§ 6.
PORZĄDEK ZGŁASZANIA O DOKONANIU OGLĘDZIN I PROWADZENIE POSTERUNKOWYCH DZIENNIKÓW OGLĘDZIN ROZJAZDÓW

1. Pracownik obsługujący rozjazd lub grupę rozjazdów, po sprawdzeniu ich stanu według wymagań § 3, zgłasza telefonicznie dyżurnemu ruchu o dokonaniu oględzin i zawiadamia go jednocześnie o wszystkich zauważonych usterkach, brakach lub uszkodzeniach.
1)  Jeżeli stan rozjazdu może zagrażać bezpieczeństwu ruchu pojazdów lub pociągów, to pracownik sprawdzający rozjazdy ostania miejsce niebezpieczne sygnałami zgodnie z Przepisami sygnalizacji na PKP-E1, po czym na odpowiednim pcsterunku w dzienniku oględzin rozjazdów zapisuje zauważone braki lub usterki.
2)  W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości lub usterek pracownik ten dokonuje wzdłuż rubryk 2-5 zapisu: "oględziny rozjazdów - stan rozjazdów w porządku".
W obu przypadkach w rubryce 6 dziennika składa on własnoręczny podpis i podkreśla zapis przez całą szerokość wszystkich rubryk dla oddzielenia go od następnego zapisu.
3)  Jeżeli oględzin rozjazdów dokonuje pracownik specjalnie wyznaczony do tych czynności (§ 4 ust.1), to wniesiony przez niego do dziennika oględzin rozjazdów zapis przyjmuje do wiadomości pracownik obsługujący rozjazdy (dyżurhy ruchu, nastawniczy), stwierdzając to własnoręcznym podpisem.

2.   Pracownik służby drogowej, dokonujący oględzin rozjazdów podczas obchodu torów, wpisuje wyniki oględzin rozjazdów do dziennika oględzin rozjazdów, prowadzonego na stacji opiekuńczej.
1) Jeżeli w przypadku omówionym w § 5 ust.4 dziennik oględzin rozjazdów jest prowadzony na innym posterunku służbowym, położonym w rejonie obchodu, to pracownik dokonujący obchodu zapisuje wyniki oględzin rozjazdów w tym dzienniku, a treść zapisu zgłasza toromistrzowi.
2)  Jeśli w rejonie obchodu nie ma dziennika D831, obchodowy zapisuje wyniki oględzin rozjazdów w książce obchodu toru, a treść zapisu zgłasza toromistrzowi. Toromistrz przyjmuje to do wiadomości potwierdzając swoim podpisem.
3)  Jeżeli stwierdzone w czasie oględzin usterki lub uszkodzenia zagrażają bezpieczeństwu ruchu, pracownik dokonujący obchodu powinien treść zapisu zgłosić również telefonicznie dyżurnemu ruchu stacji opiekuńczej.
4) Tok postępowania w przypadkach, gdy stan rozjazdu może zagrażać bezpieczeństwu ruchu oraz sposób dokonywania zapisów powinny być zgodne z postanowieniami ust.1.

3.   Pracownik wyznaczony do czynności oględzin rozjazdów w torach trakcyjnych, warsztatowych itp., zapisuje wyniki oględzin rozjazdów do dziennika oględzin rozjazdów znajdującego się w danej jednostce służbowej zgłaszając jednocześnie treść zapisu kierownikowi jednostki, w której dyspozycji znajdują się rozjazdy.
1)  Jeżeli stwierdzone usterki lub uszkodzenia zagrażają bezpieczeństwu ruchu, pracownik ten powinien treść zapisu zgłosić również telefonicznie dyżurnemu ruchu.
2)  Tok postępowania w przypadkach, gdy stan rozjazdu może zagrażać bezpieczeństwu ruchu oraz sposób dokonywania zapisów powinny być zgodne z postanowieniami ust.1.

4.   W razie zauważenia podczas pełnienia dyżuru jakichkolwiek wad, uszkodzeń lub niedokładności w działaniu rozjazdu, mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu, pracownik obsługujący zwrotnice rozjazdu powinien zgłosić o tym niezwłocznie starszemu zwrotniczemu, nastawniczemu lub dyżurnemu ruchu, zabezpieczyć zgodnie z przepisami dany rozjazd sygnałami i wprowadzić odpowiedni zapis w dzienniku oględzin rozjazdów.

5.   Pracownicy, do których obowiązków - w myśl obowiązujących przepisów i instrukcji - należy kontrola stanu rozjazdów i prawidłowości dokonywania oględzin zapisują wyniki sprawdzenia i spostrzeżenia oraz wydane zarządzenia w dziennikach oględzin rozjazdów - D831