PKP CARGO S.A.

Instrukcja o utrzymaniu pojazdów trakcyjnych

Ct-3


SPIS TREŚCI

WYKAZ stanowisk w PKP CARGO S.A. na których wymagane jest posiadanie Instrukcji Ct-3 do użytku służbowego

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 4
§ 1 Przedmiot instrukcji
§ 2 Zakres obowiązywania instrukcji
Rozdział II POJĘCIA PODSTAWOWE
§ 3 Określenia ogólne
§ 4 Budowa pojazdów trakcyjnych
§ 5 Utrzymanie pojazdów trakcyjnych
Rozdział III WYMAGANIA FORMALNE DLA POJAZDÓW TRAKCYJNYCH
§ 6 Rejestracja i znakowanie pojazdów trakcyjnych
§ 7 Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów trakcyjnych
§ 8 Świadectwa sprawności technicznej pojazdów trakcyjnych
§ 9 Zasady dopuszczania pojazdów trakcyjnych do eksploatacji
§ 10 Zasady wyłączania pojazdów trakcyjnych z eksploatacji
Rozdział IV ZASADY l WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM POJAZDÓW TRAKCYJNYCH
§ 11 Postanowienia ogólne
§ 12 Dokumentacja techniczna związana z utrzymaniem pojazdów trakcyjnych
§ 13 Planowanie i wykonywanie przeglądów
§ 14 Planowanie i wykonywanie napraw okresowych
§ 15 Gwarancja jakości napraw
§ 16 Kwalifikacja pojazdów trakcyjnych do naprawy bieżącej "B" - Wykonanie naprawy bieżącej
§ 17 Kwalifikacja pojazdów trakcyjnych do naprawy awaryjnej "Aw" - Wykonanie naprawy awaryjnej
§ 18 Przesyłanie pojazdów trakcyjnych do miejsca wykonania naprawy: okresowej, bieżącej lub awaryjnej
§ 19 Kontrola stanu technicznego pojazdów trakcyjnych w trakcie eksploatacji
§ 20 Zasady postępowania z pojazdami trakcyjnymi uszkodzonymi w trakcie eksploatacji
§ 21 Dokumenty związane z utrzymaniem pojazdów trakcyjnych
§ 22 Rejestracja czynności związanych z utrzymaniem pojazdów trakcyjnych oraz ewidencja uszkodzeń i awarii
Rozdział V KONTROLA I ODBIÓR CZYNNOŚCI UTRZYMANIOWYCH
§ 23 Kontrola i odbiór pojazdów trakcyjnych po przeglądach, naprawach bieżących i naprawach awaryjnych wykonywanych w zakładach taboru Spółki
§ 24 Kontrola i odbiór pojazdów trakcyjnych po naprawach okresowych wykonywanych w zakładach taboru Spółki
§ 25 Kontrola i odbiór pojazdów trakcyjnych po naprawach okresowych i awaryjnych wykonywanych przez zewnętrzne podmioty gospodarcze
Rozdział VI WPROWADZANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH I MATERIAŁÓW
§ 26 Ogólne zasady wprowadzania w pojazdach trakcyjnych nowych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów
§ 27 Eksploatacja próbna
Rozdział VII SKREŚLENIE POJAZDU TRAKCYJNEGO Z REJESTRU POJAZDÓW KOLEJOWYCH
§28 Kwalifikacja pojazdu trakcyjnego do skreślenia z rejestru pojazdów kolejowych Spółki
§ 29 Zasady techniczne postępowania z częściami odzyskanymi podczas fizycznej likwidacji pojazdu trakcyjnego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12