Napisy i znaki umieszczane na wagonach towarowych
3. Inne napisy i znaki umieszczane na wagonach

Symbol Znaczenie Usytuowanie
na wagonie
Wagon odpowiadający ujednoliconym przepisom budowy wagonów UIC Na pudle wagonu z prawej strony
Wagon spełniający przepisy PPW Na pudle wagonu z prawej strony
Oznaczenie wagonu nadającego się do komunikacji przestawczej na tor o szerokości 1520 mm (kraje dawnego ZSRR) Na pudle wagonu z prawej strony
Ładowność wagonu oznaczonego znakiem MC Na pudle wagonu z lewej strony lub na tablicy wagonowej
Wagon dopuszczony do komunikacji promowej z Wielką Brytanią Na pudle wagonu z lewej strony
Masa własna wagonu Na pudle wagonu z lewej strony lub na tablicy wagonowej
Oznaczenie pojcrnności wagonu zbiornikowego Na pudle wagonu z lcwej strony lub na tablicy wagonowej
Oznaczenie pojemności wagonów krytych i do przewozu materiałów sypkich Na pudle wagonu z lewej strony
Oznaczenie powierzchni ładunkowej wagonu Na pudle wagonu z prawej strony
Oznaczenie długości ładunkowej wagonu Na pudle wagonu z prawej strony
Oznaczenie długości wagonu ze zderzakami Na ostoi z lewej strony
Oznaczenie rozstawu, czopów skrętu, osi skrajnych wózków Na ostoi z prawej strony lub na ramie wózka
Zakaz przetaczania wagonu przez górkę rozrządową o promieniu mniejszym inż podany pod znakiem Na ostoi z lewej strony
Oznaczenie wagonu z rozstawem osi większym niż 14 m, który może być przetaczany przez górkę rozrządową o promieniu mniejszym niż podany pod znakiem Na ostoi z lewej strony
Wagon na wózkach, który może przejeżdżać po łukach o promieniu większym niż podany Na ostoi z lewej strony
Wagon na wózkach, który może przejeżdżać na promy po mostku o kącie pochylenia mniejszym niż podany Na ostoi z lewej strony
Oznaczenie wagonów na stałe sprzęgniętych których nie należy rozłączać podczas eksploatacji Na ostoi w części środkowej
Oznaczenie przesuwności osi wagonu Na wagonach z przesuwnymi zestawami kołowymi, na ostoi z prawej strony
Oznaczenie wagonu przeznaczonego do przewozu nietrwałych produktów spożywczych Na ścianie bocznej z prawej strony
Oznaczenie wagonów chłodni przystosowanych do zahadunku wózkami widłowymi Na ścianie bocznej z lewej strony
Oznaczenie wagonu cysterny z wykładziną wewnętrzną Na bocznej ścianie zbiornika z prawej strony
Oznaczenie wagonu cysterny do przewozu gazów skroplonych Poziomy pas o szerokości 300 mm wokół zbiornika koloru pomarańczowego
Tablica ostrzegawcza określąj ąca rodzaj przewożonego materiału niebezpiecznego wg przepisów RID Na wagonach cysternach do przewozu materiałów niebezpiecznych z lewej strony lub na tablicach wagonowych
Oznaczenie wagonu chłodzonego suchym lodem W prawym dolnym narożniku na pudle wagonu (pas koloru czarnego)
Oznaczenie wagonu, w którym nie można przewozić materiałów pylistych w niewłaściwych opakowaniach lub luzem W dolnym prawym narożniku drzwi lub klap wagonów samowyładowczych
Zakaz wbijania gwoździ w ścianę pudła wagonu Na ścianie czołowej pudła lub na ścianach wewnątrz. wagonu
Oznaczenie wagonu z drewnianą podłogą i blachami przeciwiskrowymi Na ścianie czołowej z lewej strony
Znak ostrzegawczy przed porażeniem prądem elektrycznym Na wagonach wyposażonych w drabiny, pomosty lub stopnie usytuowane wyżej niż 2 m ponad glówkę szyny w ich pobliżu
Oznaczenie luźnych części zamiennych wagonu Na ścianie bocznej pudla z prawej strony oraz na luźnych częściach zamiennych
Oznaczenie ostatniej naprawy okresowej Na ostoi z prawej strony wagonu
Oznaczenie miejsca i daty następnej naprawy okresowej Na ścianie czołowej z lewej strony
Granica ładowności wagonu na wózkach trzy lub więcej osiowych Na ostojnicy z prawej strony wagonu
Oznaczenie długości ładunkowej przedmiotów o skupionej masie na wagonach platformach Na ostojnicy w okolicy środku wagonu

Powrót do strony oznaczeń wagonów towarowych