POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE

E18

INSTRUKCJA
obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

WARSZAWA 1979

ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI Nr 159

Wykaz jednostek organizacyjnych otrzymujących instrukcję do użytku służbowego i stanowisk pracy, na których pracownicy otrzymują oddzielne egzemplarze instrukcji do osobistego użytku służbowego

SPIS TREŚCI

Postanowienia wprowadzające
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1. Cel instrukcji
§ 2. Zakres instrukcji
§ 3. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników obsługi
Rozdział II. Ogólny opis przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym
§ 4. Określenia
§ 5. Nastawnia i okręg nastawczy
§ 6. Zasadnicze części składowe urządzeń przekaźnikowych
§ 7. Nastawnica przekaźnikowa
§ 8. Przekaźniki
§ 9. Kable i armatura kablowa
§ 10. Napędy elektryczne
§ 11. Semafory i tarcze świetlne
§ 12. Odcinki izolowane torowe i zwrotnicowe
§ 13. Blokada stacyjna
§ 14. Blokada liniowa
§ 15. Elektryczne urządzenia zasilające
§ 16. Urządzenia rozdzielcze
Rozdział III. Zamknięcia i plombowanie urządzeń
§ 17. Postanowienia ogólne
§ 18. Urządzenia, przy których zamknięcia i plomby nie mogą być otwierane (zrywane) przez pracowników obsługi
§ 19. Urządzenia, przy których plomby mogą być zrywane przez pracowników obsługi
Rozdział IV. Obsługa przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym
§ 20. Postanowienia ogólne
§ 21. Obsługa elementów nastawczych i obserwacja urządzeń
§ 22. Indywidualne przestawianie zwrotnic i wykolejnic
§ 23. Przebiegowe nastawianie zwrotnic i sygnałów
§ 24. Nastawianie sygnałów
§ 25. Zamykanie, utwierdzanie i zwalnianie przebiegów oraz indywidualne utwierdzanie zwrotnic i sygnałów
§ 26. Obsługa blokady stacyjnej
§ 27. Obsługa blokady liniowej
Rozdział V. Przeszkody w działaniu urządzeń oraz postępowanie w czasie ich naprawy
§ 28. Postanowienia ogólne
§ 29. Rozprucie zwrotnicy
§ 30. Przerwa w zasilaniu urządzeń
§ 31. Przeszkody w urządzeniach nastawczych zwrotnicowych
§ 32. Przeszkody w urządzeniach blokady stacyjnej i liniowej
§ 33. Nieczynność sygnałów
§ 34. Prowadzenie ruchu podczas przeszkód w urządzeniach
§ 35. Prowadzenie robót w urządzeniach
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4