Załącznik do Zarządzenia Nr 144 Zarządu PKP Z dnia 23 października 2000 r.

D-19

INSTRUKCJA
O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej

 

Zarządzenie Nr 144 Zarządu PKP z dnia 23 października 2000 r. w sprawie ustalenia "Instrukcji o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej" - D-19

Spis treści:

1. Postanowienia ogólne
§1
2. Kolejowa osnowa geodezyjna
§2
3. Mapa do celów projektowych
§3
§4 Prace przygotowawcze
§5 Prace polowe
§6 Pomiary sytuacyjno - wysokościowe
§7 Opracowanie mapy
§8 Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
§9 Odbiór robót geodezyjnych z opracowania mapy do celów projektowych
4. Geometria toru
§10 Zasady sporządzania profilu podłużnego
KILOMETROWANIE
§11 Postanowienia ogólne
§12 Pikietaż linii
§13 Osadzanie i przestawianie wskaźników
PROFIL PODŁUŻNY
§ 14 Niwelacja profilu podłużnego
§15 Oznaczniki dla bieżącego kilometrażu
§16 Sporządzenie profilów podłużnych
§17 Operat profilu podłużnego
§ 18 Aktualizacja profilów
§19 Zasady wykonywania regulacji osi torów
§20 Kryterium dokładności
§21 Krzywizna toru
§22 Strzałka luku
§23 Znaki regulacji osi toru
§24 Pomiar pikietażu linii
§25 Pomiar bezpośredni pikietażu
§26 Pośredni pomiar pikietażu
§27 Pomiar krzywizny toru
§28 Bezpośredni pomiar strzałek
§29 Pośredni pomiar strzałek
Pomiar ze znaków regulacji osi torów
Pomiar ze stanowisk na torze
§30 Projekt regulacji osi toru w płaszczyźnie poziomej. Warunki ogólne jakim powinien odpowiadać projekt regulacji.
§31 Szybkość projektowana
§32 Obliczenie miar do wytyczenia osi toru
§33 Regulacja dróg rozjazdowych
§34 Pomiar stanu istniejącego
§35 Projekt regulacji drogi rozjazdowej
§36 Dokumentacja odbioru robót torów i rozjazdów po naprawach
5. Pomiary realizacyjne i badawcze
§37 Pomiary realizacyjne
§38 Pomiary badawcze
§39 Badanie torów jezdnych suwnic
§40 Pomiary kontrolne torów pomiarowych dla badania pojazdów trakcyjnych
§41 Pomiary powykonawcze
6. Uzgodnienia dokumentacji geodezyjnej
§42