DYREKCJA GENERALNA PKP

R-7

INSTRUKCJA

dla personelu obsługi ruchowychposterunków technicznych

WARSZAWA 1996 R.


ZARZĄDZENIE
WYKAZ jednostek organizacyjnych PKP i innych otrzymujących instrukcję
WYKAZ stanowisk na których zatrudnieni pracownicy otrzymują instrukcję do osobistego użytku
Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Cel i zakres instrukcji
§ 2. Posterunki i ich podział
§ 3. Obsada posterunków
§ 4. Wyposażenie posterunków
§ 5. Ogólne obowiązki personelu obsługi posterunków
§ 6. Zwierzchnictwo i zależność służbowa
§ 7. Obowiązki pracowników posterunków nastawczych w zakresie utrzymania urządzeń
Rozdział II OBEJMOWANIE, PRZEKAZYWANIE I PEŁNIENIE SŁUŻBY ORAZ ZACHOWANIE SIĘ W CZASIE SŁUŻBY
§ 8. Obowiązki przy przyjęciu i przekazywaniu służby
§ 9. Obowiązki w czasie pełnienia służby
§ 10. Składanie meldunków zwierzchnikom
§ 11. Prowadzenie dokumentacji pracy
§ 12. Oddalanie się z posterunku
§ 13. Prowadzenie rozmów za pomocą urządzeń łączności
§ 14. Zdejmowanie plomb
§ 15. Postępowanie w okresie zimy
§ 16. Kontrola oświetlenia sygnałów
§ 17. Przygotowanie drogi przebiegu
§ 18. Postępowanie przy wjeździe, wyjeździe i przejeździe pociągu
§ 19. Rozwiązanie drogi przebiegu
§ 20. Udział pracownika posterunku nastawczego w wykonywaniu manewrów
§ 21. Obsługa przejazdów
§ 22. Postępowanie przy przewozie materiałów szczególnie niebezpiecznych i promieniotwórczych
Rozdział III PROWADZENIE ROBÓT, USZKODZENIA I PRZESZKODY
§ 23. Udzielanie zezwoleń na prowadzenie robót
§ 24. Podstawa prowadzenia robót
§ 25. Pracownicy uprawnieni do prowadzenia robota
§ 26. Wyrażanie zgody na prowadzenie robót
§ 27. Zakończenie robót
§ 28. Postępowanie w czasie przeszkód w działaniu urządzeń
§ 29. Zastępcze źródło zasilania
§ 30. Prowadzenie "Książki kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym" i "Dziennika oględzin rozjazdów, skrzyżowań torów w jednym poziomie oraz wyrzutni płozów hamulcowych na górkach rozrządowych"
Rozdział IV POSTĘPOWANIE W RAZIE POWSTANIA WYPADKÓW LUB WYDARZEŃ KOLEJOWYCH
§ 31. Postępowanie przy przejechaniu pociągu obok semafora wskazującego sygnał "Stój"
§ 32. Uszkodzenie toru
§ 33. Zbiegnięcie wagonów
§ 34. Wykolejenie taboru
§ 35. Postępowanie w razie pożaru
§ 36. Wypadek z ludźmi
Rozdział V PRZESTRZEGANIE PORZĄDKU I ZASAD BHP
§ 37. Przestrzeganie porządku
§ 38. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy