PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Ir- 3 (R-9)

INSTRUKCJA
O SPORZĄDZANIU REGULAMINÓW TECHNICZNYCH

WARSZAWA 2005 R.


SPIS TREŚCI

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.Cel i zakres obowiązywania instrukcji
§ 2.Podstawowe ustalenia do regulaminu technicznego
§ 3.Zasady opracowania regulaminu technicznego
§ 4.Zatwierdzenie regulaminu
§ 5.Podanie regulaminów do wiadomości
§ 6.Oznaczenie regulaminów i miejsce ich przechowywania
§ 7.Wprowadzanie zmian i uzupełnień do regulaminu
§ 8.Regulaminy techniczne posterunków ruchu przewidzianych do czasowego otwarcia dla czynności technicznych
§ 9.Regulaminy techniczne posterunków ruchu zamykanych okresowo w ciągu każdej doby
§ 10.Regulaminy techniczne posterunków ruchu stale zamkniętych dla czynności technicznych
§ 11.Regulaminy obsługi posterunku ruchu stale zamkniętych dla czynności technicznych
§ 12.Regulaminy obsługi bocznic szlakowych i ładowni w zakresie wykonywania czynności techniczno-ruchowych
Rozdział II WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA CZĘŚCI STAŁEJ REGULAMINU
§ 13.Opis druków
§ 14.Wypełnianie strony tytułowej
§ 15.Wyszczególnienie działek i załączników
§ 16.Położenie posterunku ruchu na linii
§ 17.Sposób prowadzenia ruchu na przyległych szlakach (odstępach)
§ 18.Inne czynności posterunku ruchu
§ 19.Przynależność organizacyjna posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych
§ 20.Wykaz posterunków technicznych na stacji
§ 21.Bocznice stacyjne
§ 22.Bocznice szlakowe oraz ładownie
§ 23.Skrajnie budowli na przyległych szlakach i odcinkach
§ 24.Przejazdy i przejścia na posterunku ruchu i przyległych szlakach
§ 25.Tory stacyjne
§ 26.Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze
§ 27.Urządzenia łączności na posterunkach technicznych
§ 28.Budowle i urządzenia dla odprawy przesyłek i osób
§ 29.Urządzenia trakcyjne i wagonowe
§ 30.Najbliższa pomoc techniczna
§ 31.Inne urządzenia techniczne
§ 32.Pojemność stacji
§ 33.Porządek i czas zgłaszania się i obejmowania dyżuru
§ 34.Ewidencja ostrzeżeń doraźnych i wydawanie rozkazów pisemnych
§ 35.Pomoc medyczna
§ 36.Postępowanie w razie wypadków i wydarzeń kolejowych
§ 37.Oświetlenie
§ 38.Obsługa odłączników sieci trakcyjnej
§ 39.Wykaz urzędów administracyjnych i jednostek organizacyjnych z podaniem adresów
§ 40.Postanowienia nie objęte treścią poprzednich działek
Rozdział III WYTYCZNE DO OPRACOWANIA REGULAMINU związanego z przyjmowaniem, wyprawianiem i przepuszczaniem pociągów na posterunkach ruchu
§ 41.Przyjmowanie i wyprawianie pociągów na sygnał zezwalający na semaforze, sygnał zastępczy "Sz" lub rozkaz pisemny
§ 42.Prowadzenie ruchu pociągów na przebiegi niezorganizowane
§ 43.Stosowanie środków pomocniczych (zabezpieczających lub ostrzegających)
§ 44.Warunki jednoczesnego przyjmowania pociągów z różnych kierunków
§ 45.Warunki jednoczesnego przyjmowania i wyprawiania pociągów z tego samego kierunku
§ 46.Obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym w szczególnych przypadkach
§ 47.Postępowanie w przypadku zbiegnięcia wagonów
§ 48.Przyjmowanie i wyprawianie pociągów z towarami niebezpiecznymi i przesyłkami nadzwyczajnymi
§ 49.Sposób zabezpieczania przed zbiegnięciem odstawionych na postój: wagonów, składów pociągów i innych pojazdów kolejowych.
§ 50.Podział czynności pracowników
Rozdział IV PLANY I SCHEMATY
§ 51.Plan schematyczny stacji (posterunku ruchu)
§ 52.Plany urządzeń sterowania ruchem i tablice zależności
§ 53.Szkic sytuacyjny stacji (posterunku ruchu) i przyległych szlaków
Rozdział V WYTYCZNE DO OPRACOWANIA REGULAMINU PROWADZENIA RUCHU POCIĄGÓW NA SZLAKU
§ 54.Prowadzenie ruchu jednotorowego dwukierunkowego na szlakach dwutorowych
§ 55.Prowadzenie ruchu dwukierunkowego po jednym z torów szlaku dwutorowego przy czynnych obu torach
§ 56.Prowadzenie ruchu na szlaku jednotorowym z posterunkami odgałęźnymi
§ 57.Prowadzenie ruchu na szlaku o większym pochyleniu
§ 58.Prowadzenie ruchu na szlaku przy użyciu popychacza
§ 59.Prowadzenie ruchu jednotorowego dwukierunkowego przy zamknięciu jednego z torów szlaku dwutorowego
§ 60.Prowadzenie ruchu w czasie całkowitej przerwy w łączności
§ 61.Prowadzenie ruchu na podstawie radiotelefonicznego zapowiadania podczas przerwy w łączności przewodowej
§ 62.Prowadzenie ruchu jedną lokomotywą na szlaku, bez zapowiadania pociągów
§ 63.Prowadzenie ruchu przy braku napięcia w sieci trakcyjnej
§ 64.Regulamin prowadzenia ruchu na szlakach granicznych
Rozdział VI
§ 65.Postępowanie przy obsłudze pociągów towarowych z jednoosobową obsadą trakcyjną lub bez obsady konduktorskiej
Rozdział VII
§ 66.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozdział VIII WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA DODATKU DO CZĘŚCI STAŁEJ
§ 67.Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu nie posiadającego lokomotywy manewrowej
§ 68.Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu posiadającego lokomotywę(y) manewrową(e), a nie posiadającej górki rozrządowej
§ 69.Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu posiadającego lokomotywę(y) manewrową(e) i górkę rozrządową
§ 70.Regulamin jazd pojazdów trakcyjnych na stacji
§ 71.Regulamin obsługi bocznicy szlakowej lub ładowni
§ 72.Regulamin obsługi posterunku ruchu zamkniętego dla czynności technicznych
§ 73.Regulamin techniczny posterunku osłonnego
§ 74.Regulamin techniczny posterunku odstępowego, bocznicowego lub pomocniczego
§ 75.Regulamin postępowania przy otwieraniu i zamykaniu posterunku ruchu czynnego tylko w pewnych okresach
§ 76.Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej
Rozdział IX WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA CZĘŚCI ZMIENNEJ REGULAMINU TECHNICZNEGO
§ 77.Postanowienia ogólne
§ 78.Plan odstawiania i podstawiania składów pociągów pasażerskich
§ 79.Plan dodawania wagonów do pociągów
§ 80.Plan przejścia lokomotyw
§ 81.Całkowity czas obróbki pociągu zdawczego
§ 82.Wyciąg z rozkładu jazdy pociągów
§ 83.Sposób zgłoszenia przez przewoźnika gotowości do odjazdu pociągu (pojazdu kolejowego)
Rozdział X WYTYCZNE DO OPRACOWANIA REGULAMINU TYMCZASOWEGO PROWADZENIA RUCHU W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
§ 84.Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót
Rozdział XI REGULAMIN PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ
§ 85.Opracowanie regulaminu pracy bocznicy kolejowej
ZAŁĄCZNIKI
Nr 1 Regulamin techniczny - strona tytułowa
Nr 2 Druk "Spis działek znajdujących się w regulaminie technicznym"
Nr 3 Wzory działek regulaminu technicznego (wzory druków serii R-143)

