Rozdział IV
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZDARZEŃ KOLEJOWYCH


§31 §32 §33 §34 §35 §36

§ 31
Przejazd pociągu obok semafora wskazującego sygnał "Stój"

1. W przypadku stwierdzenia, że pociąg przejeżdża obok semafora wskazującego sygnał "Stój", a nie udzielono zezwolenia na przejazd w inny sposób, pracownik posterunku nastawczego powinien natychmiast pociąg ten zatrzymać stosując w tym celu dostępne środki np. system "Radio-stop", radiotelefon, sygnały słuchowe i wzrokowe.

2. O przejechaniu obok semafora wskazującego sygnał "Stój", pracownik posterunku nastawczego powinien niezwłocznie powiadomić dyżurnego ruchu, który wydaje polecenie odnośnie dalszego postępowania.


§ 32
Uszkodzenie toru

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o uszkodzeniu toru, pracownik posterunku nastawczego powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyżurnego ruchu dysponującego. Tor należy zamknąć i zabezpieczyć przed wjazdem pojazdów kolejowych na miejsce niebezpieczne przez ustawienie tarcz zatrzymania, nastawienie zwrotnic w położenie uniemożliwiające jazdę na ten tor oraz zastosowanie zamknięć pomocniczych. Niezależnie od tego, na odpowiednim łączu telefonicznym należy założyć tabliczkę z napisem "Tor zamknięty".

2. Zdjęcie środków pomocniczych może być dokonane po dopuszczeniu jazdy przez uprawnionego pracownika i tylko na polecenie dyżurnego ruchu dysponującego.


§ 33
Zbiegnięcie pojazdów kolejowych

1. Na posterunkach nastawczych, przyległych do szlaku z dużym spadkiem w kierunku stacji, na których może występować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu powodowane zbiegnięciem pojazdów kolejowych, należy stosować środki zabezpieczające wskazane w regulaminie technicznym.

2. W razie zbliżania się zbiegłych pojazdów kolejowych należy nastawić zwrotnicę na tor wolny zakończony kozłem oporowym i starać się zatrzymać zbiegłe pojazdy przez zahamowanie ich płozami hamulcowymi .

3. Jeżeli nie ma toru wolnego, a istnieje obawa zderzenia z innymi pojazdami kolejowymi, należy wykoleić je na wykolejnicy lub w inny sposób, albo skierować na tor zajęty próżnymi wagonami.

4. Jeżeli sąsiedni szlak jest wolny, a jego profil sprzyja zatrzymaniu ich na tym szlaku, to po uzgodnieniu z dyżurnym ruchu dysponującym można zbiegłe pojazdy kolejowe przepuścić na ten szlak. Przy wyborze sposobu postępowania należy kierować się zasadą, ograniczenia do minimum ewentualnych szkód i czasu trwania przerwy w ruchu.

5. Zbiegłe pojazdy kolejowe można w ostateczności skierować na tor zajęty wagonami ładownymi, jeżeli wśród tych ostatnich nie ma wagonów z ludźmi, zwierzętami, towarami niebezpiecznymi lub przy których nie odbywają się czynności ładunkowe.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące postępowania w przypadku zbiegnięcia pojazdów kolejowych zawiera regulamin techniczny.


§ 34
Wykolejenie pojazdów kolejowych

1. Jeżeli w okręgu nastawczym nastąpiło wykolejenie pojazdów kolejowych, należy niezwłocznie powiadomić o tym dyżurnego ruchu, podając rozmiar szkód i przybliżone przyczyny wypadku oraz jakie tory i urządzenia będą z tego powodu nieczynne.

2. Miejsce wykolejenia należy osygnalizować zgodnie z postanowieniami instrukcji sygnalizacji.
Należy przy tym zwracać uwagę nie tylko na tor, na którym nastąpił wypadek, ale także na tory, których skrajnia została naruszona przez wykolejone pojazdy kolejowe. Urządzenia nastawcze należy zabezpieczyć przez założenie odpowiednich klinów, podpórek itp., uniemożliwiających skierowanie innych pojazdów kolejowych na tory lub ich część objętą wypadkiem.

