Dz.U.96.33.144

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 26 lutego 1996 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

(Dz. U. z dnia 20 marca 1996 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) oraz art. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz. U. z 1989 r. Nr 52, poz. 310, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 107, poz. 462) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
(§1-8)
Rozdział 2
Klasyfikacja przejazdów i przejść
(§9-22)
Rozdział 3
Warunki techniczne oraz inne wymagania
w zakresie projektowania i budowy przejazdów i przejść
(§23-36)
Rozdział 4
Warunki techniczne oraz inne wymagania
w zakresie projektowania i budowy skrzyżowań dwupoziomowych
(§37-43)
Rozdział 5
Warunki techniczne oraz inne wymagania
w zakresie budowy rogatek (zapór)
(§44-59)
Rozdział 6
Warunki techniczne oraz inne wymagania
w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejazdach
(§60-76)
Rozdział 7
Znaki, wskaźniki i tablice ostrzegawcze
(§77-80)
Rozdział 8
Warunki techniczne oświetlenia przejazdów i przejść
(§81-87)
Rozdział 9
Przepisy przejściowe i końcowe
(§88-90)
Załącznik 1
Warunki widoczności przejazdów i przejść
Załącznik 2
Sposoby obliczania iloczynu ruchu na przejeździe
Załącznik 3
Sposoby ustalania warunków oświetlenia przejazdów i przejść