ocr-1.jpg

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Ie-3

WYTYCZNE
techniczno-eksploatacyjne urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru

WARSZAWA 2005 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 181

 

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Przedmiot i zakres wytycznych
§2 Określenia i pojęcia użyte w wytycznych
Rozdział 2 WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZEŃ DETEKCJI STANÓW AWARYJNYCH TABORU
§3 Przeznaczenie urządzeń
§4 Wymagania funkcjonalne urządzeń
§5 Budowa urządzeń eksploatowanych na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rozdział 3 ZASADY INSTALACJI SZLAKOWYCH URZĄDZEŃ DSAT
§6 Postanowienia ogólne
§7 Zasady lokalizacji urządzeń
Rozdział 4 ZASADY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DSAT
§8 Organizacja procesu eksploatacji urządzeń
§9 Obowiązki personelu obsługi technicznej urządzeń
§10 Obowiązki personelu obsługi terminala
Rozdział 5 UTRZYMANIE URZĄDZEŃ DSAT
§11 Postanowienia ogólne
§12 Przegląd bieżący urządzeń
§13 Przegląd okresowy urządzeń
§14 Przegląd sezonowy urządzeń
§15 Obsługa diagnostyczna urządzeń
§16 Kontrola utrzymania urządzeń
§17 Dokumentacjaw zakresie utrzymania urządzeń
Rozdział 6 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYKRYCIA STANÓW AWARYJNYCH
§18 Postanowienia ogólne
§ 19 Zasady postępowania w przypadku wykrycia zagrzanego łożyska osiowego lub zagrzanych hamulców w przejeżdżającym taborze - funkcja GM, GH
§20 Zasady postępowania w przypadku wykrycia deformacji powierzchni tocznej kół w przejeżdżającym taborze - funkcja PM
Rozdział  7 WYMAGANIA DLA NOWOBUDOWANYCH I MODERNIZOWANYCH URZĄDZEŃ DSAT
§21 Wymagania formalne
§22 Wymagania podstawowe
§23 Szczegółowe wymagania techniczne
§24 Wymagania dla zespołu torowego
§25 Wymagania dla zespołu bazowego
§26 Wymagania dla zespołu terminalowego
Rozdział 8 ZASADY ODBIORU I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DSAT
§27 Zasady odbioru technicznego urządzeń
§28 Przekazanie urządzeń do eksploatacji
§29 Zasady postępowania w przypadku wyłączenia urządzeń z eksploatacji
§30 Kwalifikacja do planowych napraw i remontów urządzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5