MINISTERSTWO KOMUNIKACJI

NORMATYW TECHNICZNY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BUDOWNICTWA SPECIALNEGO W ZAKRESIE KOMUNIKACJI
WĄSKOTOROWE LINIE KOLEJOWE UŻYTKU PUBLICZNEGO
O SZEROKOŚCI TORU 750 mm

NTP-13

CENTRALNY OŚRODEK INFORMACJI BUDOWNICTWA WARSZAWA 1970
Załącznik do zarządzenia nr 157 Ministra Komunikacji z dnia 21 października 1970 r. (Dziennik Budownictwa nr 1/70 poz. 2)

ZARZĄDZENIE NR 157 MINISTRA KOMUNIKACJI z dnia 21 października 1969 r.
w sprawie ustanowienia normatywu technicznego projektowania wąskotorowych linii kolejowych użytku publicznego o szerokości toru 750 mm

SPIS TREŚCI

1. Przedmiot normatywu
1.1. Klasyfikacja linii
2. Trasa linii
2.1. Trasa linii w powiązaniu z planami zagospodarowania przestrzennego
2.2. Trasa linii w stosunku do ośrodków gospodarczych
2.3. Trasa linii w zależności od warunków geofizycznych
3. Układ linii
3.1. Profil podłużny i plan toru na szlaku
3.1.1. Zasady podstawowe projektowania pochyleń
3.1.2. Pochylenia profilu w łukach
3.1.3. Wstawki przy załomach profilu
3.1.4. Długość odcinków profilu podłużnego
3.1.5. Szczególne ograniczenia pochyleń profilu
3.1.6. Zaokrąglenie załomów profilu podłużnego
3.1.7. Promienie łuków poziomych
3.1.8. Poszerzenie toru w łukach
3.1.9. Krzywe przejściowe
3.1.10. Przechyłka toru
3.1.11. Warunki ogólne dla profilu i planu toru na szlaku
3.2. Profil podłużny i plan torów na stacji
3.2.1.  Profil podłużny torów na stacjach
3.2.2. Łuki poziome
3.2.3. Odległości między osiami torów
3.3. Plan stacji
3.3.1. Położenie i wyposażenie stacji
3.3.2. Równia stacyjna i długość torów
3.3.3. Szczególne wymagania układu torów na stacjach końcowych dla pociągów transporterowych
3.3.4. Odgałęzienia (bocznice)
3.4. Skrzyżowania z kolejami i drogami
3.4.1. Skrzyżowania z kolejami
3.4.2. Skrzyżowania z liniami tramwajowymi i drogami publicznymi
3.5. Skrajnia budowli
3.6. Urządzenia poza obszarem kolejowym
4. Elementy obiektów torowych
4.1. Podtorze
4.1.1. Kształt podtorza i szerokość torowiska
4.1.2. Pochylenia skarp torowiska i wymagania techniczne budowy
4.1.3. Odwodnienie podtorza
4.2. Nawierzchnia
4.2.1. Nawierzchnia stalowa
4.2.2. Podkłady
4.2.3. Podsypka
4.2.4. Rozjazdy i skrzyżowania torów
5. Obiekty związane
5.1. Mosty
5.1.1. Podstawowe wymagania dla mostów
5.1.2. Światła mostów
5.1.3. Urządzenia zabezpieczające na mostach
5.2. Przepusty
5.2.1. Stosowanie przepustów i ich konstrukcja
5.2.2. Światła przepustów
5.2.3. Wzniesienie stopy szyny nad powierzchnią sklepienia
5.3. Wyposażenie stacji dla przeładunku wagonów normalnotorowych na transportery
5.3.1. Warunki techniczne projektowania stacji wynikające z parametrów transporterów
5.3.2. Rampa ładunkowa
5.3.3. Urządzenia pomocnicze dla przeładunku wagonów na transportery
5.3.4. Oświetlenie rampy i torów ładunkowych
5.4. Znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
5.4.1. Znaki drogowe
5.4.2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
5.5. Budynki służbowe eksploatacji
5.5.1. Budynki administracyjne
5.5.2. Budynki mieszkalne i socjalno-bytowe
5.5.3. Budynki techniczno-eksploatacyjne
5.6. Budynki i urządzenia zaplecza trakcyjnego
5.6.1. Lokomotywownie
5.6.2. Warsztaty lokomotywowni
5.6.3. Wymagania dla stanowisk naprawczych i torów postojowych
5.6.4. Warunki związane z wyposażeniem technologicznym warsztatów
5.7. Urządzenia stacyjne
5.7.1. Perony
5.7.2. Rampy
5.7.3. Ogrodzenia, drogi dojazdowe i place
5.8. Zaopatrzenie w wodę na liniach z trakcją parową
5.8.1. Zasady zaopatrzenia w wodę
5.8.2. Urządzenia wodociągowe, zbiorniki i żurawie
5.8.3. Budynki pompowni