§ 8.
BADANIE TECHNICZNE ROZJAZDÓW

1. Wszystkie rozjazdy, skrzyżowania torów w jednym poziomie, wyrzutnie plozów hamulcowych, krzyżownice torów przy obrotnicach oraz przyrządy wyrównawcze podlegają badaniom technicznym zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji.
1) Badanie techniczne obejmuje rewizję stanu technicznego wszystkich części konstrukcyjnych i układu geometrycznego wymienionych urządzeń, sprawności ich działania, stanu utrzymania, oraz pomiaru szerokości toru, niwelety i żłobków w miejscach wskazanych w arkuszach technicznego badania zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 2-9.

2. Badania ogólnego stanu rozjazdu:
1) W ramach badania technicznego rozjazdu należy wykonać czynności należące do oględzin rozjazdu, wymienione w § 3, ust. 2, pkt. od 1 do 10,
2) Należy dokonać sprawdzenia właściwego położenia rozjazdu w planie w stosunku do osi toru i sąsiednich rozjazdów . Sprawdzenie to wykonuje się w terminie określonym w § 9 ust. 12,
3) Należy dokonać dokładnych pomiarów szerokości torów i żłobów oraz przechyłki toru w miejscach podanych w arkuszach badania technicznego (metrykach) rozjazdów, w dzienniku oględzin oraz w arkuszach badania technicznego rozjazdów jako usterki wymagające usunięcia. Przy pomiarach przechylki należy analizować czy nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej wichrowatości toru, a stwierdzone przekroczenie wartości dopuszczalnych również odnotować jako usterki wymagające usunięcia,
5) Sprawdzić stan przytwierdzeń rozjazdu do podrozjazdnic oraz wszystkich połączeń śrubowych,
6) Sprawdzić stan podrozjazdnic, ich podbicie i obsypanie podsypką,
7) Sprawdzić i pomierzyć pełzanie rozjazdu lub jego części,
8) W rozjazdach z izolowanymi złączami i odcinkami zwrotnicowymi oraz położonych na liniach zelektryfikowanych należy zbadać stan złączy izolowanych oraz stan przymocowania łączników szynowych i innych elementów elektrycznych obwodów torowych według zasad podanych w załączniku nr 14.
9) w czasie badań technicznych rozjazdów wykonywanych w okresie od 15 października do 15 kwietnia należy badać stan urządzeń grzewczych w rozjazdach oraz stan instalacji zasilającej.

3. Badanie stanu zwrotnic
Podczas tego badania należy sprawdzić:
1) czy iglice nie są pęknięte, wyszczerbione, zwichrowane, skrzywione lub uszkodzone w inny sposób oraz czy powierzchnie toczne iglic i opornic leżą w jednym poziomie,
2) czy zużycie iglic i opornic nie przekracza zużycia dopuszczalnego, określonego w załączniku 5,
3) przyleganie iglic do opornic - czy luz między iglicą a opornicą w ostrzu iglicy nie przekracza 1,0 mm,
4) przyleganie iglic do opórek iglicowych - czy luz między iglicą, a opórkami iglicowymi nie przekracza 2 mm,
5) przyleganie iglic do płyt ślizgowych - luz między stopką iglicy a powierzchnią ślizgową nie może przekraczać 2 mm, na nie więcej niż 50% płyt ślizgowych,
6) stan osad czopowych i zamocowania w nich iglic, przyspawania podkładek i łożysk w płytach
w przypadku wystąpienia wątpliwości co do właściwego zamocowania iglicy w osadzie czopowej należy zarządzić zdemontowanie iglicy celem dokładnego sprawdzenia osady.
7) stan zamocowania zabezpieczenia przeciwpełznego iglic sprężystych, odchylenie od położenia środkowego czopa przeciwpełznego oraz stan zgrzewu iglicy z szyną łączącą,
8) czy iglice nie wykazuje nadmiernych oporów przy przestawianiu, jeśli tak dokonać pomiaru tych oporów ,
9) czy iglice nie mają ruchów w kierunku pionowym w osadach czopowych i na płytach ślizgowych,
10) czy wielkość przesuwu poprzecznego ostrzy iglic w obu ich położeniach jest jednakowe i mieści się w granicach dopuszczalnych tolerancji,
11) czy odległość iglicy odsuniętej od opornicy (w miejscu przejścia od pełnego profilu iglicowego do części obrobionej struganiem) nie jest mniejsza od 58 mm.

