PKP   CARGO Spółka Akcyjna

INSTRUKCJA
O TECHNOLOGII PRACY STACJI TOWAROWEJ
R-60

Wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Nr 80
  Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 5 listopada 2003 r.
ogłoszonym w Biuletynie PKP CARGO S.A.
Nr  22 poz. 45  z  2003 r.     

Warszawa  2003

Wstęp

Wykaz otrzymujących  "Instrukcję o technologii pracy stacji towarowej" R-60:

SPIS TREŚCI 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne
§ 1 Podstawowe pojęcia i skróty występujące w instrukcji 
§ 2 Cel i zakres stosowania instrukcji 
§ 3 Podział stacji 
§ 4 Podstawowe zadania stacji towarowej 
§ 5 Kierowanie pracą stacji towarowej, nadzór i kontrola 
§ 6 Podstawowe dokumenty technologiczne
Rozdział 2 Praca stacji towarowej 
§ 7 Polecenie na wykonanie pracy manewrowej 
§ 8 Przygotowanie składów pociągów do rozrządu 
§ 9 Rejestracja pracy rozrządowej 
§ 10 Zestawianie pociągów towarowych 
§ 11 Przygotowanie pociągów towarowych do odjazdu 
§ 12 Obsługa punktów ładunkowych
Rozdział 3 Technologia pracy stacji towarowej 
§ 13 Zasady i warunki opracowania technologii pracy stacji towarowej 
§ 14 Typowe jednostkowe normy czasowe na wykonanie czynności technologicznych 
§ 15 Chronometraż czynności z wagonami 
§ 16 Harmonogramy obróbek technologicznych składów wagonów 
§ 17 Minimalne czasy przejścia wagonów przez stacje towarowe 
§ 18 Niezbędne czasy przejścia wagonów przez stacje towarowe 
§ 19 Rozkładowe czasy przejścia wagonów przez stacje towarowe 
§ 20 Średni czas pobytu wagonu na stacji 
§ 21 Opracowanie dokumentu "Zarys technologii pracy stacji towarowej"
Rozdział 4 Analiza pracy lokomotyw manewrowych 
§ 22 Elementy pracy manewrowej 
§ 23 Normowanie pracy lokomotyw manewrowych 
§ 24 Miesięczna norma zatrudnienia lokomotyw manewrowych 
§ 25 Rejestracja i rozliczanie pracy manewrowej
Rozdział 5 Plan pracy stacji towarowej
§ 26 Kryteria opracowania planów technologicznych pracy stacji towarowej 
§ 27 Rodzaje planów technologicznych
Rozdział 6 Sprawozdania z pracy stacji towarowej
§ 28 Sprawozdanie operatywne z pracy stacji 
§ 29 Sprawozdanie z wykonanej pracy manewrowej 
§ 30 Sprawozdanie z pracy stacji rozrządowej
Rozdział 7 Zdolności przepustowe i przeróbcze stacji towarowej 
§ 31 Zdolności przepustowe elementów stacyjnych 
§ 32 Zdolności przeróbcze stacj
§ 33 Zdolność przyjęciowa stacji towarowej
Załącznik 1   Wzory druków i dokumentów stosowanych w instrukcji :
Wzór Nr 1: Sprawozdanie operatywne z pracy stacji
Wzór Nr 2: C - 11 Miesięczne Sprawozdanie z wykonania pracy manewrowej normowanymi lokomotywami w PKP CARGO S.A.
Wzór Nr 3: Sprawozdanie CT8 z pracy stacji rozrządowych
Wzór Nr 4: Raport z wykonanej pracy manewrowej
Wzór Nr 5: Rozliczenie pracy manewrowej
Wzór Nr 6: Książka kontroli przygotowania pociągów do rozrządu na grupie przyjazdowej
Wzór Nr 7: Książka kontroli przygotowania pociągów do odjazdu
Wzór Nr 8: Rejestr pracy górki rozrządowej
Wzór Nr 9: Arkusz rozrządu
Wzór Nr 10: Normy zatrudnienia lokomotyw manewrowych

Załącznik 2   Przykłady harmonogramów obróbek
Przykład 1a: Harmonogram obróbki składu pociągu przechodzącego przez stację z wymianą grup 
Przykład 1b: Harmonogram obróbki składu pociągu kończącego bieg podlegającego rozrządowi
Przykład 1c: Harmonogram obróbki składu pociągu towarowego przy rozrządzie z górki jedną lokomotywą manewrową |
Przykład 1d: Harmonogram obróbki składu pociągu przy rozrządzie z górki na dwie lokomotywy manewrowe

Przykład 1e: Harmonogram obróbki składu pociągu przy rozrządzie płaskim
Przykład 1f: Harmonogram obróbki przy zestawianiu składu pociągu jednogrupowego
Przykład 1g: Harmonogram obróbki przy zestawianiu składu pociągu wielogrupowego
Przykład 1h: Harmonogram obróbki przy zestawieniu składu wagonów do obsługi stacyjnych punktów ładunkowych wraz z obsługą punktów
Przykład 1i: Harmonogram obróbki przy zestawianiu składu pociągu TKM i obsłudze liniowych punktów ładunkowych wraz z obsługą punktów
Przykład 1k: Harmonogram obróbki składu wagonów pociągu rozpoczynającego bieg

Przykład 2a: Harmonogram obróbki składu wagonów pociągu masowego od przybycia nastacji graniczną do przekazania na kolej DB
Przykład 2b: Harmonogram obróbki składu pociągu towarowego z węglem od przyjęcia z CD do odjazdu ze stacji granicznej

Załącznik 3   Zarys technologii pracy stacji towarowej
Tabela 1: Posterunki technologiczne stacji towarowej

Graficzny plan pracy stacji - przykład (pliki PDF):
Plik1-930 kB
Plik 2 - 37 kB
Plik 3 - 21 kB