MINISTERSTWO KOMUNIKACJI

Mw 62

INSTRUKCJA
o ogrzewaniu wagonów osobowych normalnotorowych

WARSZAWA 1975 R.

 

ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI NR 30
z dnia 4 marca 1975 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych otrzymujqcych instrukcję do użytku służbowego.

Wykaz stanowisk pracy, na których pracownicy otrzymują instrukcję do osobistego użytku służbowego.

 

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Przepisy ogólne
§ 1 Ogólny zakres działania służb: wagonów, ruchu i trakcji
§ 2 Okres ogrzewania
§ 3 Rodzaje ogrzewania wagonów i źródła zasilania
§ 4 Zestawienie składu pociągu do drogi
Rozdział 2. Ogrzewanie pociągów pasażerskich na postoju i w ruchu
§ 5 Warunki techniczne dla podgrzewania składów pociągów na postoju
§ 6 Podgrzewanie parą składu pociągu na postoju
§ 7 Podgrzewanie elektryczne składu pociągu na postoju
§ 8 Łączenie i rozłączanie sprzęgów elektrycznego ogrzewania wagonów z lokomotywą
§ 9 Podgrzewanie wagonów z indywidualnym ogrzewaniem wodnym i ich przygotowanie do drogi
§ 10 Ogrzewanie parą wagonów w czasie jazdy pociągu
§ 11 Ogrzewanie wagonów w składzie pociągu z wagonu ogrzewczego (parnika)
§ 12 Ogrzewanie elektryczne wagonów w czasie jazdy pociągu
§ 13 Utrzymanie wagonowych sprzęgów ogrzewania parowego i elektrycznego
Rozdział 3. Obowiązki i zakres czynności jednostek wykonawczych PKP (ruchu, trakcji i wagonów) w zakresie ogrzewania pociągów pasażerskich
§ 14 Obowiązki oddziału ruchowo-handlowego i stacji
§ 15 Obowiązki drużyny konduktorskiej w zakresie elektrycznego ogrzewania pociągów
§ 16 Obowiqzki lokomotywowni i drużyny trakcyjnej
§ 17 Obowiązki wagonowni
§ 18 Obowiązki rewidentów i starszych rewidentów wagonów
§ 19 Obowiązki dyżurnego elektromontera wagonów
Rozdział 4. Zasady bezpieczeństwa pracy przy obsłudze, utrzymaniu i konserwacji urządzeń ogrzewczych wagonów osobowych i urządzeń do podgrzewania wagonów na postoju
§ 20 Bezpieczeństwo pracy przy elektrycznym ogrzewaniu wagonów
§ 21 Bezpieczeństwo pracy przy parowym ogrzewaniu wagonów
Rozdział 5. Opisy techniczne instalacji ogrzewczych w wagonach osobowych
§ 22 Ogrzewanie parowe
§ 23 Elektryczne ogrzewanie wagonów
§ 24 Ogrzewanie wodne
§ 25 Ogrzewanie nawiewne z agregatów typu 12AKN-5