Załącznik do zarządzenia Nr 3/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 marca 2009 r.

Instrukcja dla dyspozytora zarządcy infrastruktury kolejowej

Ir-13

Warszawa, 2009 rok

Tekst ujednolicony instrukcji zamieszczony w bazie dnia 1 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 3/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Cel i zakres instrukcji
§ 2 Stanowiska pracy w dyspozyturach
§ 3 Łączność i wyposażenie dyspozytury
§ 4 Regulamin wewnętrzny dyspozytury
§ 5 Znajomość przepisów i instrukcji
§ 6 Przyjęcie i przekazanie dyżuru
§ 7 Prowadzenie dziennika dyspozytora
§ 8 Planowanie uruchomienia pociągów
§ 9 Nadzór nad prowadzeniem ruchu pociągów
§ 10 Ogólne zasady dokumentowania procesu realizacji rozkładu jazdy
§ 11 Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
§ 12 Prowadzenie wykresu rzeczywistego biegu pociągów (forma graficzna)
§ 13 Prowadzenie wykresu rzeczywistego biegu pociągów w systemie SEPE

ROZDZIAŁ II ZADANIA I OBOWIĄZKI DYSPOZYTORÓW W CENTRUM  ZARZĄDZANIA RUCHEM KOLEJOWYM

§ 14 Ogólne zadania i obowiązki dyspozytorów w Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym

ROZDZIAŁ III ZADANIA I OBOWIĄZKI DYSPOZYTORA W ZAKŁADZIE LINII KOLEJOWYCH

§ 15 Zadania i obowiązki dyspozytora Zakładu Linii Kolejowych

Podstawowe określenia użyte w instrukcji

Dyspozytor

pracownik bieżącego nadzoru regulujący i koordynujący całokształt pracy związanej z ruchem kolejowym w obrębie wyznaczonego obszaru linii kolejowej

Przewoźnik kolejowy

przedsiębiorca, który na podstawie licencji wykonuje przewozy kolejowe lub świadczy usługę trakcyjną

Zarządca infrastruktury

podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową

Ruch kolejowy

przemieszczanie się pojazdów kolejowych. Do ruchu kolejowego należą jazdy pociągów i manewry

Pojazd kolejowy

pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych

Nadzorowanie ruchu kolejowego

ciągłe monitorowanie przebiegu procesu eksploatacyjnego pod względem zgodności jego realizacji z rozkładem jazdy na zarządzanej infrastrukturze

SEPE

System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej wspomagający nadzór nad procesem planowania i realizacji rozkładu jazdy oraz dokumentowania tego procesu w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PLK

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sytuacja kryzysowa

stan narastającej destabilizacji, niepewności, napięcia społecznego, charakteryzujący się przerwaniem lub poważnym zakłóceniem procesu eksploatacyjno-przewozowego

Sytuacja nadzwyczajna

nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, stwarzające zakłócenie lub zagrożenie zakłócenia procesu eksplo-atacyjno-przewozowego

TWR

towary niebezpieczne wysokiego ryzyka

Wykres rzeczywistego biegu pociągów

graficzne przedstawienie przejazdu pociągu w układzie współrzędnych czasu i drogi

Zdolność przepustowa

możliwość eksploatacyjno-ruchowa linii kolejowej lub jej części do wykonywania na niej przejazdów pociągów w określonym czasie

Zespoły kolejowego ratownictwa technicznego

specjalne pociągi ratownictwa technicznego (SPRT) i pociągi ratownictwa technicznego (PRT)