Id -1 (D-1)
WARUNKI TECHNICZNE
utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
WARSZAWA, 2005r.

Spis treści

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
ROZDZIAŁ II Klasyfikacja linii i torów
§ 1 Kategorie linii
§ 2 Klasy techniczne torów
§ 3 Standardy konstrukcyjne
ROZDZIAŁ III Wymagania techniczne utrzymania nawierzchni
§ 4 Nawierzchnia kolejowa
§ 5 Pochylenia poprzeczne szyn w torze
§ 6 Tor bezstykowy
§ 7 Tor klasyczny
§ 8 Tor w łukach
§ 9 Nawierzchnia na odcinkach obwodów kontroli niezajętości torów i rozjazdów
§ 10 Nawierzchnia żeberek ochronnych
§ 11 Tory przy wagach torowych
§ 12 Nawierzchnia na górkach rozrządowych
§ 13 Nawierzchnia na przejazdach w poziomie szyn
§ 15 Rozjazdy i skrzyżowania
§ 16 Nawierzchnia na wstawkach między rozjazdami
§ 17 Nawierzchnia na skrzyżowaniach i splotach torów o różnych szerokościach
§ 18 Skrajnia budowli i rozstaw torów
§ 19 Kolejowe znaki drogowe
ROZDZIAŁ IV Warunki techniczne układu geometrycznego toru
§ 20 Minimalne długości torów w łukach i prostych
§ 21 Szerokość toru
§ 22 Przechyłka toru w łuku
§ 23 Rampy przechyłkowe
§ 24 Krzywe przejściowe
§ 25 Profil podłużny
ROZDZIAŁ V Diagnostyka nawierzchni
§ 26 Zasady prowadzenia diagnostyki nawierzchni
§ 27 Pomiary i ocena stanu toru
§ 28 Diagnostyka elementów nawierzchni
§ 29 Diagnostyka toru bezstykowego
§ 30 Diagnostyka rozjazdów
§ 31 Diagnostyka przejazdów kolejowych i przejść dla pieszych
§ 32 Odbiory robót nawierzchniowych
ROZDZIAŁ VI Warunki utrzymania toru bezstykowego
§ 33 Warunki bezpiecznej eksploatacji toru bezstykowego
§ 34 Metryka toru bezstykowego
§ 35 Ustalanie miejsc podatnych na pełzanie
§ 36 Sprawdzanie stateczności toru bezstykowego
ROZDZIAŁ VII Warunki wykonywania robót torowych
§ 37 Zakres i zasady prowadzenia konserwacji nawierzchni
§ 38 Roboty utrzymania nawierzchni
§ 39 Zabezpieczenie pękniętej szyny
§ 40 Wymiana złączek
§ 41 Dokręcanie śrub i wkrętów
§ 42 Regulacja szerokości toru
§ 43 Smarowanie złączek, szyn oraz części rozjazdowych
§ 44 Konserwacja złączy izolowanych
§ 45 Warunki termiczne wykonywania robót w torze bezstykowym
§ 46 Wymiana szyn w torze bezstykowym
§ 47 Regulacja sił podłużnych w torze bezstykowym
§ 48 Naprawa ostateczna pękniętej szyny
§ 49 Regeneracja elementów stalowych nawierzchni
§ 50 Wymiana pojedynczej szyny
§ 51 Nasuwanie odpełzłych szyn i regulacja luzów
§ 52 Wymiana pojedynczych podkładów
§ 53 Usuwanie nierówności pionowych toru
§ 54 Regulacja położenia toru w płaszczyźnie poziomej
§ 55 Oczyszczanie i uzupełnianie podsypki
§ 56 Profilowanie ław torowiska i czyszczenie rowów
§ 57 Niszczenie roślinności
§ 58 Konserwacja znaków drogowych
§ 59 Przygotowanie toru do warunków zimowych
§ 60 Zabezpieczenie toru przed okresem wysokich temperatur
§ 61 Utrzymanie rozjazdu lub skrzyżowania
ROZDZIAŁ VIII Warunki bezpieczeństwa przy utrzymaniu nawierzchni
§ 62 Osłonięcie miejsca robot
§ 63 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót torowych
ZAŁ.1 Przekroje poprzeczne nawierzchni i podtorza.
ZAŁ.2 Standardy konstrukcyjne nawierzchni.
ZAŁ.3 Elementy konstrukcji nawierzchni.
ZAŁ.4 Charakterystyki techniczne szyn.
ZAŁ.5 Typy podkładów, podrozjazdnic i mostownic oraz ich charakterystyka techniczna.
ZAŁ.6 Wymagania techniczne podsypki.
ZAŁ.7 Warunki eksploatacji toru bezstykowego.
ZAŁ.8 Łączenie szyn w torze klasycznym.
ZAŁ.9 Złącza szynowe izolowane klejono-sprężone.
ZAŁ.10 Spawanie rozjazdów i skrzyżowań torów.
ZAŁ.11 Skrajnia budowli na odcinkach toru na prostej i w łuku.
ZAŁ.12 Znaki drogowe.
ZAŁ.13 Dopuszczalne odchyłki w mierzonych parametrach układu torowego zapewniające spokojność jazdy.
ZAŁ.14 Kryteria oceny stanu nawierzchni.
ZAŁ.15 Zasady odbiorów robót.
ZAŁ.16 Zabezpieczenie pękniętej lub uszkodzonej szyny.
ZAŁ.17 Warunki regeneracji elementów stalowych.