Rozdział III
PROWADZENIE ROBÓT, USTERKI W URZĄDZENIACH


§23 §24 §25 §26
§27 §28 §29 §30

§ 23
Udzielanie zezwoleń na prowadzenie robót

Bez zezwolenia dyżurnego ruchu dysponującego nie wolno przystępować do robót zarówno torowych, sieciowych i w urządzeniach srk.


§ 24
Podstawa prowadzenia robót

Rozróżnia się roboty nieplanowe (awaryjne) oraz roboty nieplanowe Przed rozpoczęciem robót planowych pracownik posterunku technicznego powinien zapoznać się z:
1) tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu w czasie robót,
2) zarządzeniem o terminie rozpoczęcia robót i wdrożeniu tymczasowego regulaminu.


§ 25
Pracownicy uprawnieni do prowadzenia robót

1. Przed pozwoleniem na dokonanie zapisów w dokumentacji techniczno - ruchowej należy sprawdzić, czy pracownicy mają prawo wykonywania robót tzn., czy:
1) są umieszczeni w tabeli "A" lub "B" książki kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
2) są umieszczeni w tymczasowym regulaminie prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót.

2. Uprawnienia do wykonywania robót mogą również wynikać z racji zajmowanego stanowiska (np. naczelnik sekcji, toromistrz, kontrolerzy) oraz pisemnych upoważnień wydanych przez dyrektorów zakładów .


§ 26
Wyrażanie zgody na prowadzenie robót

1. Po dokonaniu przez uprawnionego pracownika zapisów w odpowiedniej dokumentacji (książka kontroli urządzeń srk, dziennik oględzin rozjazdów), pracownik posterunku technicznego przyjmuje zapis do wiadomości przez złożenie podpisu i umieszczenie daty i godziny. Należy zwracać uwagę, aby w zapisie było dokładnie określone w jakich urządzeniach mają być prowadzone roboty oraz jakie ograniczenia lub obostrzenia spowodują.

2. Treść zapisu pracownik posterunku technicznego przekazuje do wiadomości dyżurnemu ruchu.

3. Jeżeli dyżurny ruchu wyrazi zgodę na prowadzenie robót, należy najpierw wprowadzić żądane przez uprawnionego pracownika obostrzenia, a następnie przy zapisie pracownika uprawnionego do prowadzenia robót dokonać zapisu zezwalającego na rozpoczęcie robót i informację o wprowadzonych obostrzeniach.

4. Jeżeli dyżurny ruchu nie zezwoli na rozpoczęcie robót lub zezwoli na ich wykonanie w innym czasie, należy umieścić o tym odpowiedni zapis.

5. Zapisy dokonane przez pracownika posterunku technicznego przyjmuje do wiadomości za podpisem pracownik żądający zgody na prowadzenie robót.

6. Przed dokonaniem zapisów o wyrażeniu zgody na prowadzenie robót nie wolno pozwolić na zdejmowanie plomb, otwieranie urządzeń i rozpoczynanie jakichkolwiek robót.


§ 27
Zakończenie robót

1. Po zakończeniu robót uprawniony pracownik powinni dokonać o tym zapisów w tej samej dokumentacji, w których odnotowali rozpoczęcie robót, ze wskazaniem czy wprowadzone uprzednio ograniczenia lub obostrzenia mogą być odwołane.

2. Pracownik posterunku technicznego powinien sprawdzić czy na urządzeniach, w których prowadzone były roboty założone zostały plomby i czy urządzenia te zostały przepisowo zamknięte. Pracownik posterunku technicznego powinien zgłosić o tym dyżurnemu ruchu dysponującemu, który po spełnieniu warunków przewidzianych instrukcją o prowadzeniu ruchu pociągów, dokona odwołania obostrzeń.

3. Fakt odwołania obostrzeń pracownik posterunku technicznego odnotowuje w książce przebiegów, dzienniku ruchu i książce kontroli urządzeń srk.

