ie7_ocr-1.jpg

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Ie-7 (E-14)

INSTRUKCJA
diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

WARSZAWA 2005 r.

Zarządzenie Nr 18 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005r.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Przedmiot i zakres instrukcji
§2 Podstawowe definicje, pojęcia i określenia
Rozdział 2 ORGANIZACJA PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO W ZAKŁADZIE LINII KOLEJOWEJ
§3 Proces diagnostyczny urządzeń sterowania ruchem kolejowym
§4 Zgłoszenie urządzeń do diagnostyki
§5 Planowanie badań diagnostycznych
§6 Badania diagnostyczne
§7 Zakres badań diagnostycznych
§8 Czasookresy badań diagnostycznych
§9 Dokumentacja badań diagnostycznych
§10 Aktualizacja dokumentacji
Rozdział 3 SPRAWOWANIE, W ZAKŁADZIE LINII KOLEJOWYCH, KONTROLI TECHNICZNEJ UTRZYMANIA OBIEKTÓW WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM
§11 Utrzymanie obiektów budowlanych srk
§12 Organizacja sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym
§13 Zewnętrzne kontrole w ramach sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym
§14 Dokumentowanie sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym
§15 Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych srk
Rozdział 4 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU LINII KOLEJOWEJ W RAMACH PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO ORAZ SPRAWOWANIA KONTROLI TECHNICZNEJ UTRZYMANIA OBIEKTÓW WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM
§16 Główny inżynier ds. automatyki
§17 Diagnosta ds. automatyki uprawniony do przeprowadzania kontroli okresowych
§18 Diagnosta ds. automatyki
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 5a
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10

ie7_ocr-2.jpg