DYREKCJA GENERALNA PKP

D15

INSTRUKCJA DLA TOROMISTRZA

WARSZAWA 1996

Zarządzenie Nr 143 Zarządu PKP

Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych otrzymujących instrukcję do użytku służbowego i stanowisk pracy, na których pracownicy otrzymują oddzielne egzemplarze instrukcji do osobistego użytku służbowego.

SPIS TREŚCI

Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1. Stanowisko i zależność służbowa, pełnienie obowiązków przez toromistrza
Rozdział II
§ 2. Prawa toromistrza
Rozdział III Obowiązki toromistrza
§ 3. Obowiązki toromistrza w zakresie dozoru nad liniami kolejowymi
§ 4. Obowiązki toromistrza w zakresie kontroli
§ 5. Obowiązki loromistrza w zakresie nadzoru i wykonawstwa robót
§ 6. Obowiązki toromistrza w zakresie utrzymania przejazdów kolejowych i przejść dla pieszych
§ 7. Obowiązki toromistrza w zakresie utrzymania znaków, wskaźników, sygnałów, narzędzi, sprzętu i materiałów
§ 8. Obowiązki toromistrza w zakresie zapobiegania wypadkom i wydarzeniom i w razie wypadków
§ 9. Obowiązki toromistrza w zakresie zapewnienia sprawności kolei w zimie
Rozdział IV Postanowienia końcowe
§ 10. Znajomość przepisów i pełnienie służby przez toromistrza
§ 11. Obowiązki toromistrza w stosunku do jednostek służbowych i pracowników innych służb
§ 12. Obowiązki toromistrza w stosunku do organów niekolejowych oraz osób postronnych
Załącznik Nr 1