4. Jeżeli po zakończeniu robót w określonym dniu obostrzenia lub ograniczenia nie mogą być odwołane, zapis ten przyjmują do wiadomości kolejno pracownicy posterunku technicznego wszystkich zmian. To samo dotyczy zapisu o przywróceniu stanu normalnego.

5. Przy prowadzeniu robót na podstawie tymczasowego regulaminu należy zwracać szczególną uwagę, aby na czas robót wprowadzone zostały wszystkie dodatkowe zabezpieczenia przewidziane tymczasowym regulaminem.

6. Jeżeli tymczasowy regulamin przewiduje wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń (zamki kluczowe, wykolejnice, tablice zależności itp.), to bez założenia tych urządzeń nie wolno pozwolić na przystąpienie do robót.

7. Wprowadzenie dodatkowych urządzeń srk i zmian w istniejących urządzeniach srk powinno być odnotowane w części II książki kontroli urządzeń srk, a pracownicy obsługi powinni być doraźnie, przeszkoleni z umiejętności obsługi tych urządzeń, co poświadczają, swoimi podpisami obok zapisu o zainstalowaniu dodatkowych urządzeń.


§ 28
Postępowanie w czasie przeszkód w działaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym

1. Jeżeli w czasie pracy wystąpią przeszkody w działaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, to pracownicy posterunku technicznego po sprawdzeniu, że przeszkody nie wynikają z niewłaściwej obsługi urządzeń lub nie mogą być przez personel obsługi usunięte, wzywają uprawnionego pracownika (tabela A książki kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym) do usunięcia usterek.

2. Do czasu usunięcia usterki lub przeszkody, należy postępować według postanowień zawartych w instrukcjach obsługi urządzeń srk.

3. Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzeń łączności określają postanowienia odrębnych instrukcji.


§ 29
Zastępcze źródło zasilania

1. W każdym pomieszczeniu, gdzie znajduje się awaryjne źródło zasilania (agregat, przetwornica itp.), powinna być umieszczona na widocznym miejscu instrukcja obsługi tych urządzeń.

2. Pracownicy posterunku technicznego powinni być przeszkoleni teoretycznie i praktycznie z umiejętności obsługi urządzeń wchodzących w skład awaryjnego źródła zasilania.


§ 30
Prowadzenie książki kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym i dziennika oględzin rozjazdów

1. Na posterunku technicznym wyposażonym w urządzenia sterowania ruchem kolejowym powinna znajdować się książka kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym / na przejeździe kolejowym oraz o wprowadzeniu i odwołaniu obostrzeń. Na każdym posterunku technicznym, w rejonie którego dokonuje się oględzin i konserwacji rozjazdów powinien znajdować się "Dziennik oględzin rozjazdów, skrzyżowań torów w jednym poziomie oraz wyrzutni płozów hamulcowych na górkach rozrządowych.

2. Za należyte prowadzenie książki kontroli urządzeń srk odpowiedzialny jest pracownik wyznaczony w regulaminie technicznym.

3. Książka kontroli urządzeń srk składa się z dwóch części. Część I przeznaczona jest dla zapisywania przez personel obsługi usterek w urządzeniach, odnotowywania usunięcia tych usterek i wykonania związanych z tym prac przez uprawnionych pracowników oraz wprowadzania i odwoływania obostrzeń z powodu tych przeszkód. Wyniki sprawdzań dokonywanych przez naczelnika sekcji lub inne uprawnione osoby, należy wpisywać każdorazowo w miarę potrzeby, do obu części książki kontroli. Część druga jest przeznaczona dla dokonywania zapisów o prowadzeniu robót nie związanych z usuwaniem usterek, wprowadzonych zmianach w urządzeniach oraz wprowadzeniu i odwoływaniu obostrzeń z powodu prowadzenia robót. W części tej odnotowuje się ponadto terminy dokonanych sprawdzeń nadzwyczajnych i okresowych oraz wyniki sprawdzenia.

