§ 9.
PORZĄDEK I TERMINY BADANIA TECHNICZNEGO ROZJAZDÓW

1.  Toromistrz (DT) obowiązany jest dokonywać badań technicznych rozjazdów:
1)  leżących w torach głównych zasadniczych i głównych dodatkowych linii magistralnych i pierwszorzędnych nie mniej niż raz w miesiącu,
2)  leżących we wszystkich torach linii drugorzędnych i znaczenia miejscowego oraz w torach stacyjnych linii wymienionych w pkt. 1 nie mniej niż raz na dwa miesiące,
3)  stanu wyrzutni płóz hamulcowych, szyn w hamulcach torowych i rozjazdów w torach kierunkowych na stacjach rozrządowych położonych na liniach magistralnych i pierwszorzędnych raz w miesiącu oraz na stacjach rozrządowych położonych na pozostałych kategoriach linii nie mniej niż raz na dwa miesiące,
4)  toromistrzowi zalicza się na poczet jego badań, udział w badaniach wykonywanych przez DS i kontrolera drogowego /DK/

2.   Naczelnik sekcji drogowej (DS) z udziałem naczelnika sekcji automatyki (automatyki i telekomunikacji), naczelnika (zawiadowcy) stacji lub jego zastępcy ewentualnie upoważnionego pracownika technicznego, naczelnika sekcji elektroenergetycznej przy udziale toromistrza obowiązany jest dokonywać badań technicznych rozjazdów:
1)  leżących w torach głównych zasadniczych i głównych dodatkowych linii magistralnych i pierwszorzędnych nie mniej niż raz na dwa miesiące,
2)  leżących we wszystkich torach pozostałych kategorii linii oraz w torach stacyjnych linii magistralnych i pierwszorzędnych nie mniej niż raz na cztery miesiące,
3)  wyrzutni płóz hamulcowych, szyn w hamulcach torowych i rozjazdów leżących w torach kierunkowych na stacjach rozrządowych położonych na liniach magistralnych i pierwszorzędnych raz na trzy miesiące a na stacjach rozrządowych położonych na pozostałych kategoriach linii nie mniej niż raz na sześć miesięcy.

3.   Naczelnik sekcji automatyki (automatyki i telekomunikacji) bierze udział w badaniach technicznych rozjazdów, które są"podłączone do urządzeń srk, wyposażone w zamki zwrotnicowe ryglowe lub rygle.

4.   Naczelnik właściwej sekcji elektroenergetycznej obowiązany jest do udziału w badaniach technicznych rozjazdów leżących w torach zelektryfikowanych lub wyposażonych w instalację elektrycznego ogrzewania.

5.   W badaniach technicznych rozjazdów położonych w torach trakcyjnych (wagonowych) wykonywanych przez DS zamiast naczelnika (zawiadowcy) stacji bierze udział upoważniony przedstawiciel lokomotywowni lub wagonowni.

6.   Kontroler drogowy (DK) z udziałem kontrolera automatyki, naczelnika (zawiadowcy) stacji lub jego zastępcy i kontrolera zasilania elektroenergetycznego           obowiązany jest dokonywać badań technicznych rozjazdów:
1)  leżących w torach głównych zasadniczych i głównych dodatkowych wszystkich kategorii nie mniej niż raz w roku
2)  wyrzutni płóz hamulcowych, szyn w hamulcach torowych i rozjazdów leżących w torach kierunkowych na stacjach rozrządowych nie mniej niż raz w roku.

7.   Kontroler automatyki bierze udział w badaniach technicznych rozjazdów, które są podłączone do urządzeń srk, wyposażone w zamki zwrotnicowe ryglowe lub rygle.

8.   Kontroler zasilania elektroenergetycznego bierze udział w badaniach technicznych rozjazdów leżących w torach zelektryfikowanych, lub wyposażonych w instalację elektrycznego ogrzewania.

9.   W ramach badań technicznych rozjazdów wymienionych w ust. 1, 2 i 6 należy dokonywać badań technicznych złącz i odcinków izolowanych według zasad określonych w załączniku 14.

