DYREKCJA GENERALNA PKP

E-4

INSTRUKCJA
o budowie, przeglądach i konserwacji urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych

WARSZAWA 1996

Podesłał: Kamil-Głogowska Szopa: www.glogow.neohost.pl


SPIS TREŚCI

ZARZĄDZENIE Nr 34 ZARZĄDU PKP z dnia 5 sierpnia 1996 r.
Wykaz pracowników, którzy powinni otrzymać do użytku wewnętrznego egzemplarze "Instrukcji o budowie, przeglądach i konserwacji urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych" E-4 oraz stanowisk pracy, które w tę instrukcję należy wyposażyć:
Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Przedmiot instrukcji
§ 2. Przepisy związane
§ 3. Określenia
Rozdział 2 OGÓLNE ZASADY WYPOSAŻANIA PRZEJAZDÓW W URZĄDZENIA ZABEZPIECZENIA RUCHU
§ 4. Cel stosowania urządzeń
§ 5. Rodzaje urządzeń
§ 6. Ogólne zasady wyposażania w urządzenia zabezpieczenia ruchu
Rozdział 3 OGÓLNE ZASADY BUDOWY I DZIAŁANIA URZĄDZEŃ ZABEZPIECZENIA RUCHU NA PRZEJAZDACH
§ 7. Urządzenia rogatkowe
§ 8. Urządzenia dodatkowe stosowane na przejazdach kategorii "A"
§ 9. Urządzenia samoczynnej sygnalizacji świetlnej
Rozdział 4 OBOWIĄZKI PERSONELU OBSŁUGI TECHNICZNEJ
§ 10. Obowiązki automatyka w zakresie eksploatacji urządzeń na przejazdach
§ 11. Przeglądy i konserwacje urządzeń rogatkowych mechanicznych i elektrycznych
§ 12. Przeglądy i konserwacje urządzeń półsamoczynnej sygnalizacji świetlnej
§ 13. Przeglądy i konserwacje urządzeń sygnalizacji zbliżenia
§ 14. Przeglądy i konserwacje urządzeń samoczynnej sygnalizacji świetlnej
§ 15. Przeglądy i konserwacje urządzeń zasilających
§ 16. Przeglądy i konserwacje kabli i osprzętu kablowego
§ 17. Przeglądy i konserwacje sygnalizatorów drogowych i tarcz ostrzegawczych przejazdowych
Rozdział 5 (SKREŚLONY)
Rozdział 6 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA USZKODZENIA URZĄDZEŃ ORAZ PROWADZENIA ROBÓT
§ 23. Rodzaje uszkodzeń i sposób postępowania w czasie ich usuwania
§ 24. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia uszkodzenia
§ 25. Zasady postępowania w przypadku wykonywania robót
§ 26. Zasady postępowania w warunkach zimowych