4. Zapisy o prowadzonych robotach dokonuje uprawniony pracownik w książce kontroli urządzeń srk na tym posterunku technicznym, na którym wykonuje roboty nawet i w tych przypadkach, gdy usterka powoduje przeszkody na innych posterunkach technicznych.

5. Zapisów w książce kontroli urządzeń srk mogą dokonywać tylko uprawnieni pracownicy. Pracownik obsługi przyjmuje do wiadomości te zapisy przez złożenie własnoręcznego podpisu, a gdy są wymagane lub żądane obostrzenia, wpisuje te obostrzenia ze wskazaniem ich przyczyny w dzienniku ruchu, jeżeli dotyczy to urządzeń blokady liniowej lub w książce przebiegów, jeżeli dotyczy to urządzeń blokady stacyjnej. Jeżeli obostrzenia nie są wymagane, zapisów dokonuje się tylko w książce kontroli urządzeń srk.

6. Jeżeli książka przebiegów nie jest prowadzona i nie ma potrzeby prowadzenia jej w czasie robót w urządzeniach, zapisu dotyczącego blokady stacyjnej dokonuje się w książce kontroli urządzeń srk.

7. Na posterunkach nastawczych wyposażonych w urządzenia blokady liniowej, gdzie nie prowadzi się dziennika ruchu, wszystkie zapisy wymagające wprowadzenia obostrzeń i obostrzenia powtarza się w książce przebiegów.

8. Jeżeli uprawnieni pracownicy podani w tabeli B książki kontroli urządzeń srk chcą prowadzić roboty torowe w urządzeniach oddziaływania pociągów (przyciski szynowe, szyny izolowane i izolowane odcinki torowe lub zwrotnicowe, zamknięcia nastawcze zwrotnicowe, albo przy łącznikach iglic zwrotnicowych) to powinni oni uprzednio dokonać o tym odpowiednie zapisy w książce kontroli urządzeń srk. Zapisy te powinny określać:
1) rodzaj robót (przy jakich urządzeniach i jakie roboty),
2) rodzaj obostrzeń w prowadzeniu ruchu (np. zmniejszenie prędkości, dozorowanie zwrotnic na miejscu, sprawdzanie na gruncie itp.),
3) termin zakończenia robót.

9. Na każde roboty wymagana jest zgoda dyżurnego ruchu dysponującego. nawet jeżeli nie powoduje wprowadzenia obostrzeń.

10. Dziennik oględzin rozjazdów służy do rejestrowania wyników oględzin rozjazdów, wyników badań technicznych rozjazdów i umieszczaniu adnotacji o dokonanych naprawach.

11. W dzienniku oględzin rozjazdów znajdującym się na nastawni dysponującej rejestruje się stan rozjazdów na podstawie zgłoszeń pracowników posterunków nastawczych i na podstawie osobistych oględzin.

12. Jeżeli oględzin rozjazdów dokonuje inny wyznaczony pracownik, to wniesiony przez niego do dziennika oględzin rozjazdów zapis przyjmuje do wiadomości pracownik obsługujący rozjazdy, stwierdzając to własnoręcznym podpisem.

13. Jeżeli przy robotach związanych z utrzymaniem rozjazdów, z uwagi na zakres robót wymagane jest zamknięcie toru dla ruchu lub ograniczenie prędkości jazdy pociągów, to kierownik robót powinien wnieść odpowiedni zapis w dzienniku oględzin rozjazdów zainteresowanego posterunku nastawczego i na nastawni dysponującej. Jeżeli ze względu na znaczną odległość nastawni dysponującej i terminowość robót wniesienie zapisu w dzienniku oględzin rozjazdów jest niemożliwe, wówczas kierownik robót zgłasza to dyżurnemu ruchu telefonogramem, treść którego dyżurny ruchu wpisuje do dziennika oględzin rozjazdów.

14. Wzór i szczegółowy sposób prowadzenia książki kontroli urządzeń srk określa instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym oraz instrukcje obsługi poszczególnych rodzajów urządzeń, a dziennika oględzin rozjazdów - instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów.