Nastawianie hamulców w pociągach pasażerskich
§ 19. Nastawianie hamulców w pociągach towarowych
§ 20. Kurki nagłego hamowania, hamulce bezpieczeństwa, przyspieszacze hamowania nagłego, kurki wyłączające, odluźniacze
ROZDZIAŁ VI. ŁĄCZENIE POJAZDU Z NAPĘDEM ZE SKŁADEM POCIĄGU.
NAPEŁNIANIE URZĄDZEŃ HAMULCOWYCH SPRĘŻONYM POWIETRZEM
§21. Usuwanie wody i zanieczyszczeń z przewodu głównego i zasilającego
§ 22. Łączenie przewodu głównego i przewodu zasilającego pojazdu z napędem ze składem pociągu
§ 23. Napełnianie urządzeń hamulcowych pociągu
§ 24. Napełnianie przewodu zasilającego
§ 25. Usuwanie przeładowania urządzeń hamulcowych pociągu
ROZDZIAŁ VII. PRÓBY HAMULCA POCIĄGU
§ 26. Ogólne warunki wykonywania prób
§ 27. Próba szczegółowa hamulca zespolonego (pneumatycznego) pociągu
§ 28. Próba uproszczona hamulca zespolonego (pneumatycznego) pociągu
§ 29. Próba hamulca elektropneumatycznego
§ 30. Postępowanie z pojazdami z wyłączonymi hamulcami
§ 31. Sygnały stosowane przy próbie hamulca
ROZDZIAŁ VIII. SKUTECZNOŚĆ HAMULCÓW POCIĄGU. MASA HAMUJĄCA, PROCENT MASY HAMUJĄCEJ
§ 32. Zapewnienie odpowiedniej skuteczności hamulców pociągu
§ 33. Przykłady obliczeniowego sprawdzania skuteczności hamulców
§ 34. Karta prób hamulca
ROZDZIAŁ IX. OBSŁUGA HAMULCÓW PODCZAS PROWADZENIA POCIĄGU
§ 35. Gotowość do hamowania
§ 36. Hamowanie kontrolne
§ 37. Hamowanie służbowe
§ 38. Zatrzymanie pociągu
§ 39. Odhamowanie pociągu
§ 40. Hamowanie w sytuacjach awaryjnych
§ 41. Stosowanie hamulca dodatkowego i postojowego
§42. Obsługa hamulca na długich spadkach toru
§ 43. Zahamowanie pociągu, który ukończył jazdę
§ 44. Zahamowanie pociągu przed odczepieniem pojazdu z napędem na torze szlakowym lub po rozerwaniu pociągu
§ 45. Prowadzenie pociągu przy użyciu kilku pojazdów z napędem
§ 46. Jazda z pojazdem popychającym
§ 47. Jazda pociągiem złożonym z pojazdów z napędem
§ 48. Obowiązki drużyny trakcyjnej po zakończeniu jazdy
ROZDZIAŁ X. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU USZKODZEŃ I ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁANIU HAMULCÓW
§ 49. Niesprawne hamulce w pociągu
§ 50. Uszkodzenie sprężarki powietrza, nieszczelność zbiornika głównego, wadliwe działanie zaworu maszynisty, uszkodzenie regulatora ciśnienia
§ 51. Spadek ciśnienia w przewodzie głównym na skutek rozerwania pociągu, uruchomienia hamulca bezpieczeństwa, pęknięcia sprzęgu hamulcowego itp
§ 52. Zahamowany wagon w pociągu
§ 53. Przeładowanie urządzeń hamulcowych podczas jazdy
ROZDZIAŁ XI. UTRZYMANIE I NAPRAWA URZĄDZEŃ HAMULCOWYCH POJAZDÓW Z NAPĘDEM W EKSPLOATACJI
§ 54. Postanowienia ogólne
§ 55. Przeglądy kontrolne urządzeń hamulcowych pojazdów z napędem
§ 56. Naprawa bieżąca
§ 57. Przeglądy okresowe i sezonowe urządzeń hamulcowych pojazdów z napędem
ROZDZIAŁ XII. ZESTAWIANIE POCIĄGÓW. ŁĄCZENIE PRZEWODÓW POWIETRZNYCH
§ 58. Zestawianie składu pociągu
§ 59. Dołączanie wagonów do składu pociągu
§ 60. Łączenie i rozłączanie przewodów powietrznych
ROZDZIAŁ XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NADZÓR W ZAKRESIE OBSŁUGI I UTRZYMANIA URZĄDZEŃ HAMULCOWYCH W POJAZDACH KOLEJOWYCH
§ 61. Obowiązki przewoźnika
ROZDZIAŁ XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Załącznik 1. Wskazówki do obsługi i utrzymania hamulców w pociągach w okresie zimy
Załącznik 2. Ujednolicone oznaczenia systemów hamulca zespolonego, nastawień urządzeń hamulcowych i wyposażenia hamulcowego
Załącznik 3. Przykłady typowych tablic i położeń dźwigni nastawczych
Załącznik 4. Wzór karty prób hamulca dla pociągu zestawionego z pojazdu (pojazdów) z napędem i wagonów
Załącznik 5. Wzór karty prób hamulca dla pociągu zestawionego z zespołów trakcyjnych
Załącznik 6. Procenty wymaganej masy hamującej pociągów
Załącznik 7. Warunki obsługi urządzeń hamulcowych wagonów oraz przeprowadzania szczegółowej i uproszczonej próby hamulca zespolonego w pociągach zestawionych z wagonów towarowych kolei 1520 mm
Załącznik 8. Oznaczenia położeń rękojeści głównych zaworów maszynisty
Załącznik 9. Parametry hamulca podstawowych serii pojazdów z napędem
Załącznik 10. Wzór nalepki Mw 539 "Nie ładować - po wyładowaniu zwrócić na kolej macierzystą"
Załącznik 11. Wzór nalepki Mw 543 "Hamulec niezdatny do użytku"