4. Badania zamknięć nastawczych.
Podczas badania zamknięć nastawczych należy sprawdzić:
1)  prawidłowość przylegania haka do opórki w zamknięciach hakowych i głowicy klamry do opórki zamknięcia (prowadnicy) w zamknięciach suwakowych (luz nie powinien być większy niż 3 mm),
2)  czy stopka haka w położeniu zamkniętym (w zamknięciach hakowych) nie wystaje poza krawędź opórki więcej niż 5 mm i obejmuje opórkę na długości nie mniejszej niż 60 mm,
3)  czy w zamknięciach hakowych sworznie łączące hak z iglicą i ściągiem iglicowym, a w zamknięciach suwakowych sworznie łączące klamrę z iglicą w rozjazdach leżących w torach głównych są zanitowane a w torach pozostałych zabezpieczone zawleczkami oraz czy wszystkie sworznie bezpieczeństwa są zanitowane i czy nie występują nadmierne luzy w połączeniach sworzniowych,
4)  czy odległość iglicy odsuniętej od opornicy przy pierwszym zamknięciu jest jednakowa po obu stronach zwrotnicy i jest zachowana jej przepisowa wielkość (140, 150 lub 160 mm w zależności od rodzaju zamknięcia) zgodnie z załącznikiem 4,
5)  czy styki przediglicowe leżą na jednej prostej prostopadłej do osi toru, a odległości początku iglic od styku przediglicowego są zgodne z załącznikiem 4,
6)  czy długości ściągów iglicowych, drążków suwakowych i prętów nastawczych są prawidłowe (zgodnie z wymiarami podanymi w załączniku 4),
7)  stan połączeń izolowanych drążków v: suwakowych,
8) stan przytwierdzenia opórek i prowadnic zamknięć zwrotnicowych,
9) stan prawidłowego współdziałania zamknięć zwrotnicowych i zwrotnic z urządzeniami - sterowania ruchem kolejowym (srk),
10)stan i prawidłowość działania urządzeń stabilizujących położenie iglic oraz wszystkich zamknięć zwrotnicowych (pojedynczych, wielokrotnych, niewrażliwych na pełzanie) w rozjazdach gdzie te urządzenia występują. Szczegółowe zasady działania, sprawdzania, badania i utrzymania tych urządzeń podaje załącznik 4.

5. Badanie krzyżownic.
Podczas badania należy sprawdzać i mierzyć:
1) stan dzioba i szyn skrzydłowych oraz wielkość ich zużycia w miejscach charakterystycznych, (początek dzioba oraz w miejscach załomu profilu podłużnego). Pomiar zużycia krzyżownicy wykonuje się za pomocą liniału i suwmiarki z glębokościomierzem lub klina pomiarowego. Pomiary powinny być wykonywane także w miejscach widocznego największego zużycia krzyżownicy, a wielkość zużycia nie powinna przekraczać wartości dopuszczalnych podanych w załączniku 5.
2)  stan wkładek i śrub w krzyżownicy,
3)  stan i wielkość zużycia kierownic,
4) stan wkładek i śrub w kierownicach mocowanych do szyn oraz stan mocowań kierownic do koziołków i płyt żebrowych,
5)  szerokość toru w krzyżownicy na obu kierunkach jazdy,
6)  szerokość i głębokość żłobków w krzyżownicy i przy kierownicach, oraz wielkość spływów metalu w dziobie i szynach skrzydłowych,
7)  prawidłowe położenie na podkładkach, stan przytwierdzenia krzyżownicy i kierownic do podrozjazdnic i podkładek oraz stan przekładek,
8)  prostoliniowość wzajemnego położenia krawędzi tocznych dzioba i szyn skrzydłowych w/g wskazań załącznika 3.

6.   Badanie torów łączących w rozjazdach i połączeniach rozjazdowych.
Podczas badania torów łączących należy sprawdzić:
1)  szerokość toru w miejscach podanych w arkuszach badania technicznego,
2)  stan szyn łączących, łubków i śrub łubkowych lub połączeń spawanych,
3)  stan przytwierdzenia szyn do podrozjazdnic (podkładów),
4) stan podbicia podrozjazdnic i podkładów.

7.   Badanie wyrzutni plozów hamulcowych na górkach rozrządowych.
Podczas badania technicznego należy sprawdzać i mierzyć:
1)  szerokość toru,
2)  stan i zużycie szyn i dziobów,
3)  szerokość żłobków w kierownicach i wyrzutniach,
4)   stan podkładów i ich podbicia,
5)  przymocowanie szyn do podkładów,
6)  odwodnienie wyrzutni,
7)  stopień pełzania szyn,
8)  stan blaszanych chwytaczy wyrzuconych płozów,
9)  stan czystości i smarowania wyrzutni.

8.   Pomiaru szerokości torów i żłobów w krzyżownicy należy dokonywać w miejscach podanych w arkuszach badania technicznego rozjazdów. Szczegółowe wymiary dla różnych rodzajów i typów krzyżownic podano w załącznikach 2 i 3.

9.   W odniesieniu rozjazdów leżących w torach o szerokości 1520 mm oprócz postanowień zawartych w niniejszym paragrafie obowiązują postanowienia zawarte w załączniku 9.

10.Badanie przyrządów wyrównawczych obejmuje:
1)  sprawdzenie stanu i położenia wszystkich części składowych , ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe przyleganie iglicy do opornicy, a głównie ostrza iglicy,
2)  sprawdzenie prawidłowości podbicia podkładów, właściwego ich położenia i przymocowania mostownic na belkach mostowych,
3)  sprawdzenie czy płyty ślizgowe i powierzchnie stykowe pomiędzy iglicami i opornicami są właściwie nasmarowane,
4) dokonanie pomiarów temperatury, szerokości toru i wymiaru ustalającego "a", zgodnie z postanowieniami załącznika 10.