§ 5.
REJESTRACJA I DZIENNIK OGLĘDZIN ROZJAZDÓW

1. Wyniki oględzin rozjazdów wykonywanych zgodnie z § 3 oraz wyniki dokonanych napraw rozjazdów należy wpisywać do "Dziennika oględzin rozjazdów, skrzyżowań torów w jednym poziomie oraz wyrzutni płozów hamulcowych na górkach rozrządowych", zwanego dalej: " dziennikiem oględzin rozjazdów" (D831). "Dziennik oględzin rozjazdów należy " prowadzić na każdym posterunku ruchu.

2. Na każdym posterunku ruchu należy prowadzić tylko jeden dziennik oględzin rozjazdów. Na nastawni dysponującej dziennik oględzin rozjazdów powinien się znajdować u dyżurnego ruchu dysponującego; w dzienniku tym rejestruje on stan rozjazdów na całym okręgu nastawczym na podstawie zgłoszeń nastawniczych (zwrotniczych) z innych posterunków ruchu lub osobistych oględzin.

3. Wyniki oględzin rozjazdów na stacjach zamkniętych dla potrzeb technicznych nie obsadzonych przez służbę ruchu, na ładowniach oraz na bocznicach szlakowych należy wpisywać do dziennika oględzin rozjazdów, prowadzonego na stacji obsługującej (opiekuńczej).
Gdyby taki sposób postępowania powodował trudności ze względu na odległość stacji opiekuńczej, DOKP nioże zarządzić, aby dziennik oględzin rozjazdów znajdował się w miejscu wyposażonym w telefon i położonym w pobliżu stacji zamkniętej (np. na posterunku dróżnika przejazdowego).

4. Wyniki oględzin rozjazdów leżących w torach trakcyjnych, warsztatowych itp. oraz krzyżownic torów przy obrotnicach należy wpisywać do dziennika oględzin rozjazdów, znajdującego się w odpowiedniej jednostce służbowej (lokomotywowni, wagonowni).

5. Dla wszystkich posterunków oraz bocznic, na których znajdują się rozjazdy, dzienniki oględzin rozjazdów zakłada właściwy naczelnik sekcji drogowej. W razie wymiany lub ułożenia nowego rozjazdu należy w dzienniku oględzin rozjazdów zamieścić adnotację o dokonanej wymianie oraz o prawidłowym działaniu nowego rozjazdu.

6. Wzór dziennika oględzin rozjazdów (D831) podano w załączniku 1. Rubryki od 2 do 6 dotyczą zapisów wyników oględzin i badań technicznych rozjazdów, rubryki od 7 do 12 usuwania usterek (napraw rozjazdów).

7. Naczelnik sekcji drogowej (DS) przy założeniu dziennika oględzin rozjazdów powinien kartki jego ponumerować, przesznurować, końce sznurka zabezpieczyć naklejką i opieczętować pieczątka swej sekcji, potwierdzając te czynności własnoręcznym podpisem.
1)  Za należyte prowadzenie dziennika na nastawniach dysponujących odpowiedzialny jest dyżurny ruchu, na nastawniach wykonawczych - nastawniczy wyznaczony przez naczelnika (zawiadowcę) stacji.
2)   Nad należytym prowadzeniem dziennika powinien czuwać naczelnik sekcji drogowej.
3)  Dziennik zakończony powinien przechowywać naczelnik sekcji drogowej przez trzy lata w biurze sekcji a następnie przekazać na makulaturę.

8. Dzienniki oględzin rozjazdów należy przechowywać w miejscach do tego przeznaczonych, pocd zamknięciem.Do zabierania dziennika z danego posterunku są upoważnieni:
1)  naczelnik sekcji drogowej - w razie zapisania kartek dziennika albo na polecenie DOKP lub naczelnika oddziału drogowego,
2)  komisja lub osoba prowadząca dochodzenia służbowe, zabierająca dziennik jako dowód rzeczowy.
3)  Osoby zabierające dziennik powinny zanotować bezpośrednio pod ostatnim zapisem datę, godzinę i przyczynę zabrania dziennika oraz przepisać do nowego dziennika nieusunięte usterki stwierdzone podczas ostatnich oględzin lub badań technicznych rozjazdów, potwierdzając to własnoręcznym podpisem
4) naczelnik sekcji drogowej obowiązany jest zaopatrzyć każdy posterunek w zapasowy egzemplarz dziennika zapisując datę i godzinę jego założenia, potwierdzając to własnoręcznym podpisem.
5)Zapasowy dziennik może być użyty tylko w przypadku wymienionym w p-cie 2 i 3 oraz w przypadku zapisania poprzedniego dziennika.