3. Do czasu przybycia komisji w celu ustalenia przyczyn wypadku nie wolno naruszać stanu urządzeń srk, zdejmować plomb, zmieniać położenia wykolejonych pojazdów, ani bezpośrednio sąsiadujących z nimi pojazdów , nawet gdyby nie były wykolejone, jak też dopuszczać do zacierania śladów mogących mieć związek z wypadkiem.

4. Usuwanie skutków wypadku może nastąpić na polecenie naczelnika sekcji lub działającego z jego polecenia i w jego zastępstwie dyżurnego ruchu.

5. Jeżeli w wypadku ucierpieli ludzie, należy do czasu przybycia pomocy lekarskiej udzielić im pierwszej pomocy; jeżeli udzielenie tej pomocy wymaga dotarcia do uwięzionych rannych, należy odstąpić od zakazanego w ust. 3 naruszenia pojazdów kolejowych.

6. Pracownika kolejowego lub osobę postronną zawiadamiającą pracownika posterunku nastawczego o zaistniałym wypadku kolejowym należy wylegitymować i o zgłoszeniu niezwłocznie powiadomić dyżurnego ruchu dysponującego.

7. Jeżeli pracownik posterunku technicznego otrzymał polecenie wyprawienia pociągu na szlak, na którym według zgłoszenia nastąpił wypadek, to należy wstrzymać wyprawienie tego pociągu.

8. Pociąg można wyprawić na dodatkowe polecenie dyżurnego ruchu po uprzednim poinformowaniu go o zgłoszeniu wypadku i ustaleniu przez niego stanu faktycznego.

9. Dyżurny ruchu dysponujący, w razie zaistnienia wypadku lub wydarzenia, powinien natychmiast zabezpieczyć miejsce jego powstania przed dalszymi następstwami i niezwłocznie zgłosić o tym naczelnikowi sekcji, dyspozytorowi liniowemu, dyspozytorowi i przedstawicielom zainteresowanych jednostek oraz spowodować dalsze postępowanie zgodnie z postanowieniami instrukcji o postępowaniu w sprawach zdarzeń (wypadków) kolejowych.


§ 35
Postępowanie w razie pożaru

1. W razie zauważenia pożaru na obszarze stacji, w wagonach, magazynach, budynkach itp. należy podawać lub spowodować podawanie sygnału alarmowego "Pożar" i zawiadomić dyżurnego ruchu celem wezwania przez niego pomocy.

2. W przypadku pożaru na posterunku technicznym należy niezwłocznie użyć do likwidacji pożaru pozostające do dyspozycji środki gaśnicze i powiadomić o tym dyżurnego ruchu.

3. W przypadku pożaru pojazdów kolejowych należy odciągnąć palące się pojazdy od innych pojazdów lub budynków zagrożonych pożarem, zrobić miejsce dla dojazdu do miejsca pożaru, wstrzymać ruch obok miejsca pożaru itp. Postępowanie w przypadku pożaru w pociągu reguluje "Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów".

4. W razie zauważenia pożaru w pociągu, należy pociąg ten niezwłocznie zatrzymać, powiadomić dyżurnego ruchu i starać się ugasić pożar za pomocą posiadanych środków. Szczegółowe wskazówki postępowania w razie pożaru w pociągu zawiera instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów.


§ 36
Wypadek z ludźmi

1. W razie zasłabnięcia lub uszkodzenia ciała osoby znajdującej się na terenie kolejowym, pracownik, który to spostrzegł lub dowiedział się o tym, obowiązany jest udzielić pierwszej pomocy lub zapewnić udzielenie tej pomocy przez innego pracownika, a w razie potrzeby także pomocy lekarskiej oraz powiadomić dyżurnego ruchu.

2. Po zauważeniu na torze zwłok ludzkich, nie należy dokonywać na miejscu znalezienia zwłok żadnych zmian bez zgody organu śledczego. Teren należy zabezpieczyć, nie dopuszczając do zatarcia śladów i jakichkolwiek manipulacji przy zwłokach.