POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
DYREKCJA GENERALNA

D-4

INSTRUKCJA O UTRZYMANIU PODTORZA KOLEJOWEGO

WARSZAWA 1996

ZARZĄDZENIE Nr 76 ZARZĄDU PKP z dnia 4 listopada 1996 r.
w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji o utrzymaniu podtorza kolejowego - D4

SPIS TREŚCI

Postanowienia wprowadzające
ROZDZIAŁ l - § l. OKREŚLENIA
ROZDZIAŁ 2 - § 2. ELEMENTY SKŁADOWE PODTORZA
ROZDZIAŁ 3 - PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE
§ 3. Wymagania ogólne
§ 4. Kształtowanie przekroju poprzecznego podtorza
§ 5. Wymagania dot. gruntów i innych materiałów
§ 6. Wymagania dot. odwodnienia
ROZDZIAŁ 4 - ODWADNIANIE PODTORZA
§ 7. Podstawowe zasady odwadniania
§ 8. Odwadnianie podtorza na terenach zalewowych
§ 9. Odwadnianie podtorza na szkodach górniczych
§10. Odwadnianie podtorza na gruntach spoistych i błotach
§ 11. Odwadnianie skarp podtorza
§ 12. Odwadnianie podtorza linii eksploatowanych
§ 13. Odwadnianie placów
§ 14. Odwadnianie murów, ścian oporowych, umocnień głębokich rowów
§ 15. Odwadnianie przejazdów
5 16. Odwadnianie rozjazdów
§ 17. Odwadnianie hamulców
§ 18. Odwadnianie kanałów przeglądowych, miejsc mycia i dezynickcji taboru, terenów lokomotywowni
§ 19. Odwadnianie rejonów żurawi wodnych
§ 20. Odwadnianie urzad/eń srk i automatyki
§ 21. Odwadnianie tuneli, budynków i innych budowli
ROZDZIAŁ 5 - UTRZYMANIE PODTORZA I JEGO NAPRAWY
§ 22. Postanowienia ogólne
§ 23. Nadzór staty
§ 24. Przeglądy
§ 25. Konserwacja
§ 26. Naprawa bieżąca
§ 27. Naprawa główna
§ 28. Planowanie napraw podtorza
§ 29. Dokumentacja eksploatacyjna i remontowa
§ 30. Organizacja i sposób wykonywania napraw
ROZDZIAŁ 6- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT
§ 31. Cel kontroli robót
§32. Kontrola warunków ochrony środowiska
§ 33. Kontrola jakości materiałów i prefabrykatów
§ 34. Kontrola robót pomiarowych
§ 35. Kontrola prac przygotowawczych
§ 36. Kontrola wykonywania przekopów, wykopów, ukopów, nasypów, odkładów
§ 37. Kontrola prawidłowości usytuowania, kształtu geometrycznego oraz dokładności wykończenia kolejowych budowli ziemnych
§ 38. Kontrola wykonanych warstw ochronnych
§ 39. Kontrola robót odwodnieniowych
§ 40. Odbiory robót
ZAŁĄCZNIKI
1. Obliczenia wytrzymałościowe warstw ochronnych
2. Sprawdzenie róźnoziarnistości, mrozoodporności, wodoprzepuszczalności i stabilności mechanicznej gruntów podtorza
3. Wykonywanie wykopów drenarskich
4. Sprawdzanie wytrzymałości rur
5. Zabezpieczanie sieci odwodnieniowej przed mrozem
6. Największe dopuszczalne wielkości przepływu wody w ciekach
7. Wymagania dla włóknin, tkanin i siatek stosowanych w odwodnieniach
8. Określanie grubości warstw filtracyjnych układanych na skarpach i stokach
9. Konstrukcje ciągów naziemnych
10. Konstrukcje ciągów podziemnych
11. Konstrukcje odbiorników niewielkiej ilości wód
12. Budowa odwodnień
13. Przyczyny złego stanu drenaży
14. Protokół z przeglądu okresowego podtorza
15. Wady podtorza i zalecenia dotyczące jego utrzymania
16. Karta ewidencyjna słabego (zagrożonego) miejsca w podtorzu
17. Protokół zakwalifikowania elementów podtorza do naprawy głównej
18. Warunki odbioru robót podtorzowych
19. Wybrane normy i przepisy związane