d2-1.jpg

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Id-2 (D2)

WARUNKI TECHNICZNE
dla kolejowych obiektów inżynieryjnych

Warszawa 2005 r

 

SPIS TREŚCI

Zarządzenie Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie wprowadzenia "Warunków technicznych dla kolejowych obiektów inżynieryjnych Id - 2 (D-2)"

CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
DZIAŁ 1 Przedmiot przepisów
DZIAŁ 2 Zakres obowiązywania przepisów
DZIAŁ 3 Przeznaczenie przepisów
CZĘŚĆ II PODZIAŁ, OKREŚLENIA I DEFINICJE
DZIAŁ 1 Podstawowe określenia i definicje
DZIAŁ 2. Mosty i wiadukty
DZIAŁ 3 Przejścia pod torami
DZIAŁ 4 Przepusty
DZIAŁ 5 Tunele liniowe
DZIAŁ 6 Kładki dla pieszych
DZIAŁ 7 Ściany oporowe
DZIAŁ 8 Konstrukcje tymczasowe
CZĘŚĆ III OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE
DZIAŁ 1 Tor kolejowy na obiektach inżynieryjnych
DZIAŁ2 Konstrukcja toru
DZIAŁ 3 Skrajnia budowli
DZIAŁ 4 Dopuszczalne prędkości toru na obiektach inżynieryjnych
DZIAŁ 5 Nośność obiektów
DZIAŁ 6 Wymagania techniczne dotyczące obiektów na terenach występowania szkód górniczych
DZIAŁ 7 Wymagania ze względu na przekraczaną przeszkodę
DZIAŁ 8 Materiały konstrukcyjne
Rozdział 8 1 Konstrukcje stalowe
Rozdział 8 2 Konstrukcje betonowe
 • Oddział 8 2 1 Wymagania normowe
 • Oddział 8 2 2 Wymagane właściwości betonu
 • Oddział 8 2 3 Stale stosowane do zbrojenia i sprężania betonu

Rozdział 8 3 Konstrukcje ceglane
Rozdział 8 4 Konstrukcje kamienne
Rozdział 8 5 Konstrukcje drewniane
Rozdział 8 6. Konstrukcje żeliwne

DZIAŁ 9 Posadowienie obiektów inżynieryjnych
DZIAŁ 10 Ochrona obiektów przed korozją
DZIAŁ 11 Podtorze nad obiektami inżynieryjnymi
DZIAŁ 12 Dokumentacja techniczna obiektów
DZIAŁ 13 Inne wymagania techniczne
CZĘŚĆ IV SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE
DZIAŁ 1 Mosty i wiadukty
Rozdział 1 1 Elementy konstrukcyjne
 • Oddział 1.11 Wymagania wspólne dla przęseł
 • Oddział 1 1 2 Stalowe przęsła mostów i wiaduktów
 • Oddział 1 13 Masywne przęsła mostów i wiaduktów
 • Oddział 1 1 4 Podpory
 • Oddział 1 1 5 Łożyska

Rozdział 1 2 Elementy wyposażenia

 • Oddział 1 2 1 System odwodnienia
 • Oddział 1 2 2 Zabezpieczenie przeciwporażeniowe
 • Oddział 1 2 3 Zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Oddział 1 2 4 Chodniki służbowe
 • Oddział 1 2 5 Chodniki użytku publicznego
 • Oddział 1 2 6 Urządzenia kontrolne
 • Oddział 1 2 7 Urządzenia rewizyjne

Rozdział 1 3 Urządzenia obce

DZIAŁ 2 Przejścia pod torami
Rozdział 2 1 Elementy konstrukcyjne
 • Oddział 2 1 1 Konstrukcje stropów przejść pod torami
 • Oddział 2 1 2 Konstrukcje ścian przejść pod torami
 • Oddział 2 1 3 Łożyska
 • Oddział 2 1 4 Konstrukcje schodów i pochylni

Rozdział 2 2 Elementy wyposażenia

 • Oddział 2 2 1 System odwodnienia
 • Oddział 2 2 2 Chodniki służbowe
 • Oddział 2 2 3 Chodniki użytku publicznego
 • Oddział 2 2 4 Urządzenia kontrolne
 • Oddział 2 2 5 Urządzenia dylatacyjne
 • Oddział 2 2 6 Wyposażenie specjalne

Rozdział 2 3 Urządzenia obce

DZIAŁ 3 Przepusty
Rozdział 3 1 Elementy konstrukcyjne
Rozdział 3 2 Elementy wyposażenia
 • Oddział 3 2 1 System odwodnienia
 • Oddział 3 2 2 Chodniki służbowe
 • Oddział 3 2 3 Wyposażenie specjalne

Rozdział 3 3 Urządzenia obce

DZIAŁ 4 Tunele liniowe
Rozdział 4 1 Elementy konstrukcyjne
Rozdział 4 2 Elementy wyposażenia
DZIAŁ 5 Kładki dla pieszych
Rozdział 5 1 Elementy konstrukcyjne
 • Oddział 5 1 1 Przęsła kładek
 • Oddział 5 1 2 Podpory kładek
 • Oddział 5 1 3 Łożyska
 • Oddział 5 1 4 Konstrukcje schodów i pochylni

Rozdział 5 2 Elementy wyposażenia

 • Oddział 5 2 1 System odwodnienia
 • Oddział 5 2 2 Zabezpieczenie przeciwporażeniowe
 • Oddział 5 2 3 Zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Oddział 5 2 4 Chodniki użytku publicznego
 • Oddział 5 2 5 Urządzenia kontrolne
 • Oddział 5 2 6 Wyposażenie specjalne

Rozdział 5 3 Urządzenia obce

DZIAŁ 6 Ściany oporowe
Rozdział 6 1 Elementy konstrukcyjne
Rozdział 6 2 Elementy wyposażenia
 • Oddział 6 2 1 System odwodnienia
 • Oddział 6 2 2 Urządzenia kontrolne

Rozdział 6 3 Urządzenia obce

CZĘŚĆ V WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI TYMCZASOWYCH
ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BETONU I JEGO SKŁADNIKÓW
DZIAŁ 1 Cement
DZIAŁ 2 Kruszywo
Rozdział 2 1 Kruszywo grube
Rozdział 2.2 Kruszywo drobne
Rozdział 2 3 Uziarnienie kruszywa
Rozdział 2 4 Woda
DZIAŁ 3. Skład mieszanki betonowej
DZIAŁ 4 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
Rozdział 4 1 Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
Rozdział 4 2 Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Rozdział 4 3 Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu
Rozdział 4 4 Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
DZIAŁ 5 Dokumentacja badań
ZAŁĄCZNIK NR 2 METODYKA OBLICZANIA ŚWIATEŁ MOSTÓW I PRZEPUSTÓW KOLEJOWYCH
ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH