POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE DYREKCJA GENERALNA PKP

Et-4

INST RUKCJA
bezpieczeństwa pracy przy sieci trakcyjnej i w jej pobliżu

WARSZAWA 1996 R.

Zarządzenie Nr 98 ZARZĄDU PKP z dnia 14 listopada 1996 r.

Wykaz jednostek (komórek) organizacyjnych otrzymujących "Instrukcję bezpieczeństwa pracy przy sieci trakcyjnej i w jej pobliżu" Et-4 do użytku służbowego

Wykaz stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy otrzymują "Instrukcję bezpieczeństwa pracy przy sieci trakcyjnej i w jej pobliżu" Et-4 do osobistego użytku służbowego

Spis treści

Postanowienia wprowadzające
Przepisy związane
ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne
§ 1. Cel, przeznaczenie i zakres stosowania Instrukcji
§ 2. Podstawowe określenia
§ 3. Podział prac
§ 4. Rodzaje poleceń
§ 5. Personel kierownictwa, nadzoru, wykonawstwa
§ 6. Kwalifikacje personelu wykonawstwa i nadzoru
§ 7. Obowiązki kierownictwa, wykonawstwa i nadzoru
ROZDZIAŁ 2. Zasady organizacji planowych prac na sieci górnej i w jej pobliżu z wyłączonym napięciem
§ 8. Postanowienia ogólne
§ 9. Regulamin robót
§10. Pisemne polecenie na pracę
§11. Zezwolenie na wykonywanie pracy
§12. Powiadomienie o ograniczeniach w prowadzeniu ruchu pociągów
§13. Pouczenie pisemne
§14. Przygotowanie miejsca pracy
§15. Dopuszczenie do pracy
§16. Przebieg pracy
§17. Przerwy w pracy
§18. Zakończenie pracy
ROZDZIAŁ 3. Zasady organizacji i warunki techniczne wykonywania pracy na sieci jezdnej bez wyłączenia napięcia
§19. Postanowienia ogólne
§20. Podstawa wykonania pracy
§21. Wykaz prac, które można wykonać bez wyłączenia napięcia
§22. Warunki, w jakich wykonywanie prac bez wyłączenia napięcia jest zabronione
§23. Sprawdzenie i przygotowanie pojazdu do pracy bez wyłączenia napięcia
§24. Podstawowe warunki bezpieczeństwa
§25. Skład zespołu i kwalifikacje
§26. Wyposażenie zespołu
§27. Przebieg pracy
§28. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy
§29. Uprawnienia pracowników wykonujących pracę bez wyłączenia napięcia
ROZDZIAŁ 4. Zasady organizacji i warunki techniczne wykonywania prac na sieci górnej i w jej pobliżu podczas likwidacji skutków wydarzeń i wypadków
§ 30. Podstawowe zasady postępowania
§ 31. Praca na sieci górnej z zerwanymi przewodami
§ 32. Praca na dachu taboru kolejowego
§ 33. Postępowanie podczas gaszenia pożaru
§ 34. Praca przy likwidacji skutków wypadków z udziałem ładunków niebezpiecznych
ROZDZIAŁ 5. Zasady organizacji i warunki techniczne wykonywania prac w sieci powrotnej i uszyniającej
§ 35. Postanowienia ogólne
§ 36. Przygotowanie miejsca pracy
§ 37. Dopuszczenie do pracy
§ 38. Warunki wykonywania pracy
§ 39. Postępowanie przy wykonywaniu robót torowych na liniach zelektryfikowanych
§ 40. Zakończenie pracy
ROZDZIAŁ6. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy
§ 41. Wykonywanie czynności łączeniowych odłącznikami sieci górnej
§ 42. Sprawdzenie braku napięcia w sieci jezdnej
§ 43. Sprawdzenie braku napięcia w linii potrzeb nietrakcyjnych
§ 44. Zakładanie i zdejmowanie uszyniacza ochronnego sieci jezdnej
§ 45. Zakładanie i zdejmowanie uszyniacza ochronnego linii potrzeb nietrakcyjnych
§ 46. Osygnalizowanie miejsca pracy
§ 47. Praca z pojazdów roboczych
§ 48. Praca z wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego
§ 49. Praca na rusztowaniach i drabinach
§ 50. Praca na konstrukcjach wsporczych sieci, górnej, oraz podczas ich montażu
§ 51. Praca na naprężonej sieci górnej
§ 52. Praca w czasie burzy
§ 53. Praca w czasie deszczu lub śniegu
§ 54. Praca podczas silnego wiatru
§ 55. Praca w warunkach ograniczonej widoczności
§ 56. Praca w czasie przerwy w łączności z dyspozytorem zasilania
§ 57. Prace w warunkach szczególnych
ROZDZIAŁ 7. Sprzęt ochronny, montażowy i narzędzia pracy
§ 58. Sprzęt ochronny
§ 59. Sprzęt montażowy i narzędzia pracy
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5a i 5b
Załącznik 6
Załacznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9