§7.
PROWADZENIE DZIENNIKA OGLĘDZIN ROZJAZDÓW

1.   Dyżurny ruchu obejmując służbę w godzinach porannych powinien zapoznać się ze stanem rozjazdów na podstawie własnych oględzin tych rozjazdów, które sam obsługuje oraz na podstawie poprzednich zapisów w dzienniku oględzin rozjazdów, meldunków otrzymanych od nastawniczych, zwrotniczych, jak i od innych pracowników dokonujących oględzin rozjazdów.
O wynikach sprawdzenia stanu rozjazdów dyżurny ruchu czyni zapis w dzienniku oględzin w sposób podany w § 6 i podkreśla zapis przez całą szerokość dziennika.

2.   Gdy w ciągu doby (24 godzin) oględziny rozjazdów w oznaczonym czasie były już dokonane, dyżurny ruchu obejmujący służbę powinien zapoznać się z treścią zapisu wniesionego przez poprzedniego dyżurnego i przyjąć do wiadomości przez złożenie podpisu w rubr.6.

3.   Meldunki o dokonanych oględzinach rozjazdów, otrzymane od nastawniczych (zwrotniczych), oraz pracowników innych służb (dróżników obchodowych itp.), dyżurny ruchu zapisuje w dzienniku oględzin rozjazdów.

4. W razie otrzymania w czasie dyżuru zawiadomienia o uszkodzeniu lub nieprawidłowym czy niedokładnym działaniu jakiegokolwiek rozjazdu, dyżurny ruchu powinien uczynić o tym odpowiedni zapis w dzienniku oględzin rozjazdów.
1) O zgłoszonych mu lub spostrzeżonych uszkodzeniach i niedokładnościach działania rozjazdów, dyżurny ruchu zawiadamia niezwłocznie właściwego naczelnika sekcji oraz jeżeli stwierdzone zostało uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym współpracującym z rozjazdem - pracowników utrzymania urządzeń srk albo naczelnika sekcji automatyki z żądaniem naprawy, odnotowując to w rubryce 5 dziennika i stosując się do odpowiednich postanowień instrukcji obsługi urządzeń i przepisów ruchu w zakresie zabezpieczenia uszkodzonego rozjazdu i warunków ewentualnego dopuszczenia ruchu pociągów przed jego naprawą.
2)  Dyżurny ruchu powinien jednocześnie sprawdzić czy zachodzi w danym przypadku potrzeba zabezpieczenia (osłonięcia) sygnałami miejsca, w którym usterka została stwierdzona, jeśli tak, to czy dany pracownik to uczynił.
3)  W przypadku zerwania lub braku łączników szynowych lub linek sieci powrotnej dyżurny ruchu zawiadamia o tym naczelnika sekcji elektroenergetycznej.

5. Gdy dyżurny ruchu obejmując służbę stwierdzi, że wpisane uprzednio do dziennika usterki nie zostały usunięte, powinien powtórzyć zapis o nie usunięciu usterek w dzienniku i powiadomienie naczelnika sekcji drogowej oraz -jeżeli nie zostało usunięte uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, współpracujących z rozjazdem - właściwego naczelnika sekcji automatyki lub naczelnika sekcji elektroenergetycznej w przypadku zerwania łączników szynowych.