Polskie Koleje Państwowe
Dyrekcja Generalna

Instrukcja o utrzymaniu normalnotorowych wagonów osobowych

Mw-1

Warszawa, 2000

Uchwała Nr 260 Zarządu PKPz dnia 19 września 2000 r.

Zarządzenie nr 138 Zarządu PKP z dnia 19 września 2000 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych otrzymujących "Instrukcję o utrzymaniu normalnotorowych wagonów osobowych" - Mw-1
Wykaz stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy otrzymują "Instrukcję o utrzymaniu normalnotorowych wagonów osobowych" - Mw-1 do użytku wewnętrznego

Spis treści

Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1 Przedmiot i cel instrukcji
§ 2 Zakres obowiązywania instrukcji
§ 3 Warunki dopuszczenia wagonów osobowych do eksploatacji
Rozdział II Podstawowe pojęcia
§ 4 Rodzaje wagonów osobowych
§ 5 Podstawowe pojęcia i terminologia przyjęta w instrukcji
Rozdział III Utrzymanie eksploatacyjne wagonów osobowych
§ 6 System utrzymania eksploatacyjnego wagonów osobowych
§ 7 Planowanie przeglądów i napraw okresowych
§ 8 Kwalifikowanie i kierowanie wagonów osobowych do napraw pozaplanowych
§ 9 Kwalifikowanie i kierowanie wagonu osobowego do przeglądu okresowego i naprawy okresowej
§ 10 Przekazywanie wagonu osobowego do przeglądu okresowego lub naprawy
§ 11 Postępowanie podczas wykonywania przeglądu okresowego lub naprawy okresowej wagonu osobowego.
§ 12 Odbiór wagonu osobowego po przeglądzie okresowym i naprawie
Rozdział IV Dokumentacja technologiczna systemu utrzymania eksploatacyjnego wagonów osobowych
§ 13 Dokumentacje techniczne i technologiczne przeglądów oraz napraw
Rozdział V Wprowadzanie zmian konstrukcyjnych, nowych materiałów eksploatacyjnych, nowych technologii napraw i przeglądów
§ 14 Zasady wprowadzenia nowych rozwiązań konstrukcyjnych w wagonach osobowych
§ 15 Zasady eksploatacji obserwowanej
Rozdział VI Dokumenty wagonu osobowego i ich obieg
§ 16 Dokumenty ewidencyjne wagonu osobowego
§ 17 Ewidencja napraw wagonów osobowych
§ 18 Zasady obiegu dokumentów ewidencyjnych
Spis załączników
Załącznik nr 1 - Struktura przeglądów technicznych i napraw planowych, przebiegi oraz okresy międzyprzeglądowe i międzynaprawcze dla wagonów osobowych
Załącznik nr 2 - Zbiorcze zestawienie podstawowych prac i opis czynności przy przeglądach technicznych wagonów osobowych
Załącznik nr 3 - Zbiorcze zestawienie podstawowych prac przy naprawach okresowych wagonów osobowych
Załącznik nr 4 - Wykaz oraz wzory podstawowych dokumentów
Załącznik nr 5 - Warunki uznania podmiotu ubiegającego się o wykonywanie prac przeglądowo-naprawczych przy wagonach osobowych PKP, za podmiot wyspecjalizowany