PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Załącznik do Uchwały nr 155
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 6 czerwca 2002r.

D1

WARUNKI TECHNICZNE
utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych

 

WARSZAWA 2002


Spis treści

Uchwała Nr 155 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.z dnia 6 czerwca 2002r.
w sprawie ustalenia "Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych" - D1

WYKAZ jednostek organizacyjnych otrzymujących "Warunki Techniczne" - D1
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
ROZDZIAŁ II Klasyfikacja linii i torów
§ 1 Kategorie linii
§ 2 Klasy techniczne torów
§ 3 Standardy konstrukcyjne
ROZDZIAŁ III Wymagania techniczno-konstrukcyjne nawierzchni
§ 4 Nawierzchnia kolejowa
§ 5 Pochylenia poprzeczne szyn w torze
§ 6 Tor bezstykowy
§ 7 Tor klasyczny
§ 8 Tor w łukach
§ 9 Nawierzchnia na odcinkach izolowanych
§ 10 Nawierzchnia żeberek ochronnych
§ 11 Tory przy wagach torowych
§ 12 Nawierzchnia na górkach rozrządowych
§ 13 Nawierzchnia na przejazdach w poziomie szyn
§ 15 Rozjazdy i skrzyżowania
§ 16 Nawierzchnia na wstawkach między rozjazdami
§ 17 Nawierzchnia na skrzyżowaniach i splotach torów o różnych szerokościach
§ 18 Skrajnia budowli i rozstaw torów
§ 19 Kolejowe znaki drogowe
ROZDZIAŁ IV Warunki techniczne układu geometrycznego toru
§ 20 Minimalne długości torów w łukach i prostych
§ 21 Szerokość toru
§ 22 Przechyłka toru w łuku
§ 23 Rampy przechyłkowe
§ 24 Krzywe przejściowe
§ 25 Profil podłużny
ROZDZIAŁ V Diagnostyka nawierzchni
§ 26 Zasady prowadzenia diagnostyki nawierzchni
§ 27 Pomiary i ocena stanu toru
§ 28 Diagnostyka elementów nawierzchni
§ 29 Diagnostyka toru bezstykowego
§ 30 Diagnostyka rozjazdów
§ 31 Diagnostyka przejazdów kolejowych
§ 32 Odbiory robót nawierzchniowych
ROZDZIAŁ VI Warunki utrzymania toru bezstykowego
§ 33 Warunki bezpiecznej eksploatacji toru bezstykowego
§ 34 Metryka toru bezstykowego
§ 35 Ustalanie miejsc podatnych na pełzanie
§ 36 Sprawdzanie stateczności toru bezstykowego
ROZDZIAŁ VII Warunki wykonywania robót torowych
§ 37 Zakres i zasady prowadzenia konserwacji nawierzchni
§ 38 Roboty utrzymania nawierzchni
§ 39 Zabezpieczenie pękniętej szyny
§ 40 Wymiana złączek
§ 41 Dokręcanie śrub i wkrętów
§ 42 Regulacja szerokości toru
§ 43 Smarowanie złączek, szyn oraz części rozjazdowych
§ 44 Konserwacja złączy izolowanych
§ 45 Warunki termiczne wykonywania robót w torze bezstykowym
§ 46 Wymiana szyn w torze bezstykowym
§ 47 Regulacja sił podłużnych w torze bezstykowym
§ 48 Naprawa ostateczna pękniętej szyny
§ 49 Regeneracja elementów stalowych nawierzchni
§ 50 Wymiana pojedynczej szyny
§ 51 Nasuwanie odpełzłych szyn i regulacja luzów
§ 52 Wymiana pojedynczych podkładów
§ 53 Usuwanie nierówności pionowych toru
§ 54 Regulacja położenia toru w płaszczyźnie poziomej
§ 55 Oczyszczanie i uzupełnianie podsypki
§ 56 Profilowanie ław torowiska i czyszczenie rowów
§ 57 Niszczenie roślinności
§ 58 Konserwacja znaków drogowych
§ 59 Zabezpieczenie toru przed okresem zimowym
§ 60 Zabezpieczenie toru przed okresem wysokich temperatur
§ 61 Utrzymanie rozjazdu lub skrzyżowania
ROZDZIAŁ VIII Warunki bezpieczeństwa przy utrzymaniu nawierzchni
§ 62 Osłonięcie miejsca robot
§ 63 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót torowych
Załączniki
ZAŁ. 1 Przekroje poprzeczne nawierzchni i podtorza.
ZAŁ. 2 Standardy konstrukcyjne nawierzchni.
ZAŁ. 3 Elementy konstrukcji nawierzchni.
ZAŁ. 4 Charakterystyki techniczne szyn.
ZAŁ. 5 Typy podkładów, podrozjazdnic i mostownic oraz ich charakterystyka techniczna.
ZAŁ. 6 Wymagania techniczne podsypki.
ZAŁ. 7 Warunki eksploatacji toru bezstykowego.
ZAŁ. 8 Łączenie szyn w torze klasycznym.
ZAŁ. 9 Złącza szynowe izolowane klejono-sprężone.
ZAŁ. 10 Spawanie rozjazdów i skrzyżowań torów.
ZAŁ. 11 Skrajnia budowli na odcinkach toru prostego i w łuku.
ZAŁ. 12 Znaki drogowe.
ZAŁ. 13 Dopuszczalne odchyłki w mierzonych parametrach układu torowego zapewniające spokojność jazdy.
ZAŁ. 14 Kryteria oceny stanu nawierzchni.
ZAŁ. 15 Zasady odbiorów robót.
ZAŁ. 16 Zabezpieczenie pękniętej lub uszkodzonej szyny.
ZAŁ. 17 Warunki regeneracji elementów stalowych.