DYREKCJA GENERALNA PKP

Mw-2

Instrukcja o zasadach technicznego utrzymania wagonów towarowych normalnotorowych

Warszawa 2000

Uchwała Nr 245 Zarządu PKP z dnia 05 września 2000 r.

ZARZĄDZENIE Nr 136 ZARZĄDU PKP

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów otrzymujących "Instrukcję o zasadach technicznego utrzymania wagonów towarowych normalnotorowych" Mw-2

SPIS TREŚCI

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Cel i zakres instrukcji
§ 2 Pojęcia podstawowe
§ 3 Postanowienia wstępne
§ 4 Utrzymanie eksploatacyjne wagonów towarowych
Rozdział II POSTĘPOWANIE PRZY KIEROWANIU WAGONÓW TOWAROWYCH DO NAPRAW
§ 5 Kwalifikacja, przesyłanie i przekazywanie wagonów towarowych do napraw okresowych
§ 6 Kwalifikacja, przesyłanie i przekazywanie wagonów towarowych do przeglądów okresowych
§ 7 Kwalifikacja, przesyłanie i przekazywanie wagonów towarowych do naprawy bieżącej z wyłączeniem ze składu pociągu
§ 8 Kwalifikowanie wagonów towarowych do napraw poawaryjnych
§ 9 Kontrola procesów naprawczych
§10 Przekwalifikowanie rodzajów napraw
§11 Odraczanie napraw okresowych wagonów towarowych
Rozdział III WPROWADZANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH, TECHNOLOGII NAPRAW I PRZEGLĄDÓW ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
§12 Zasady wprowadzania nowych rozwiązań konstrukcyjnych w wagonach towarowych
§13 Zasady eksploatacji obserwowanej
Rozdział IV KONTROLA WYKONYWANIA ORAZ ODBIÓR WAGONÓW PO NAPRAWACH I PRZEGLĄDACH
§14 Kontrola wykonywania i odbioru wagonów po naprawach okresowych oraz przeglądach okresowych
§15 Kontrola wykonywania i odbioru wagonów po naprawach bieżących
§16 Okresy gwarancyjne po naprawie
Załącznik nr 1
Struktura przeglądów i napraw okresowych, okresy międzynaprawcze oraz przyporządkowanie typów i rodzajów wagonów towarowych normalnotorowych do odpowiedniego cyklu przeglądowo-naprawczego
Załącznik nr 2
Zestawienie podstawowych prac przy naprawie rewizyjnej wagonów towarowych
Załącznik nr 3
Zestawienie podstawowych prac przy naprawie głównej wagonów towarowych
Załącznik nr 4
Zestawienie podstawowych prac przy naprawie części i zespołów wagonowych
Załącznik nr 5
Zbiorcze zestawienie czynności przeglądowych i zbiorcze zestawienie prac przy naprawach pozaplanowych wagonów towarowych
Załącznik nr 6
Warunki jakie musi spełniać podmiot, aby z punktu widzenia PKP, mógł być uznany za wyspecjalizowany do napraw wagonów towarowych oraz wymagania dotyczące procedury wystawiania świadectwa zgodności
Załącznik nr 7
Warunki techniczne WT