Załącznik 2 do Uchwały Nr 365
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 27.12.2004 r.

Zarządzenie Nr 17
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 27 grudnia 204 roku
w sprawie wprowadzenia Instrukcji o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej Ir-5 (R-12)

Na podstawie § 10 pkt 24 Regulaminu Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 27 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 lutego 2004 r., po rozpatrzeniu wniosku Biura Eksploatacji Nr IES6-7200-02/2004 z dnia 15.12.2004 r. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje do stosowania w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Instrukcję o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej Ir-5 (R-12), ustaloną Uchwałą Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr 365 z dnia 27.12.2004, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pismem Nr TNB11-5000-14/2004 z dnia 06.12.2004 r. stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub w Biuletynie PKP S.A.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2005 r.

Nr IES6-7202-02/2004
CZŁONEK ZARZĄDU
/-/
mgr Mirosław Pawłowski


SPIS TREŚCI

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Cel i znajomość instrukcji
§ 2 Zakres instrukcji
§ 3 Przeznaczenie radiołączności pociągowej
Rozdział II OGÓLNY OPIS SYSTEMU I URZĄDZEŃ RADIOŁĄCZNOŚCI POCIĄGOWEJ
§ 4 Charakter sieci radiołączności pociągowej
§ 5 System wywołania selektywnego
§ 6 Opis i obsługa urządzeń
Rozdział III ZASADY NAWIĄZYWANIA ŁĄCZNOŚCI
§ 7 Ogólne zasady prowadzenia rozmów radiotelefonicznych
§ 8 Nawiązywanie łączności między dyżurnym ruchu i prowadzącym pojazd kolejowy z napędem
§ 9 Nawiązywanie łączności między prowadzącym pojazd kolejowy z napędem i dyżurnym ruchu
§ 10 Nawiązywanie łączności między prowadzącymi pojazdy kolejowe z napędem
§ 11 Nawiązywanie łączności między pracownikami wyposażonymi w radiotelefony przenośne, a prowadzącym pojazd kolejowy z napędem lub dyżurnym ruchu
§ 12 Radiotelefoniczny system alarmowy
Rozdział IV WYKORZYSTYWANIE RADIOŁĄCZNOŚCI POCIĄGOWEJ
§ 13 Zakres i zasady wykorzystywania radiołączności pociągowej
§ 14 Wymiana informacji między prowadzącym pojazd kolejowy z napędem i dyżurnym ruchu
§ 15 Wymiana informacji między dyżurnym ruchu i prowadzącym pojazd kolejowy z napędem
§ 16 Wymiana informacji między prowadzącymi pojazd kolejowy z napędem znajdującymi się na szlaku
§ 17 Wymiana informacji między pracownikami znajdującymi się na szlaku, a prowadzącymi pojazdy kolejowe z napędem i dyżurnymi ruchu
Rozdział V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18 Sprawdzanie stanu urządzeń radiołączności
§ 19 Sprawdzanie systemu zdalnego zatrzymywania pociągów drogą radiową
§ 20 Postępowanie w przypadku stwierdzenia usterek
§ 21 Ładowanie akumulatorów do radiotelefonów przenośnych
§ 22 Postępowanie z urządzeniami przy wysyłaniu pojazdów kolejowych z napędem do napraw

Podstawowe określenia używane w instrukcji

Pojazd kolejowy pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych
Pojazd kolejowy z napędem pojazd wytwarzający siłę pociągową np. pojazd trakcyjny, pojazd specjalny z napędem oraz pojazdy pomocnicze z napędem
Prowadzący pojazd kolejowy z napędem maszynista pojazdu trakcyjnego, kierowca drezyny lub wózka motorowego lub maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej.
Przewoźnik kolejowy przedsiębiorca , który na podstawie licencji wykonuje przewozy kolejowe lub zapewnia pojazdy trakcyjne.
Rozkaz informacja przekazywana przez dyżurnego ruchu drużynie pociągowej na ustalonym formularzu druku przy użyciu urządzeń łączności lub doręczana.
Zarządca infrastruktury podmiot gospodarczy wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową.