skrzydelka

Ie-10 (E18)

INSTRUKCJA
obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Warszawa 2005 r.

Instrukcję nadesłał Adrian z Krakowa, któremu tą drogą dziękuję.

Zarządzenie Nr 21 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

SPIS TREŚCI

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Cel instrukcji
§2. Podstawowe definicje
§3. Zakres instrukcji
§4. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników obsługi
Rozdział II OGÓLNY OPIS PRZEKAŹNIKOWYCH URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
§5. Określenia
§6. Nastawnia i okręg nastawczy
§7. Zasadnicze części składowe urządzeń przekaźnikowych
§8. Nastawnica przekaźnikowa
§9. Przekaźniki
§10. Kable i armatura kablowa
§11. Napędy zwrotnicowe
§12. Sygnalizatory świetlne
§13. Urządzenia do układowej kontroli niezajętości torów i rozjazdów
§14. Blokada stacyjna
§15. Blokada liniowa
§16. Elektryczne urządzenia zasilające
§17. Urządzenia rozdzielcze
Rozdział III ZAMKNIĘCIA I PLOMBOWANIE URZĄDZEŃ
§18. Postanowienia ogólne
§19. Urządzenia, których zaniknięcia i plomby nie mogą być otwierane (zrywane) przez pracowników obsługi
§20. Urządzenia, przy których plomby mogą być zrywane przez pracowników obsługi
Rozdział IV OBSŁUGA PRZEKAŹNIKOWYCH URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
§21. Postanowienia ogólne
§22. Obsługa elementów nastawczych i obserwacja urządzeń
§23. Indywidualne przestawianie zwrotnic i wykolejnic
§24. Nastawianie przebiegowe
§25. Nastawianie sygnałów
§26. Zamykanie, utwierdzanie i zwalnianie przebiegów oraz indywidualne utwierdzanie zwrotnic i sygnałów
§27. Obsługa blokady stacyjnej
§28. Obsługa blokady liniowej
Rozdział V PRZESZKODY W DZIAŁANIU URZĄDZEŃ ORAZ POSTĘPOWANIE W CZASIE ICH NAPRAWY
§29. Postanowienia ogólne
§30. Rozprucie zwrotnicy
§31. Przerwa w zasilaniu urządzeń
§32. Przeszkody w działaniu urządzeń nastawczych zwrotnicowych
§33. Przeszkody w działaniu urządzeń blokady stacyjnej i liniowej
§34. Nieczynność sygnalizatorów
§35. Prowadzenie ruchu podczas przeszkód w działaniu urządzeń
§36. Prowadzenie robót w urządzeniach srk
Załącznik 1
Załącznik 2