Zarządzenie nr 140 Zarządu PKP z dnia 11 grudnia 1996 r.
w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymywaniu rozjazdów D-6"

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U. Nr 95, poz.474) zarządza się, co następuje:

§1.

Zatwierdza się do użytku służbowego "Instrukcję o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymywaniu rozjazdów D-6" stanowiącą załącznik do rozporządzenia *)


§2.

Traci moc zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego PKP z dnia 18 lipca 1991 r. w sprawie ustalenia "Instrukcji o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów D-6" (Biuletyn PKP nr 7, poz.54).


§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 21 listopada 1996 r.

 

Nr KD4-518/35/96KK
Prezes Zarządu PKP
Dyrektor Generalny PKP
(-)
mgr inż. Jan Janik

*) Instrukcję otrzymują niektórzy odbiorcy Biuletynu PKP wg odrębnego rozdzielnika