Załącznik do zarządzenia Nr 26/2007 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 7 listopada 2007 r.

Iet-1

Instrukcja eksploatacji i utrzymania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów

Warszawa, 2007 rok

Zarządzenie Nr 26/2007 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

SPIS TREŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Zakres i przeznaczenie instrukcji
1.2. Słownik terminów stosowanych w instrukcji
1.3. Akty prawne i dokumenty normatywne

2. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH
2.1. Przeznaczenie, wymagania i podział urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów
2.2. Urządzenia torowe eor
2.3. Urządzenia przytorowe eor
2.4. Automaty pogodowe
2.5. Nadzór i sterowanie urządzeniami eor
2.6. Urządzenia kontrolno-pomiarowe urządzeń eor

3. ZASADY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA URZĄDZEŃ EOR
3.1. Warunki eksploatacji urządzeń eor
3.2. Obsługa urządzeń eor - uwagi ogólne
3.3. Utrzymanie urządzeń eor
3.4. Obsługa techniczna urządzeń eor - uwagi ogólne
3.5. Obsługa techniczna urządzeń torowych eor
3.6. Obsługa techniczna urządzeń przytorowych eor
3.7. Obsługa techniczna szafy rozdzielczej eor
3.8. Obsługa techniczna urządzeń sterujących urządzeniami eor
3.9. Przegląd okresowy urządzeń eor - uwagi ogólne
3.10. Przegląd okresowy urządzeń torowych
3.11. Przegląd okresowy urządzeń przytorowych
3.12. Przegląd okresowy szafy rozdzielczej eor
3.13. Przegląd okresowy urządzeń sterujących i nadzorujących
3.14. Pomiary eksploatacyjne
3.15. Naprawa awaryjna, naprawa bieżąca urządzeń eor
3.16. Naprawa planowa urządzeń eor
3.17. Wymiana grzejników eor
3.18. Kontrola urządzeń eor
3.19. Inne wymagania eksploatacyjne
3.20. Dokumentacja techniczna

4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W URZĄDZENIACH EOR
4.1. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach eor na liniach zelektryfikowanych
4.2. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach eor na liniach niezelektryfikowanych

5. BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY UTRZYMANIU URZĄDZEŃ EOR
5.1. Warunki ogólne wykonywania prac przy urządzeniach eor
5.2. Obowiązki kierującego zespołem pracowników podczas prac przy urządzeniach eor
5.3. Organizacja pracy przy urządzeniach eor
ZAŁĄCZNIKI:
nr 1. Schemat ideowy i instalacja urządzeń eor w rozjeździe
nr 2. Rodzaje grzejników w urządzeniach eor
nr 3. Oznaczenia grzejników opornicowych
nr 4. Ogrzewanie opornic
nr 5. Ogrzewania krzyżownicy z ruchomym dziobem
nr 6. Ogrzewanie zamknięć nastawczych
nr 7. Zestawienie oraz dobór elementów eor z grzejnikami opornicowymi
nr 8. Wzór: Protokół z wykonania obsługi technicznej i serwisu awaryjnego urządzeń eor
nr 9. Wzór: Protokół z wykonania przeglądu okresowego urządzeń eor
nr 10. Wzór: Protokół badania stanu izolacji kabla zasilającego szafę rozdzielczą
nr 11. Wzór: Protokół badania stanu izolacji kabli zasilających skrzynie transformatorowe eor
nr 12. Wzór: Protokół badania stanu izolacji kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych eor
nr 13. Wzór: Protokół badania stanu izolacji transformatorów i skrzyń eor
nr 14. Wzór: Protokół z badania uziomów
nr 15. Wzór: Protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń eor przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TT i napięciu znamionowym
nr 16. Wzór: Protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń eor przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN i napięciu znamionowym
nr 17. Wzór: Protokół odbioru robót urządzeń eor
nr 18. Wzór: Protokół kontroli sprawdzenia stanu technicznego urządzeń eor
nr 19. Wzór: Instrukcja obsługi urządzeń eor na stacji, przystanku
nr 20. Książka urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów