POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
DYREKCJA GENERALNA PKP

R - 3

INSTRUKCJA

o postępowaniu w sprawach wypadków i wydarzeń kolejowych
(tekst jednolity - stan prawny na dzień 1 listopada 2000r.)

W a r s z a w a 1 9 9 7 r.

Podesłał: Kamil-Głogowska Szopa: www.glogow.neohost.pl


ZARZĄDZENIE Nr 47 ZARZĄDU PKP z dnia 12 maja 1997 r.w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji o postępowaniu w sprawach wypadków i wydarzeń kolejowych" - R 3

SPIS TREŚCI

Wykaz stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy otrzymują instrukcję do użytku wewnętrznego
Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych otrzymujących instrukcję do użytku wewnętrznego
ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Zakres i cel instrukcji
§ 2 Znaczenie używanych określeń
ROZDZIAŁ 2
§ 3 Podział wypadków i wydarzeń kolejowych
GRUPA I Wypadki pociągowe z następstwami
GRUPA II Wypadki z pojazdami drogowymi
GRUPA III Wypadki pociągowe bez następstw
GRUPA IV Wypadki z manewrującym taborem
GRUPA V Wypadki na torach bocznicowych
GRUPA VI Inne wypadki na terenie PKP
GRUPA VII Wypadki przy pracy (śmiertelne, ciężkie lub zbiorowe) z pracownikami PKP
GRUPA VIII Inne wypadki z ludźmi (śmierć lub kontuzjowanie podróżnych lub osób postronnych), jeżeli nie wynikają z wypadków innych grup
GRUPA IX Wydarzenia, które spowodowały przerwę lub ograniczenie w ruchu pociągów
GRUPA X Inne wydarzenia, niezależnie od tego, czy spowodowały przerwę lub ograniczenie w ruchu pociągów
GRUPA XI Wydarzenia, których powstanie nie wynikło w okolicznościach wymienionych w grupach IX i X
GRUPA XII.Wypadki spowodowane na terenie pkp przez pracowników innych kolei użytku publicznego lub wady ich taboru oraz wypadki spowodowane na torach innych kolei użytku publicznego przez pracowników PKP lub wady taboru PKP
ROZDZIAŁ 3
ZAWIADOMIENIE O WYPADKU I POSTĘPOWANIE PO OTRZYMANIU ZAWIADOMIENIA
§ 4 Zawiadomienie o wypadku
§ 5 Postępowanie po zaistnieniu wypadku
§ 6 Telegraficzne zawiadomienie o wypadku
§ 7 Zatajenie wypadku lub fałszywe jego zakwalifikowanie
§ 8 Pomoc organów policji
ROZDZIAŁ 4
DOCHODZENIE W SPRAWIE WYPADKÓW KOLEJOWYCH
§ 9 Cel dochodzenia
§ 10 Organ prowadzący dochodzenie
§ 11 Obowiązki i uprawnienia prowadzącego dochodzenie
§ 12 Badania na miejscu wypadku
§ 13 Wstępna analiza wypadku
§ 14 Wizja lokalna, oględziny urządzeń, próby i ekspertyzy
§ 15 Badania osób poszkodowanych w wypadku
§ 16 Ustalenia wyników dochodzenia
§ 17 Sprawozdanie z dochodzenia
§ 18 Terminy ukończenia dochodzeń i wykonania wniosków
§ 19 Dochodzenie w sprawie wypadku, w którym uczestniczyli pracownicy innej jednostki organizacyjnej
§ 20 Dochodzenie w sprawie wypadków w ruchu granicznym
ROZDZIAŁ 5
STATYSTYKA I ANALIZA WYPADKOWOŚCI
§ 21 Statystyka wypadków
§ 22 Analiza wypadkowości
ROZDZIAŁ 6
ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
§ 23 Zasady prowadzenia działań profilaktycznych
Obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych i aparatu nadzoru
§ 24 Narady poświęcone zapobieganiu wypadkom
ROZDZIAŁ 7
§25 Postanowienia dotyczące wypadków i wydarzeń na nowobudowanych liniach, torach, obiektach i urządzeniach nie oddanych do eksploatacji PKP
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1.Protokół ustalenia stanu hamulców w pociągu
2.Zawiadomienie o wypadku
3.Protokół badania poszkodowanego w wypadku kolejowym
4.Sprawozdanie z dochodzenia w sprawie wypadku z pociągiem lub taborem kolejowym
5.Sprawozdanie z dochodzenia w sprawie wypadku kolejowego
6.Wyciąg z akt osobowych pracownika mającego związek z wypadkiem
7.Dziennik wypadków
8.Protokół oględzin miejsca wypadku kolejowego
9.Protokół oględzin miejsca wypadku na przejeździe kolejowym