USTAWA
z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym
(Dz. U. z dnia 17 maja 2003 r.)

Rozdział 1
Przepisy ogólne
(art. 1-4)

Rozdział 2
Infrastruktura kolejowa
(art. 5-9)

Rozdział 2a
Budowa i przebudowa linii kolejowych określonych w Narodowym Planie Rozwoju
(art. 9a-9m)

Rozdział 3
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
(art. 10-16)

Rozdział 4
Bezpieczeństwo transportu kolejowego
(art. 17-25)

Rozdział 5
Przewozy towarów niebezpiecznych
(art. 26-28)

Rozdział 6
Udostępnianie infrastruktury kolejowej i opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej
(art. 29-36)

Rozdział 7
Finansowanie transportu kolejowego
(art. 37-42)

Rozdział 8
Licencjonowanie transportu kolejowego
(art. 43-52)

Rozdział 9
Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych
(art. 53-57)

Rozdział 10
Ochrona porządku na obszarze kolejowym
(art. 58-64)

Rozdział 11
Przepisy karne
(art. 65)

Rozdział 12
Kary pieniężne
(art. 66)

Rozdział 13
Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe
(art. 67-78)