Wytyczne techniczne budowy
urządzeń sterowania ruchem kolejowym
w przedsiębiorstwie
Polskie Koleje Państwowe
(WTB-E10)

 

Spis treści

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Zakres wytycznych.
 2. Ogólne wymagania dla urządzeń srk
 3. Rodzaje urządzeń srk i warunki ich stosowania
RODZIAŁ 2
KLASYFIKACJA SYGNALIZATORÓW PRZYTOROWYCH
ORAZ ZASADY ICH USTAWIANIA I ROZMIESZCZANIA
 1. Rodzaje sygnalizatorów
 2. Ogólne zasady ustawiania sygnalizatorów
 3. Ogólne zasady rozmieszczania sygnalizatorów
 4. Rozmieszczanie sygnalizatorów względem punktów oddziaływania i miejsc niebezpiecznych
 5. Oznaczanie sygnalizatorów przytorowych
 6. Widoczność sygnałów na sygnalizatorach
 7. Semafory wjazdowe
 8. Semafory wyjazdowe
 9. Semafory drogowskazowe
 10. Semafory odstępowe
 11. Semafory zaporowe
 12. Semafory osłonne
 13. Sygnalizatory powtarzające
 14. Sygnalizatory sygnału zastępczego
 15. Tarcze ostrzegawcze
 16. Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
 17. Sygnalizatory manewrowe
 18. Wskaźniki
ROZDZIAŁ 3
TORY, ZWROTNICE, WYKOLEJNICE
 1. Ogólne zasady numeracji torów i rozjazdów
 2. Oznaczanie zwrotnic i wykolejnic
 3. Zasadnicze położenie zwrotnic i wykolejnic
 4. Zamki zwrotnicowe, napędy zwrotnicowe i wykolejnicowe
 5. Wykolejnice
 6. Sprzęganie nastawiania zwrotnic i wykolejnic
 7. Urządzenia do ryglowania zwrotnic
 8. Urządzenia do kontroli położenia zwrotnic
 9. Nastawianie, zamykanie, ryglowanie i kontrola położenia zwrotnic
ROZDZIAŁ 4
KONTROLA NIEZAJĘTOŚCI TORÓW I ROZJAZDÓW
 1. Kontrola bezpośrednia niezajętości torów i rozjazdów
 2. Kontrola układowa niezajętości torów i rozjazdów
 3. Izolowane obwody torowe
 4. Bezzłączowe obwody torowe
 5. Licznikowe obwody torowe .
ROZDZIAŁ 5
PRZEBIEGI
 1. Rodzaje przebiegów
 2. Przebiegi pociągowe
 3. Przebiegi manewrowe
 4. Droga przebiegu
 5. Elementy drogi przebiegu
 6. Nastawianie przebiegu
 7. Samoczynne osłonięcie pociągu sygnałem STÓJ
 8. Zwalnianie przebiegu
 9. Dodatkowe uwarunkowania dla przebiegów manewrowych
 10. Przebiegi sprzeczne
ROZDZIAŁ 6
URZĄDZENIA STACYJNE
 1. Posterunki i okręgi nastawcze
 2. Blokada stacyjna
 3. Realizacja zależności
 4. Nastawnice
ROZDZIAŁ 7
URZĄDZENIA LINIOWE
 1. Półsamoczynna blokada liniowa
 2. Samoczynna blokada liniowa
ROZDZIAŁ 8
URZĄDZENIA ZDALNEGO STEROWANIA
 1. Założenia ogolne
 2. Funkcje pełnione przez urządzenia zdalnego sterowania
 3. Nastawnice zdalnego sterowania
 4. Zobrazowanie stanu urządzeń zdalnie sterowanych
 5. Urządzenia łączności
ROZDZIAŁ 9
TOROWE URZĄDZENIA KONTROLI PROWADZENIA POCIĄGÓW
 1. Wymagania ogólne
 2. Urządzenia punktowego oddziaływania
 3. Urządzenia odcinkowego lub ciągłego oddziaływania
ROZDZIAŁ 10
SKRZYŻOWANIA LINII KOLEJOWYCH Z DROGAMI PUBLICZNYMI
 1. Wyposazanie przejazdów i przejsć w urządzenia zabezpieczenia ruchu
 2. Urządzenia rogatkowe na przejazdach kategorii A
 3. Urządzenia samoczynnej sygnalizacji na przejazdach kategorii B i C
ROZDZIAŁ 11
URZĄDZENIA STEROWANIA ROZRZĄDEM
 1. Nastawnie rozrządowe
 2. Zwrotnice strefy podziałowej
 3. Kontrola niezajętości rozjazdów i torów
 4. Hamulce torowe
 5. Tarcza rozrządowa
 6. Przebiegi pociągowe po torach kierunkowych
 7. Zasilanie urządzeń
ROZDZIAŁ 12
BOCZNICE
 1. Ogólne zasady zabezpieczenia bocznic
 2. Bocznice stacyjne
 3. Bocznice szlakowe
ROZDZIAŁ 13
ZASILANIE URZĄDZEŃ SRK
 1. Wymagania ogólne
 2. Zasilanie urzdzeń stacyjnych, posterunków odgałęźnych i odstępowych
 3. Zasilanie samoczynnej blokady liniowej
ROZDZIAŁ 14
SIEĆ KABLOWA
 1. Projektowanie i budowa sieci kablowej
 2. Podział sieci kablowej
 3. Wykorzystanie sieci kablowej
 4. Zasady oznaczania sieci kablowej
ROZDZIAŁ 15
PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNICZNY) URZĄDZEN SRK
 1. Warunki ogólne
 2. Opis techniczny
 3. Plan schematyczny urządzeń srk
 4. Zapis zależności
 5. Plan kablowy
 6. Plan pędniowy
 7. Rysunki zobrazowania stanu urządzen oraz rozmieszczenia elementów nastawczych
 8. Plan rozszycia kabli
 9. Plan obwodów do układowej kontroli niezajętości torów i rozjazdów
 10. Schematy obwodów elektrycznych
 11. Dokumentacja dla sprzętu komputerowego
 12. Schematy zasilania urządzeń
 13. Rysunki rozmieszczenia urządzeń
 14. Opis obsługi urządzeń oraz wytyczne odbioru, uruchomienia i eksploatacji
 15. Zestawienie materiałów i urządzeń
ROZDZIAŁ 16
BRANŻE TOWARZYSZĄCE
 1. Układy torowe
 2. Nastawnie
 3. Urządzenia łączności
 4. Sieć trakcyjna
 5. Inne urządzenia
ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykaz terminów występujących w wytycznych i ich objasnienia

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykaz aktów prawnych, norm i przepisów związanych z wytycznymi.