Załącznik 3 do Uchwały Nr 365
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 27.12.2004 r.

Zarządzenie Nr 18
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 27 grudnia 2004 roku
w sprawie wprowadzenia Instrukcji o technice pracy manewrowej Ir-9 (R-34)

Na podstawie § 10 pkt 24 Regulaminu Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 27 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 lutego 2004 r., po rozpatrzeniu wniosku Biura Eksploatacji Nr IES6-7200-02/2004 z dnia 15.12.2004 r. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje do stosowania w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Instrukcję o technice pracy manewrowej Ir-9 (R-34), ustaloną Uchwałą Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr 365 z dnia 27.12.2004, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pismem Nr TNB11-5000-15/2004 z dnia 06.12.2004 r. stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub w Biuletynie PKP S.A.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2005 r.

Nr IES6-7202-02/2004
CZŁONEK ZARZĄDU
/-/
mgr Mirosław Pawłowski


SPIS TREŚCI

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Cel i zakres stosowania instrukcji
§ 2 Podstawowe definicje
§ 3 Sposoby wykonywania manewrów
§ 4 Pracownicy zatrudnieni przy manewrach
§ 5 Obowiązki nadzorującego manewry
§ 6 Obowiązki kierownika manewrów
§ 7 Obowiązki manewrowego
§ 8 Obowiązki drużyny trakcyjnej
Rozdział II TECHNIKA WYKONYWANIA MANEWRÓW
§ 9 Wykonywanie manewrów i podawanie sygnałów przy manewrach
§ 10 Odrzucanie i staczanie taboru oraz stosowane ograniczenia
§ 11 Hamowanie wagonów
§ 12 Sprzęganie i rozprzęganie pojazdów kolejowych
§ 13 Zabezpieczanie pojazdów kolejowych przed zbiegnięciem
§ 14 Manewry na torach głównych
§ 15 Manewry przez przejazdy kolejowe i przejścia dla pieszych
§ 16 Manewry z wagonami zawierającymi towar niebezpieczny, przesyłkę o masie ponad 60 ton w jednej sztuce, przesyłkę z przekroczoną skrajnią, pojazdami kolejowymi grożącymi wykolejeniem, z ludźmi
§ 17 Przetaczanie pojazdów kolejowych bez użycia pojazdu kolejowego z napędem
§ 18 Prowadzenie manewrów przy obsłudze punktów ładunkowych
§ 19 Posługiwanie się płozami hamulcowymi
Rozdział III ZESTAWIANIE POCIĄGÓW
§ 20 Ogólne zasady zestawiania pociągów
§ 21 Warunki włączania taboru kolejowego do pociągów
§ 22 Zestawianie pociągów pasażerskich
§ 23 Rozmieszczanie taboru kolejowego w pociągach towarowych
§ 24 Umieszczanie lokomotyw w pociągach
§ 25 Ustalanie długości i masy pociągu
Rozdział IV SZCZEGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY
§ 26 Wyposażenie pracowników zatrudnionych przy manewrach
§ 27 Poruszanie się po torach
§ 28 Jazda na pojazdach kolejowych
§ 29 Zachowanie ostrożności na torach zelektryfikowanych
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Podstawowe określenia używane w instrukcji

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego ogół czynności technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne poruszanie się pojazdów kolejowych oraz bezpieczeństwo pracowników i podróżnych.
Dyspozytor pracownik bieżącego nadzoru regulujący i koordynujący operatywnie całokształt pracy związanej z ruchem kolejowym w obrębie wyznaczonego odcinka linii kolejowej.
Pojazd kolejowy pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych tj. wagon, lokomotywa, zespół trakcyjny, wagon silnikowy, pojazd specjalny i pojazd pomocniczy.
Pojazd kolejowy z napędem pojazd wytwarzający siłę pociągową np. pojazd trakcyjny, pojazd specjalny z napędem i pojazd pomocniczy z napędem.
Prowadzący pojazd kolejowy z napędem maszynista pojazdu trakcyjnego, kierowca drezyny lub wózka motorowego lub maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej.
Przewoźnik kolejowy przedsiębiorca , który na podstawie licencji wykonuje przewozy kolejowe lub zapewnia pojazdy trakcyjne.
Ruch kolejowy poruszanie się pojazdów kolejowych. Do ruchu kolejowego należą jazda pociągów i manewry.
Zarządca infrastruktury podmiot gospodarczy wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową.
Pojazd specjalny pojazd kolejowy, którego budowa zezwala na włączenie do składu pociągu przy zachowaniu określonych warunków np. maszyny do robót torowych, żurawie kolejowe, pługi i zespoły odśnieżne, wózki motorowe itp.
Lokomotywa manewrowa pojazd trakcyjny wykonujący stale manewry w przydzielonym rejonie manewrowym.
Pociąg jest to przepisowo osygnalizowany, obsadzony i wyposażony skład pociągu sprzęgnięty z pojazdem trakcyjnym lub pojazd trakcyjny.