Załącznik do zarządzenia Nr 27/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 03 listopada 2009 r.

Instrukcja Ir-16 - 2009 r.-1.jpg

Ir-16

Instrukcja
o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych

Warszawa 2009 r.

Spis treści

Rozdział I. Postanowienia ogólne
1. Przeznaczenie i zakres obowiązywania instrukcji.
2. Definicje i używane skróty.
3. Przepisy dotyczące przewozu koleją towarów niebezpiecznych.
4. Władze właściwe w sprawach związanych z przewozem towarów niebezpiecznych.
5. Określenie i klasyfikacja towarów niebezpiecznych.
6. Towary niebezpieczne wysokiego ryzyka (TWR).
7. Odpady niebezpieczne.
8. Ogólne warunki techniczne dla torów do awaryjnego odstawiania wagonów.
Rozdział II. Postępowanie przy przyjęciu do przewozu towarów niebezpiecznych
9. Zasady znakowania taboru.
10. Nalepki ostrzegawcze i inne oznakowania.
11. Zasady pakowania i ładowania razem.
12. Zasady wypełniania dokumentów związanych z przewozem towarów niebezpiecznych.
13. Obowiązki przewoźnika kolejowego przy przyjęciu przesyłki z towarem niebezpiecznym.
Rozdział III.Postępowanie przy przewozie towarów niebezpiecznych
14. Zasady zestawiania pociągów z wagonami zawierającymi towary niebezpieczne.
15. Technika pracy manewrowej z wagonami zawierającymi towary niebezpieczne.
16. Dozorowanie przesyłek towarów niebezpiecznych.
17. Postępowanie przy przewozie z towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka (TWR).
18. Przewóz próżnych, nie czyszczonych opakowań i taboru po towarach niebezpiecznych.
19. Przewozy kolejowo-drogowe.
20. Postępowanie z przesyłką towarów niebezpiecznych na stacji przeznaczenia.
21. Czynności kontrolne i sprawdzające.
22. Postanowienia uzupełniające.
Rozdział IV. Postępowanie w przypadku awarii lub zdarzenia
23. Wewnętrzne plany awaryjne dla stacji rozrządowych.
24. Alarmowanie i powiadamianie o zdarzeniu.
25. Prowadzenie działań ratowniczych.
26. Badanie okoliczności i przyczyn zdarzenia.
27. Kryteria sporządzenia raportu ze zdarzenia.
Rozdział V. Szkolenie i obowiązki doradcy
28. Szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
29. Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją.
Załącznik: Schemat przepływu informacji w procesie nadzoru przewozu towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR)