PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Ie-6 (WOT -E12)

Wytyczne
odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym

WARSZAWA 2004

SPIS TREŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Podstawowe pojęcia stosowane w wytycznych
§ 3 Odbiory techniczne urządzeń srk
§ 4 Organizacja przeprowadzania odbioru technicznego urządzeń srk
§ 5 Dokumentacja odbiorów technicznych urządzeń srk
§ 6 Próby techniczne i sprawdzanie urządzeń srk przez wykonawcę
§ 7 Próby wykonywane przez kom isję odbioru technicznego urządzeń srk
§ 8 Stacyjne urządzenia nastawcze
§ 9 Samoczynna blokada liniowa
§ 10 Urządzenia kontroli prowadzenia pociągu
§ 11 Urządzenia sygnalizacji przejazdowej
§ 12 Przekazywanie urządzeń srk do eksploatacji
Wzór nr 1
Wzór nr 2