MINISTERSTWO KOMUNIKACJI

E 36

INSTRUKCJA
O ORGANIZACJI I UŻYTKOWANIU SIECI RADIOTELEFONICZNYCH PKP

Warszawa - 1986 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych otrzymujących instrukcję E 36

Wykaz stanowisk na których pracownicy otrzymują instrukcję E 36 do osobistego użytku

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne
§ 1. Cel instrukcji
§ 2. Zakres instrukcji
§ 3. Stosowane określenia i oznaczenia
§ 4. Przeznaczenie urządzeń radiotelefonicznych
§ 5. Obowiązki i odpowiedzialność personelu obsługi
§ 6. Obowiązki personelu nadzoru i kontroli
§ 7. Podział sieci radiotelefonicznych
§ 8. Znaki wywoławcze i ich przeznaczenie
§ 9. Zasady prowadzenia rozmów radiotelefonicznych
ROZDZIAŁ 2 Zestawy eksploatacyjne radiotelefonów i ich obsługa
§ 10. Radiotelefon stacjonarny i przewoźny typu 3001
§ 11. Radiotelefon stacjonarny typu 3206
§ 12. Radiotelefon stacjonarny typu 3201
§ 13. Radiotelefon przewoźny typu 3006
§ 14. Radiotelefon przewoźny typu 30010-160
§ 15. Radiotelefon noszony typu FM 315 i 3106
§ 16. Radiotelefon noszony typu 3101
§ 17. Urządzenie do ładowania akumulatorków do radiotelefonów noszonych (typ UŁ0272 i UŁ 0274)
§ 18. Koncentrator radiotelefonów
ROZDZIAŁ 3 Radiotelefoniczne sieci stacyjne
§ 19. Sieć manewrowa
§ 20. Sieć spisywaczy
§ 21. Sieć zbiorowa
§ 22. Sieć rozgłoszeniowa
§ 23. Zasady współpracy sieci stacyjnych
ROZDZIAŁ 4 Radiotelefoniczne sieci liniowe
§ 24. Sieć pociągowa
§ 25. Sieć ratunkowa
§ 26. Sieć radiowa dyspozytora zasilania elektroenergetycznego
§ 27. Sieć drogowa i utrzymania
§ 28. Sieć Kolejowej Służby Zdrowia
§ 29. Sieć Służby Ochrony Kolei
§ 30. Sieć zbiorowa liniowa
§ 31. Sieć Państwowych Kolei Linowych
§ 32. Sieć Biur Projektów Kolejowych
ROZDZIAŁ 5 Gospodarka sprzętem radiotelefonicznym
§ 33. Rezerwa eksploatacyjna urządzeń
§ 34. Zasady wykorzystywania oraz przechowywania urządzeń rezerwowych
§ 35. Przekazywanie urządzeń do eksploatacji
ROZDZIAŁ 6 Postanowienia końcowe
§ 36. Wskazania w zakresie BHP
§ 37. Sprawdzanie stanu urządzeń przez użytkowników
§ 38. Wykonywanie instalacji radiotelefonicznych w obiektach stałych
§ 39. Wykonywanie instalacji radiotelefonicznych w obiektach ruchomych
§ 40. Przełączenie kanałów w sieciach radiotelefonicznych
§ 41. Postępowanie w przypadku stwierdzenia usterek w pracy urządzeń
§ 42. Dokumenty niezbędne do formalne) eksploatacji urządzeń radiotelefonicznych
ZAŁĄCZNIKI:
1.   Wzory prowadzenia rozmów radiotelefonicznych w wybranych sieciach stacyjnych i liniowych
2.   Wzór protokółu przekazania do eksploatacji urządzeń radiotelefonicznych
3.   Wzór upoważnienia do użytkowania radiotelefonu
4.   Zestawienie znaków wywoławczych dla sieci Służby Ochrony Kolei (otrzymują jednostki SOK oraz służby automatyki i telekomunikacji wg oddzielnego rozdzielnika) - tego nie ma, widać było tak tajne, że nie dołączyli do tego egzemplarza E36 :-) .