D75
Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne
1. Cel i zadania
ROZDZIAŁ II Pomiary i ocena stanu torów
2. Zasady wykonywania pomiarów toru
3. Sprzęt pomiarowy
4. Analiza parametrów geometrycznych toru
5. Czytanie wykresów
6. Czytanie wydruków tabelarycznych
7. Ocena syntetyczna stanu utrzymania toru
8. Wielkości dopuszczalnych odchyłek w poszczególnych klasach usterek
9. Obowiązki jednostek organizacyjnych
10. Obowiązki dyrektora Ośrodka Diagnostyki i Spawalnictwa Nawierzchni Kolejowej
11. Obowiązki kierowników pojazdów pomiarowych
ROZDZIAŁ III Pomiary bezpośrednie torów i badania rozjazdów
12. Cel i zakres bezpośrednich pomiarów torów i badań rozjazdów
13. Pomiary bezpośrednie i badania techniczne stanu torów
14. Badania techniczne rozjazdów
Załącznik nr 1. Wielkości dopuszczalnych odchyłek parametrów geometrycznych
toru w zależności od maksymalnej prędkości drogowej linii
Załącznik nr 2. Wzór wydruku taśmy pomiarowej z drezyny EM-120
Załącznik nr 3. Wzory wydruków tabelarycznych przy
pomiarach pojazdami pomiarowymi
Załącznik nr 4. Wzór książki kontroli stanu toru
Załącznik nr 4a. Zasady wypełniania części opisowej książce
Załącznik nr 5. Tabela oceny stanu utrzymania linii
na podstawie wadliwości pięcioparametrowej

WYKAZ
jednostek (komórek) organizacyjnych otrzymujących Instrukcję

1. Zarząd PKP, komórki organizacyjne Dyrekcji Generalnej PKP wg oddzielnego rozdzielnika,
2. Jednostki organizacyjne bezpośrednio podległe Zarządowi PKP wg oddzielnego razdzielnika,
3. Wykonawcze jednostki organizacyjne wg oddzielnego rozdzielnika,
4. Inne jednostki:
1) Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej,
2) Najwyższa Izba Kontroli - Zespół Transportu i Lączności,
3) Główny Inspektorat Kolejnictwa,
4) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa,
5) inne nie wymienione wyżej - w miarę potrzeb, odpłatnie.

WYKAZ
stanowisk pracy w jednostkach organizacyjnych infrastruktury kolejowej, na których pracownicy otrzymują Instrukcję do osobistego użytku służbowego

1. Starsi kontrolerzy i kontrolerzy, starsi instruktorzy i instruktorzy, starsi inspektorzy BHP i inspektorzy BHP w sektorze infrastruktury.
2. Naczelnicy sekcji diagnostyki (lSD), utrzymania (ISU), eksploatacji (ISE).
3. Toromistrzowie.