D16

INSTRUKCJA

badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach sieci PKP

SPIS TREŚCI

Zarządenie

WYKAZ jednostek organizacyjnych otrzymujących Instrukcję D-16
WYKAZ stanowisk pracy, na których pracownicy otrzymują Instrukcję D-16 do osobistego użytku służbowego
ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE.
WSTĘP.
§1  ZAKRES INSTRUKCJI.
§2  CEL I ZAKRES BADAŃ DEFEKTOSKOPOWYCH
ROZDZIAŁ II ORGANIZACJA RĘCZNYCH BADAŃ DEFEKTOSKOPOWYCH SZYN.
§3 OBOWIĄZKI DZIAŁU TECHNICZNEGO ID
§4 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW REJONÓW BADAŃ DEFEKTOSKOPOWYCH.
§5  SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ DEFEKTOSKOPOWYCH W TORACH CZYNNYCH.
§6  ZNAKOWANIE WYKRYTYCH WAD.
§7 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W ZAKRESIE BADAŃ DEFEKTOSKOPOWYCH.
ROZDZIAŁ III ORGANIZACJA AUTOMATYCZNYCH BADAŃ DEFEKTOSKOPOWYCH.
§8 OBOWIĄZKI OŚRODKA DIAGNOSTYKI I SPAWALNICTWA NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ
§9 OBOWIĄZKI ZAKŁADU PRZEWOZÓW TOWAROWYCH CARGO.
§10 OBOWIĄZKI ZAKŁADU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ I SEKCJI EKSPLOATACJI.
§11 OBOWIĄZKI ZAKŁADU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ.
§12 OBOWIĄZKI ZAŁOGI WAGONU DEFEKTOSKOPOWEGO.
§13 SPOSÓB PROWADZENIA BADAŃ WAGONEM DEFEKTOSKOPOWYM
ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA DEFEKTOSKOPOWYCH BADAŃ ZŁĄCZ SZYNOWYCH SPAWANYCH I ZGRZEWANYCH.
§14 CEL I ZAKRES BADAŃ ZŁĄCZ SZYNOWYCH SPAWANYCH I ZGRZEWANYCH.
§15 ORGANIZACJA BADAŃ ZŁĄCZ SZYNOWYCH.
§16 ZAKRES I PODZIAŁ CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW ZESPOŁU DO BADAŃ ZŁĄCZ SZYNOWYCH SPAWANYCH I ZGRZEWANYCH.
ROZDZIAŁ V DOKUMENTACJA PRACY I BADAŃ.
§17 DOKUMENTACJA PRACY.
§18 DOKUMENTACJA Z BADAŃ RĘCZNYCH PROWADZONA PRZEZ ZESPÓŁ DEFEKTOSKOPOWY.
§19 DOKUMENTACJA Z BADAŃ AUTOMATYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ ZAŁOGĘ WAGONU DEFEKTOSKOPOWEGO.
§20 DOKUMENTACJA Z BADAŃ ZŁĄCZ SZYNOWYCH SPAWANYCH I ZGRZEWANYCH.
ROZDZIAŁ VI DOKUMENTACJA SPRAWOZDAWCZA
§21 ZESTAWIENIA Z BADAŃ
ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

RYSUNKI I ZAŁĄCZNIKI