Dyrekcja Generalna PKP

D11

INSTRUKCJA
DLA NACZELNIKA SEKCJI DROGOWEJ

WARSZAWA 1996

Zarządzenie Nr 141 Zarządu PKP

Wykaz jednostek i komórek administracyjnych otrzymujących instrukcję do użytku służbowego i stanowisk pracy, na których pracownicy otrzymują oddzielne egzemplarze instrukcji , do osobistego użytku służbowego

SPIS TREŚCI

Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1. Kierownictwo sekcji drogowej
§ 2. Zasady kierowania sekcją
§ 3. Stosunek naczelnika sekcji do władz kolejowych i niekolejowych
Rozdział II Szczegółowe obowiązki naczelnika sekcji
§ 4. Obowiązki naczelnika sekcji w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i utrzymaniem nawierzchni i toru
§ 5. Obowiązki naczelnika sekcji w zakresie utrzymania podtorza i budowli inżynieryjnych
§ 6. Obowiązki naczelnika sekcji w zakresie utrzymania przejazdów, przejść dla pieszych przez tory kolejowe w poziomie szyn, urządzeń drogowych, sygnałów i wskaźników
§ 7. Obowiązki naczelnika sekcji w zakresie nadzoru i wykonawstwa robót
§ 8. Obowiązki naczelnika sekcji wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
§ 9. Obowiązki naczelnika sekcji wynikające z zapobiegania wypadkom i klęskom żywiołowym
§ 10. Obowiązki naczelnika sekcji w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
§ 11. Obowiązki naczelnika sekcji w zakresie gospodarki materiałowej i inwentarzem
§ 12. Nadzór naczelnika sekcji nad kolejami użytku niepublicznego (bocznice)
§ 13. Obowiązki naczelnika sekcji w zakresie zapewnienia sprawności kolei w zimie
Rozdział III Postanowienia końcowe
§ 14. Ruch drezyn, wózków, maszyn torowych, pociągów roboczych i specjalnych, pojazdów drogowych i samochodów
§ 15. Ochrona mienia kolejowego
§ 16. Kompetencje naczelnika sekcji w zakresie ustalania ilości kontroli dla podległych pracowników
Załącznik nr I