10.Kontroler drogowy obowiązany jest sprawdzać terminowość i prawidłowość oględzin, i badania rozjazdów wykonywanych przez DT i DS oraz właściwość dokonywania zapisów w dziennikach oględzin rozjazdów i arkuszach badania technicznego rozjazdów.

11.Badania techniczne przyrządów wyrównawczych wykonują pracownicy służby drogowej (DT, DS i DK) w terminach przewidzianych dla badań technicznych  rozjazdów, zgodnie z postanowieniami załącznika 10. Kontrole badań technicznych przyrządów wyrównawczych wykonują naczelnicy oddziałów drogowych i starsi kontrolerzy służby drogowej w czasie wyjazdów służbowych na te obiekty.

12.Naczelnicy oddziałów drogowych automatyki i telekomunikacji, zasilania elektroenergetycznego, stacji rejonowych oraz ich zastępcy obowiązani są podczas wyjazdów służbowych kontrolować właściwe prowadzenie badań technicznych i oględzin urządzeń, o których mowa w ust. 1, 2, 6 i § 4 , zwłaszcza na stacjach o większym natężeniu ruchu pociągów oraz na szlakach.

13.Starsi kontrolerzy służb: drogowej, automatyki i telekomunikacji oraz ruchu kontrolują prawidłowość przeprowadzenia badań technicznych i oględzin urządzeń, o których mowa w ust. 1, 2, 6 i § 4 dokonywanych przez zobowiązanych do tego pracowników.

14.Postanowienia ust. 1-10 odnoszą się również do badań technicznych rozjazdów na stacjach zamkniętych dla potrzeb technicznych, obsadzonych i nie obsadzonych przez służbę ruchu, na ładowniach i na bocznicach szlakowych. W badaniach tych bierze udział naczelnik (zawiadowca) stacji lub zastępca naczelnika (zawiadowcy) stacji, przechowującej klucze od zamków zwrotnicowych.

15.Dyrektorzy okręgów kolei państwowych, mogą w razie potrzeby, w zależności od stanu utrzymania rozjazdów, natężenia ruchu i innych warunków eksploatacyjnych . zarządzić wykonywaniu poszczególnych badań technicznych częściej niż podano w ust. 1, 2, 6.

16. Szczegółowe terminy komisyjnych badań technicznych określonych w ust. 2 i 6 powinny być ustalone przez oddziały drogowe w porozumieniu ze stacjami'rejonowymi, oddziałami automatyki i telekomunikacji oraz oddziałami zasilania elektroenergetycznego.

17. Wyniki badań technicznych oraz kontrole, o których mowa w ust. 1, 2, 6, 9-14 należy rejestrować zgodnie z postanowieniami § 10.

18.Sprawdzenia układu geometrycznego rozjazdów (właściwego położenia w planie i profilu) oraz prawidłowego rozmieszczenia podrozjazdnic należy dokonywać:
1)  przy komisyjnym badaniu rozjazdów (skrzyżowań torów) przez kontrolera drogowego, jeden raz w roku,
2)  przy wymianie i ciągłym podbiciu rozjazdów i skrzyżowań torów oraz wymianie większych części rozjazdu np. zwrotnicy, krzyżownicy itp.
Sprawdzenia należy dokonywać na podstawie dokumentacji lub rysunku rozjazdu posługując się odpowiednimi przyrządami mierniczymi. Sprawdzenia dokonują:
w przypadku 1 - kontroler drogowy
w przypadku 2 - naczelnik sekcji drogowej.

19.Pomiary szerokości toru, niwelety i żłobków w rozjazdach oraz sprawdzenie układu geometrycznego wymagane przy badaniach technicznych (§ 9 ust. 1, 2 i 6) z uwagi na dużą pracochłonność mogą być wykonywane przez samych pracowników służby drogowej (DS i DK) bezpośrednio przed badaniami komisyjnymi. Wyniki pomiarów wpisane do arkuszy badania rozjazdów powinny być przedstawione do wglądu pozostałym członkom komisji. Pracownicy służby drogowej wykonujący pomiary przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowość i wiarygodność wykonanych pomiarów.