D29

Wykaz linii, łącznic i torów łączących

Postanowienia ogólne

 

1. "Wykaz linii, łącznic i torów łączących" wprowadza się w związku z dostosowaniem wykazu dla celów komputerowych.

2. Zachowuje się istniejącą kilometrację linii i łącznic w terenie. W związku z tym kilometr początku nie jest początkiem kilometrowania (km. 0.000), lecz jest ustalony zgodnie z podanymi w punkcie 4 zasadami.

3. Linią kolejową jest element sieci kolejowej pomiędzy dwiema stacjami węzłowymi (lub końcowymi) posiadający własną kilometrację, numer i nazwę.

Łącznicą jest tor (tory) łączący dwie linie kolejowe, posiadający własną kilometrację, numer i nazwę, który nie został zaliczony do linii kolejowych.

Torem łączącym jest tor (tory) posiadający własną kilometrację nie będący w myśl definicji linią ani łącznicą, a stanowiący np tor dojazdowy do bocznic, do grup torów na dużych stacjach, tory tranzytowe na stacjach rozrządowych itp.

4. Kilometr poczatku linii, łącznicy i torów łączących ustala się w ich faktycznym (fizycznym) punkcie początkowym (z reguły innym niż teoretyczny początek kilometrowania 0.000 umieszczony w osi stacji, posterunku itp.).

Jeżeli linia, łącznica lub tor łączący odgałęzia się od innej linii, to jako kilometr początku należy przyjąć kilometraż początku rozjazdu odgałęziającego się od tej linii:

 


W przypadku, gdy linia rozpoczyna się przed osią stacji lub posterunku odgałęźnego linia ma swój kilometr o wartości ujemnej i jest to kilometr początku rozjazdu odgałęziającego się od tej linii:

 


W przypadku, gdy linia rozpoczyna się kozłem oporowym (tzn nie odgałęzia się od innej linii) kilometrm początku jest kilometr tego kozła oporowego i ma wartość ujemną:

 


Przy liniach, łącznicach i torach łączących odgałęziających się poza stacjami lub posterunkami początkiem kilometrowania i jednocześnie kilometrem początkowym jest początek rozjazdu odgałęziającego tor na tę linię, łącznicę lub tor łączący


Dla odgałęziających się w ten sposób linii lub łącznic wielotorowych kilometrem początku jest początek rozjazdu leżącego najdalej:


W przypadku odgałęzienia się linii, łącznicy lub toru łączącego na stacji kilometr początku ustala się w kilometrażu początku rozjazdu, po którym zasadniczo obywa się ruch na linię odgałęziającą


5. Analogiczne zasady obowiązują dla ustalenia końca kilometracji linii, łącznicy i toru łączącego.

6. Numeracja linii, łącznic i torów łączących jest trzycyfrowa.
Numerami od 001 do 500 oznaczono linie, od 501 do 900 łącznice, od 901 do 999 tory łączące.

7. "Wykaz linii, łącznic i torów łączących" zawiera w kolejności następujące rubryki:

 1. numer linii
 2. nazwę linii
 3. nazwę punktu początkowego
 4. kilometr początku linii
 5. nazwę punktu końcowego
 6. kilometr końca linii
 7. numer linii, od której linia się odgałęzia
 8. kilometr punktu odgałęzienia linii, od której się odgałęzia
 9. numer linii, z którą się łączy
 10. kilometr włączenia linii, z którą się łączy

8. W załączniku nr 1 do "wykazu linii, łącznic i torów łączących" D29 określony jest podział linii, łącznic i torów łączących na okręgi kolei państwowych, kategorię i kolejność utrzymania.
Załącznik nr 1 zawiera następujące rubryki:

 1. numer linii
 2. nazwę linii
 3. kategorię linii - podana jest kategoria linii i kilometry jej obowiązywania
 4. liczbę torów - podana jest ilość torów i kilometry, na których ona jest
 5. sposób użytkowania - podany jest sposób użytkowania linii i jego kilometry
 6. elektryfikacja - czy jest zelektryfikowana i w jakich kilometrach
 7. status linii - pod czyim jest zarządem i w jakich kilometrach
 8. szerokość toru na linii i w jakich kilometrach
 9. przeznaczenie linii - rodzaj ruchu, ew.jego brak i w jakich kilometrach
 10. ZI utrzymania i w jakich kilometrach.

Szczegółowe objaśnienie zawartości znajduje się na stronie Załącznika 1.

9. Załącznik nr 1 do "Wykazu linii, łącznic i torów łączących"może zawierać w przyszłości inny sposób podziału linii, łącznic i torów łączących.

Wykaz linii, łącznic i torów łączących
D29
Załącznik 1
do wykazu