Załącznik do Uchwały Nr 110 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 marca 2005r.
zarządzenie nr 10 ZARZĄDU PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 marca 2005r. w spawie wprowadzenia "Instrukcji o sporządzaniu regulaminów technicznych" Ir3 (R 9).

Na podstawie § 10 pkt. 24 Regulaminu Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 27 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 lutego 2004 r., po rozpatrzeniu wniosku Biura Eksploatacji Nr IES4d-7200-04/05 z dnia 24 marca 2005 r. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje do stosowania w Spółce PKP Polskie Linie kolejowe S.A. Instrukcję o sporządzaniu regulaminów technicznych" Ir3 (R9), ustaloną Uchwałą Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr 34 z dnia 20 stycznia 2005 r., zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego decyzją Nr TNB11-5000-93/2005 z dnia 18 lutego 2005 r., stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - zeszyt B.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem1 sierpnia 2005 r.

 

Nr IES 4d -7200-4/2005
PREZES ZARZĄDU
/ - /
mgr inż. Tadeusz Augustowski


OZNACZENIE SKRÓTÓW
użytych w tekście instrukcji

DSAT. - urządzenie detekcji stanów awaryjnych taboru podczas jazdy
dz. - działka regulaminu technicznego
p.o. - przystanek osobowy
poc. - pociąg
post. - posterunek
post. odstęp. - posterunek odstępowy
roz. - rozjazd
pskp - posterunek stwierdzenia końca pociągu
srk - sterowanie ruchem kolejowym
ssp - samoczynna sygnalizacja przejazdowa
ukpp - urządzenia kontroli prowadzenia pociągów
Wk - wykolejnica
zpr - zdalne prowadzenie ruchu
zwr. - zwrotnica