DYREKCJA GENERALNA PKP

H-21

INSTRUKCJA
PRACY DRUŻYN KONDUKTORSKICH
W PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWYM
"POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE"

WARSZAWA 1998

Zarządzenie w sprawie ustalenia "Instrukcji pracy drużyn konduktorskich w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe" H-21

Postanowienia wprowadzające

Wykaz jednostek organizacyjnych, które otrzymują instrukcję H 21

Wykaz stanowisk pracy, które otrzymują oddzielne egzemplarze instrukcji H 21

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1. Postanowienia wstępne
§ 2. Drużyna konduktorska i jej członkowie
§ 3. Kwalifikacje pracowników drużyn konduktorskich
§ 4.Zadaniadrużynykonduktorskiej
§ 5. Zależność służbowa i zachowanie się w czasie wykonywania obowiązków służbowych
§ 6.Umundurowanie i wyposażenie
§ 7. Zasady identyfikacji pracowników drużyn konduktorskich wykonujących czynności służbowe
§ 8. Apteczka sanitarna i jej zawartość

Rozdział 2 Obowiązki drużyny konduktorskiej.

§ 9. Obowiązki kierownika pociągu przed rozpoczęciem pracy w pociągu
§ 10. Obowiązki kierownika pociągu w trakcie przyjęcia pociągu
§ 11. Obowiązki kierownika pociągu podczas jazdy pociągu i postoju w stacjach pośrednich oraz na szlaku
§ 12. Obowiązki kierownika pociągu podczas pracy manewrowej
§ 13. Obowiązki kierownika pociągu po przybyciu do stacji docelowej lub do stacji zmiany drużyny konduktorskiej
§ 14. Obowiązki kierownika załogi pokładowej
§ 15. Obowiązki kierownika pociągu towarowego i służbowego oraz pociągu przewożącego materiały szczególnie niebezpieczne i wybuchowe
§ 16. Obowiązki kierownika pociągu pasażerskiego uruchamianego na oddzielne zarządzenie oraz kierownika pociągu prowadzącego wagony z przedziałami zarezerwowanymi dla przewozu zorganizowanych grup podróżnych
§ 17. Obowiązki konduktora rozdawcy bagażu przed rozpoczęciem pracy w pociągu
§ 18. Obowiązki konduktora rozdawcy bagażu w trakcie jazdy pociągu
§ 19. Obowiązki konduktora rozdawcy bagażu po przybyciu pociągu do stacji docelowej lub do stacji zmiany drużyny konduktorskiej
§ 20. Obowiązki konduktora przed rozpoczęciem pracy w pociągu
§ 21. Obowiązki konduktora w trakcie przyjęcia pociągu
§ 22. Obowiązki konduktora w trakcie jazdy pociągu, postoju w stacjach pośrednich i na szlaku
§ 23. Obowiązki konduktora w trakcie pracy manewrowej
§ 24. Obowiązki konduktora po przybyciu do stacji końcowej lub stacji zmiany drużyny konduktorskiej
§ 25. Obowiązki konduktora załogi pokładowej
§ 26. Obowiązki konduktora obsługującego pociąg kursujący na osobne zarządzenie lub pociąg prowadzący wagony z przedziałami zarezerwowanymi dla przewozu zorganizowanych grup podróżnych
§ 27. Obowiązki obsługi konduktorskiej autobusów drogowych komunikacji kolejowej oraz autobusów szynowych

Rozdział 3 Prowadzenie dokumentacji pociągowej przez drużyny konduktorskie

§ 28. Prowadzenie raportu z jazdy
§ 29. Prowadzenie wykazu wagonów w składzie pociągu w komunikacji krajowej i międzynarodowej
§ 30. Prowadzenie wykazu wagonów doczepionych (odczepionych)
§ 31. Dokonywanie próby hamulca w pociągu i sporządzanie karty próby hamulca
§ 32. Sporządzanie analiz pociągowych
§ 33. Prowadzenie książki pokładowej

Rozdział 4 Postępowanie drużyny konduktorskiej w przypadkach szczególnych.

§ 34. Postępowanie w razie nadzwyczajnego zatrzymania się pociągu na szlaku
§ 35. Postępowanie w razie wypadków i wydarzeń
§ 36. Postępowanie drużyny konduktorskiej w razie zasłabnięcia, zranienia i śmierci osób
§ 37. Postępowanie drużyny konduktorskiej przy udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, przed przybyciem lekarza lub lekarskiego pogotowia ratunkowego
§ 38. Postępowanie drużyny konduktorskiej w razie wybryków chuligańskich, rozboju, aktów terroru i podłożenia materiałów wybuchowych w pociągu
§ 39. Postępowanie drużyny konduktorskiej w razie przejazdu zorganizowanych grup kibiców sportowych

Rozdział 5 Zagadnienia bhp w zakresie pracy drużyny konduktorskiej

§ 40. Przestrzeganie zasad bhp przez drużyny konduktorskie
§ 41. Zachowanie bezpieczeństwa pracy manewrowej

Rozdział 6 Postanowienia szczególne dotyczące rezerwacji miejsc i obsługi taboru specjalnego

§ 42. Zasady rezerwacji miejsc (ekspresowej i fakultatywnej) dokonywanej przez drużyny konduktorskie
§ 43. Zasady rezerwacji przedziałów służbowych
§ 44. Zasady rezerwacji przedziałów dla podróżnych z dziećmi do lat 4 i kobiet ciężarnych
§ 45. Zasady wyznaczania miejsc dla inwalidów
§ 46. Zasady obsługi wagonów dla osób niepełnosprawnych
§ 47. Oględziny taboru budowy specjalnej i wagonów towarowych, włączanych do pociągów pasażerskich
§ 48. Przejazdy służbowe pracowników kolejowych

Wzory druków omawianych w instrukcji