PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Id-16(D-83)

INSTRUKCJA
o utrzymaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych

Warszawa, 2005 r.

Zarządzenie nr 31 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie wprowadzenia "Instrukcji o utrzymaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych"

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. PRZEDMIOT INSTRUKCJI
§2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI
§3. PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI
ROZDZIAŁ II PODZIAŁ, OKREŚLENIA I DEFINICJE
§4. PODSTAWOWE OKREŚLENIA I DEFINICJE
ROZDZIAŁ III SYSTEM UTRZYMANIA OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH
§5. PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI SYSTEMU
§6. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W SYSTEMIE UTRZYMANIA
ROZDZIAŁ IV PRZEGLĄDY OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH
§7. SYSTEM PRZEGLĄDÓW KOLEJOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH
§8. OGLĘDZINY
§9. PRZEGLĄD BIEŻĄCY
§10. PRZEGLĄD PODSTAWOWY
§11. PRZEGLĄD SZCZEGÓŁOWY
§12. PRZEGLĄD SPECJALNY
§13. BHP W TRAKCIE PRZEGLĄDÓW
ROZDZIAŁ V OGRANICZENIA W EKSPLOATACJI OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH
§14. ZAKRES STOSOWANIA
§15. RODZAJE OGRANICZEŃ EKSPLOATACJI OBIEKTÓW
§16. OGRANICZENIA RUCHU TABORU KOLEJOWEGO
ROZDZIAŁ VI PLANOWANIE ROBÓT UTRZYMANIOWYCH
§17. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
§18. DEFINICJE I WYKAZY RODZAJÓW ROBÓT
ROZDZIAŁ VII WARUNKI FORMALNO-PRAWNE PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I ODBIORU ROBÓT UTRZYMANIOWYCH
§19. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO
§20. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI INWESTORA
§21. NADZÓR INWESTORSKI
§22. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PROJEKTANTA
§23. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY
§24. POSTĘPOWANIE PRZY PRZYGOTOWANIU I ROZPOCZĘCIU ROBÓT
§25. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
§26. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBÓT
§27. BADANIA I POMIARY W ODBIORACH ROBÓT
§28. ZASADY ODBIORÓW ROBÓT
§29. WARUNKI ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ STALOWYCH MOSTÓW, WIADUKTÓW, PRZEJŚĆ POD TORAMI ORAZ KŁADEK DLA PIESZYCH
§30. WARUNKI ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ MASYWNYCH MOSTÓW, WIADUKTÓW, PRZEJŚĆ POD TORAMI I KŁADEK DLA PIESZYCH
§31. WARUNKI ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PRZEPUSTÓW
§32. WARUNKI ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ŚCIAN OPOROWYCH
§33. WARUNKI ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ TUNELI UNIOWYCH
§34. PRZEKAZANIE OBIEKTU DO EKSPLOATACJI
§35. REALIZACJA ROBÓT UTRZYMANIOWYCH NIE BĘDĄCYCH BUDOWĄ
ROZDZIAŁ VIII DOKUMENTACJA UTRZYMANIOWA
§36. RODZAJE DOKUMENTACJI
§37. DOKUMENTACJA EWIDENCYJNA
§38. DOKUMENTACJA PRZEGLĄDÓW
§39. DOKUMENTACJĄ ROBÓT UTRZYMANIOWYCH
§40. DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA